Quyết định 4017/QĐ-UBND

Quyết định 4017/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 4017/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ sở kế hoạch đầu tư Long An 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4017/QĐ-UBND

Long An, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ v kim soát th tục hành; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; của Chính ph sửa đi, b sung một số điều ca các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

n cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết th tục hành chính và báo cáo v tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị ca Sở Kế hoạch và Đầu tư tại T trình s 186/TTr-SKHĐT ngày 26/10/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản s 1447/STP-KSTTHC ngày 23/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- CT.UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC - S
Tư pháp;
- Phòng NC-NC;
- L
ưu VT. Oanh

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyn Thanh Nguyên

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Long An)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH NỘI DUNG BỊ BÃI BỎ

IV. Lĩnh vực liên thông

1

T-LAN-130249-TT

Liên thông khc du trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

Do không còn phù hp theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định doanh nghiệp có quyền tự quyết về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2015
Ngày hiệu lực29/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4017/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ sở kế hoạch đầu tư Long An 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4017/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ sở kế hoạch đầu tư Long An 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Thanh Nguyên
        Ngày ban hành29/10/2015
        Ngày hiệu lực29/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4017/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ sở kế hoạch đầu tư Long An 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4017/QĐ-UBND thủ tục hành chính bị bãi bỏ sở kế hoạch đầu tư Long An 2015

            • 29/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực