Quyết định 402/2012/QĐ-UBND

Quyết định 402/2012/QĐ-UBND về chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 402/2012/QĐ-UBND chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/2012/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015; Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/12/2011 về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển 525 trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập (có danh sách kèm theo).

Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2012.

Điều 2. Nguyên tắc chuyển đổi:

1. Về tổ chức: Trường mầm non bán công khi được chuyển sang công lập hoạt động theo điều lệ trường công lập; đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 và các quy định hiện hành của Nhà nước; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Cơ sở vật chất:

- Về đất đai: Thực hiện chuyển giao nguyên trạng quỹ đất hiện có của trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Về tài sản trên đất và tài chính: Thực hiện kiểm kê, phân loại, xác định giá trị và bàn giao cho trường công lập quản lý, sử dụng theo quy định của Bộ Tài chính và Thông tư 11/2009/TT-BGD&ĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các khoản nợ đọng trong xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị và những tồn tại khác về tài chính, tài sản (nếu có), người quyết định đầu tư có trách nhiệm tiếp tục giải quyết.

3. Chế độ đối với học sinh: Được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của điều lệ trường Mầm non công lập.

4. Chính sách bảo hiểm xã hội: Thực hiện theo quy định của Nhà nước. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đang tham gia đóng BHXH ở trường mầm non bán công được bảo lưu thời gian đã tham gia BHXH khi chuyển sang loại hình trường mầm non công lập.

5. Về nhân sự:

- Đối với người lao động trong biên chế nhà nước có trình độ chuyên môn đạt chuẩn được tiếp tục hưởng quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đối với người lao động ngoài biên chế: Người lao động ngoài biên chế đã tham gia đóng BHXH, được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định 2480/2007/QĐ-UBND ngày 16/08/2007 của UBND tỉnh (được bổ sung theo Quyết định 3836/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của UBND tỉnh), có đủ sức khỏe, trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, còn đủ tuổi theo Luật Lao động, được Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng lao động trước ngày 31/12/2010: Được tuyển dụng vào viên chức sự nghiệp giáo dục; được hưởng mức lương bậc 1 theo loại viên chức (Người có trình độ Trung cấp - Viên chức loại B: Hệ số 1,86; Người có trình độ Cao đẳng - Viên chức loại A0: Hệ số 2,10 và Người có trình độ Đại học - Viên chức loại A1: Hệ số 2,34), được hưởng các loại phụ cấp, các khoản hỗ trợ đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN…) và được nâng lương theo quy định hiện hành kể từ ngày 01/01/2012.

- Đối với người lao động trong biên chế và lao động mà trình độ chuyên môn không đạt chuẩn, không đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn thì giải quyết theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Về kinh phí hoạt động: Kinh phí chuyển đổi và kinh phí chi thường xuyên đảm bảo cho các trường mầm non bán công chuyển sang công lập hoạt động do ngân sách tỉnh cấp 100% và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm của các sở/ngành/địa phương có liên quan:

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Nội vụ có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định này; đồng thời phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non bán công trong tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục chuyển đổi theo Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định chuyển đổi trước ngày 29/02/2012; trước mắt, các trường được sử dụng con dấu, tài khoản hiện có để hoạt động cho đến khi có quyết định chuyển đổi đối với từng trường.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán trình UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí để UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố việc thu, trích nộp và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường mầm non sau khi chuyển đổi từ trường bán công sang trường mầm non công lập.

4. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc chuyển đổi trường mầm non bán công trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, Ngành liên quan.

5. Các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tấn báo chí cấp tỉnh, cấp huyện: Phối, kết hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục và đào tạo tuyên truyền chủ trương chuyển đổi, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn dân huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục mầm non.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Cục KTVB Bộ TP;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Như Điều 4 QĐ;
- HĐND, MTTQ các huyện, thị xã, TP;
- Cơ quan Báo, Đài TW và địa phương;
- Lưu: VT, VX. Bình 50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

DANH SÁCH

525 TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG CHUYỂN SANG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP
(Kèm theo Quyết định số 402/2012/QĐ-UBND ngày 09/02/2012 của UBND tỉnh)

TT

Đơn vị

Ghi chú

 

Tổng cộng: 525 trường

 

I

Huyện Bá Thước

 

1

Trường Mầm non Điền Quang

 

2

Trường Mầm non Lâm Trường

 

3

Trường Mầm non Ban Công

 

4

Trường Mầm non Điền Lư

 

5

Trường Mầm non Điền Trung

 

6

Trường Mầm non Ái Thượng

 

7

Trường Mầm non Lâm Xa

 

8

Trường Mầm non Thiết Ống

 

9

Trường Mầm non Thị trấn

 

II

Huyện Lang Chánh

 

1

Trường Mầm non Quang Hiến

 

2

Trường Mầm non Đồng Lương

 

3

Trường Mầm non Thị trấn

 

III

Huyện Ngọc Lặc

 

1

Trường Mầm non Minh Tiến

 

2

Trường Mầm non Đồng Thịnh

 

3

Trường Mầm non Sông Âm

 

4

Trường Mầm non Nguyệt Ấn

 

5

Trường Mầm non Quang Trung

 

6

Trường Mầm non Cao Thịnh

 

7

Trường Mầm non Phùng Giáo

 

8

Trường Mầm non Phùng Minh

 

9

Trường Mầm non Lộc Thịnh

 

10

Trường Mầm non Lam Sơn

 

11

Trường Mầm non Kiên Thọ

 

12

Trường Mầm non Thị trấn

 

IV

Huyện Thường Xuân

 

1

Trường Mầm non Xuân Dương

 

2

Trường Mầm non Thọ Thanh

 

3

Trường Mầm non Ngọc Phụng

 

4

Trường Mầm non Xuân Cẩm

 

5

Trường Mầm non Cửa Đặt

 

6

Trường Mầm non Xuân Cao

 

7

Trường Mầm non Luận Thành

 

8

Trường Mầm non Lương Sơn

 

9

Trường Mầm non Thị trấn

 

V

Huyện Như Thanh

 

1

Trường Mầm non Phượng Nghi

 

2

Trường Mầm non Xuân Phúc

 

3

Trường Mầm non Phú Nhuận

 

4

Trường Mầm non Hải Long

 

5

Trường Mầm non Yên Thọ

 

6

Trường Mầm non Xuân Du

 

7

Trường Mầm non Thị trấn

 

8

Trường Mầm non Cán Khê

 

9

Trường Mầm non Phúc Đường

 

10

Trường Mầm non Xuân Khang

 

11

Trường Mầm non Mậu Lâm

 

12

Trường Mầm non Hải Vân

 

VI

Huyện Như Xuân

 

1

Trường Mầm non Tân Bình

 

2

Trường Mầm non Thượng Ninh

 

3

Trường Mầm non Yên Lễ

 

4

Trường Mầm non Thị trấn Yên Cát

 

VII

Huyện Thạch Thành

 

1

Trường Mầm non Thành Công

 

2

Trường Mầm non Thạch Cẩm

 

3

Trường Mầm non Thạch Sơn

 

4

Trường Mầm non Thạch Bình

 

5

Trường Mầm non Thạch Đồng

 

6

Trường Mầm non Thạch Long

 

7

Trường Mầm non Thành Tiến

 

8

Trường Mầm non Thành Long

 

9

Trường Mầm non Thành An

 

10

Trường Mầm non Thành Thọ

 

11

Trường Mầm non Thành Trực

 

12

Trường Mầm non Thành Vinh

 

13

Trường Mầm non Thành Tân

 

14

Trường Mầm non Thành Tâm

 

15

Trường Mầm non Thạch Tân

 

16

Trường Mầm non Thạch Định

 

17

Trường Mầm non Thành Hưng

 

18

Trường Mầm non Kim Tân

 

19

Trường Mầm non Thành Kim

 

20

Trường Mầm non Thành Vân

 

21

Trường Mầm non Vân Du

 

22

Trường Mầm non Ngọc Trạo

 

VIII

Huyện Cẩm Thủy

 

1

Trường Mầm non Cẩm Bình

 

2

Trường Mầm non Cẩm Sơn

 

3

Trường Mầm non Thị trấn

 

4

Trường Mầm non Cẩm Phong

 

5

Trường Mầm non Cẩm Tú

 

6

Trường Mầm non Cẩm Ngọc

 

7

Trường Mầm non Cẩm Tân

 

8

Trường Mầm non Phúc Do

 

9

Trường Mầm non Cẩm Vân

 

10

Trường Mầm non Cẩm Tâm

 

IX

Huyện Triệu Sơn

 

1

Trường Mầm non Thọ Bình

 

2

Trường Mầm non Thọ Sơn

 

3

Trường Mầm non Triệu Thành

 

4

Trường Mầm non Thọ Phú

 

5

Trường Mầm non Xuân Thịnh

 

6

Trường Mầm non Thọ Thế

 

7

Trường Mầm non Thị trấn

 

8

Trường Mầm non Vân Sơn

 

9

Trường Mầm non Tiến Nông

 

10

Trường Mầm non Khuyến Nông

 

11

Trường Mầm non Tân Ninh

 

12

Trường Mầm non Thái Hòa

 

13

Trường Mầm non An Nông

 

14

Trường Mầm non Nông Trường

 

15

Trường Mầm non Đồng Lợi

 

16

Trường Mầm non Đồng Tiến

 

17

Trường Mầm non Đồng Thắng

 

18

Trường Mầm non Minh Sơn

 

19

Trường Mầm non Minh Châu

 

20

Trường Mầm non Minh Dân

 

21

Trường Mầm non Dân Lý

 

22

Trường Mầm non Dân Quyền

 

23

Trường Mầm non Dân Lực

 

24

Trường Mầm non Xuân Thọ

 

25

Trường Mầm non Xuân Lộc

 

26

Trường Mầm non Hợp Tiến

 

27

Trường Mầm non Hợp Thành

 

28

Trường Mầm non Hợp Lý

 

29

Trường Mầm non Hợp Thắng

 

30

Trường Mầm non Thọ Vực

 

31

Trường Mầm non Thọ Tân

 

32

Trường Mầm non Thọ Dân

 

33

Trường Mầm non Thọ Ngọc

 

34

Trường Mầm non Thọ Tiến

 

35

Trường Mầm non Thọ Cường

 

X

Huyện Tĩnh Gia

 

1

Trường Mầm non Trường Lâm

 

2

Trường Mầm non Phú Lâm

 

3

Trường Mầm non Hải Châu

 

4

Trường Mầm non Hải Ninh

 

5

Trường Mầm non Hải An

 

6

Trường Mầm non Tân Dân

 

7

Trường Mầm non Hải Lĩnh

 

8

Trường Mầm non Ninh Hải

 

9

Trường Mầm non Hải Hòa

 

10

Trường Mầm non Tĩnh Hải

 

11

Trường Mầm non Hải Yến

 

12

Trường Mầm non Hải Hà

 

13

Trường Mầm non Anh Sơn

 

14

Trường Mầm non Triêu Dương

 

15

Trường Mầm non Định Hải

 

16

Trường Mầm non Mai Lâm

 

17

Trường Mầm non Các Sơn

 

18

Trường Mầm non Hùng Sơn

 

19

Trường Mầm non Thanh Sơn

 

20

Trường Mầm non Thanh Thủy

 

21

Trường Mầm non Ngọc Lĩnh

 

22

Trường Mầm non Hải Nhân

 

23

Trường Mầm non Thị trấn

 

24

Trường Mầm non Nguyên Bình

 

25

Trường Mầm non Bình Minh

 

26

Trường Mầm non Hải Thanh

 

27

Trường Mầm non Hải Bình

 

28

Trường Mầm non Hải Thượng

 

29

Trường Mầm non Nghi Sơn

 

30

Trường Mầm non Xuân Lâm

 

31

Trường Mầm non Trúc Lâm

 

32

Trường Mầm non Tùng Lâm

 

XI

Huyện Thọ Xuân

 

1

Trường Mầm non Thọ Lâm

 

2

Trường Mầm non Xuân Phú

 

3

Trường Mầm non Xuân Thắng

 

4

Trường Mầm non Quảng Phú

 

5

Trường Mầm non Xuân Châu

 

6

Trường Mầm non Xuân Hòa

 

7

Trường Mầm non Hạnh Phúc

 

8

Trường Mầm non Xuân Thành

 

9

Trường Mầm non Thọ Nguyên

 

10

Trường Mầm non Xuân Giang

 

11

Trường Mầm non Xuân Quang

 

12

Trường Mầm non Thọ Lập

 

13

Trường Mầm non Xuân Minh

 

14

Trường Mầm non Thọ Trường

 

15

Trường Mầm non Xuân Sơn

 

16

Trường Mầm non Xuân Bái

 

17

Trường Mầm non Thọ Xương

 

18

Trường Mầm non Thị trấn Lam Sơn

 

19

Trường Mầm non Thọ Diên

 

20

Trường Mầm non Thọ Hải

 

21

Trường Mầm non Xuân Trường

 

22

Trường Mầm non Thị trấn Thọ Xuân

 

23

Trường Mầm non Xuân Khánh

 

24

Trường Mầm non Sao Vàng

 

25

Trường Mầm non Xuân Hưng

 

26

Trường Mầm non Tây Hồ

 

27

Trường Mầm non Bắc Lương

 

28

Trường Mầm non Nam Giang

 

29

Trường Mầm non Thọ Lộc

 

30

Trường Mầm non Xuân Phong

 

31

Trường Mầm non Xuân Lam

 

32

Trường Mầm non Xuân Thiên

 

33

Trường Mầm non Thọ Minh

 

34

Trường Mầm non Xuân Tín

 

35

Trường Mầm non Phú Yên

 

36

Trường Mầm non Xuân Yên

 

37

Trường Mầm non Xuân Lập

 

38

Trường Mầm non Xuân Tân

 

39

Trường Mầm non Xuân Vinh

 

40

Trường Mầm non Xuân Lai

 

41

Trường Mầm non Thọ Thắng

 

42

Trường Mầm non Cty đường

 

XII

Huyện Thiệu Hóa

 

1

Trường Mầm non Thiệu Vũ

 

2

Trường Mầm non Thiệu Tiến

 

3

Trường Mầm non Thiệu Toán

 

4

Trường Mầm non Thiệu Minh

 

5

Trường Mầm non Thiệu Ngọc

 

6

Trường Mầm non Thiệu Thành

 

7

Trường Mầm non Thiệu Phúc

 

8

Trường Mầm non Thiệu Phú

 

9

Trường Mầm non Thị trấn Vạn Hà

 

10

Trường Mầm non Thiệu Nguyên

 

11

Trường Mầm non Thiệu Long

 

12

Trường Mầm non Thiệu Công

 

13

Trường Mầm non Thiệu Duy

 

14

Trường Mầm non Thiệu Giang

 

15

Trường Mầm non Thiệu Quang

 

16

Trường Mầm non Thiệu Thịnh

 

17

Trường Mầm non Thiệu Hợp

 

18

Trường Mầm non Thiệu Chính

 

19

Trường Mầm non Thiệu Hòa

 

20

Trường Mầm non Thiệu Tâm

 

21

Trường Mầm non Thiệu Viên

 

22

Trường Mầm non Thiệu Lý

 

23

Trường Mầm non Thiệu Vận

 

24

Trường Mầm non Thiệu Trung

 

25

Trường Mầm non Thiệu Đô

 

26

Trường Mầm non Thiệu Châu

 

27

Trường Mầm non Thiệu Tân

 

28

Trường Mầm non Thiệu Vân

 

29

Trường Mầm non Thiệu Giao

 

30

Trường Mầm non Thiệu Khánh

 

31

Trường Mầm non Thiệu Dương

 

XIII

Huyện Yên Định

 

1

Trường Mầm non Yên Phú

 

2

Trường Mầm non Yên Lâm

 

3

Trường Mầm non Yên Tâm

 

4

Trường Mầm non Yên Giang

 

5

Trường Mầm non Thống Nhất

 

6

Trường Mầm non Quí Lộc

 

7

Trường Mầm non Yên Thọ

 

8

Trường Mầm non Yên Trung

 

9

Trường Mầm non Yên Phong

 

10

Trường Mầm non Yên Thái

 

11

Trường Mầm non Yên Bái

 

12

Trường Mầm non Yên Trường

 

13

Trường Mầm non Yên Ninh

 

14

Trường Mầm non Yên Lạc

 

15

Trường Mầm non Yên Hùng

 

16

Trường Mầm non Yên Thịnh

 

17

Trường Mầm non Định Long

 

18

Trường Mầm non Định Liên

 

19

Trường Mầm non Định Tường

 

20

Trường Mầm non Định Tăng

 

21

Trường Mầm non Định Hưng

 

22

Trường Mầm non Định Hải

 

23

Trường Mầm non Định Tân

 

24

Trường Mầm non Định Tiến

 

25

Trường Mầm non Định Hòa

 

26

Trường Mầm non Định Bình

 

27

Trường Mầm non Định Thành

 

28

Trường Mầm non Định Công

 

29

Trường Mầm non Thị trấn

 

XIV

Huyện Vĩnh Lộc

 

1

Trường Mầm non Vĩnh Quang

 

2

Trường Mầm non Vĩnh Long

 

3

Trường Mầm non Vĩnh Hưng

 

4

Trường Mầm non Vĩnh Hùng

 

5

Trường Mầm non Vĩnh Thịnh

 

6

Trường Mầm non Vĩnh An

 

7

Trường Mầm non Vĩnh Tiến

 

8

Trường Mầm non Vĩnh Hòa

 

9

Trường Mầm non Vĩnh Yên

 

10

Trường Mầm non Vĩnh Phúc

 

11

Trường Mầm non Vĩnh Ninh

 

12

Trường Mầm non Vĩnh Khang

 

13

Trường Mầm non Vĩnh Thành

 

14

Trường Mầm non Vĩnh Tân

 

15

Trường Mầm non Vĩnh Minh

 

16

Trường Mầm non Thị trấn

 

XV

Huyện Hà Trung

 

1

Trường Mầm non Hà Tân

 

2

Trường Mầm non Hà Tiến

 

3

Trường Mầm non Hà Long

 

4

Trường Mầm non Hà Đông

 

5

Trường Mầm non Hà Sơn

 

6

Trường Mầm non Hà Lĩnh

 

7

Trường Mầm non Hà Phú

 

8

Trường Mầm non Hà Hải

 

9

Trường Mầm non Hà Toại

 

10

Trường Mầm non Hà Thái

 

11

Trường Mầm non Hà Lai

 

12

Trường Mầm non Hà Châu

 

13

Trường Mầm non Hà Thanh

 

14

Trường Mầm non Hà Vân

 

15

Trường Mầm non Hà Vinh

 

16

Trường Mầm non Hà Dương

 

17

Trường Mầm non Hà Yên

 

18

Trường Mầm non Hà Bắc

 

19

Trường Mầm non Hà Giang

 

20

Trường Mầm non Hà Bình

 

21

Trường Mầm non Hà Ninh

 

22

Trường Mầm non Hà Phong

 

23

Trường Mầm non Hà Lâm

 

24

Trường Mầm non Hà Ngọc

 

25

Trường Mầm non Thị trấn

 

XVI

Huyện Nga Sơn

 

1

Trường Mầm non Nga Thiện

 

2

Trường Mầm non Nga Điền

 

3

Trường Mầm non Nga Phú

 

4

Trường Mầm non Nga Thái

 

5

Trường Mầm non Nga Tân

 

6

Trường Mầm non Nga Tiến

 

7

Trường Mầm non Nga Bạch

 

8

Trường Mầm non Nga Thắng

 

9

Trường Mầm non Ba Đình

 

10

Trường Mầm non Nga An

 

11

Trường Mầm non Nga Hải

 

12

Trường Mầm non Nga Thành

 

13

Trường Mầm non Nga Liên

 

14

Trường Mầm non Nga Thanh

 

15

Trường Mầm non Nga Giáp

 

16

Trường Mầm non Nga Trường

 

17

Trường Mầm non Nga Văn

 

18

Trường Mầm non Nga Vịnh

 

19

Trường Mầm non Nga Mỹ

 

20

Trường Mầm non Nga Hưng

 

21

Trường Mầm non Nga Trung

 

22

Trường Mầm non Nga Thủy

 

23

Trường Mầm non Nga Nhân

 

24

Trường Mầm non Nga Thạch

 

25

Trường Mầm non Nga Lĩnh

 

26

Trường Mầm non Nga Yên

 

27

Trường Mầm non Thị trấn

 

XVII

Huyện Hậu Lộc

 

1

Trường Mầm non Ngư Lộc

 

2

Trường Mầm non Đa Lộc

 

3

Trường Mầm non Minh Lộc

 

4

Trường Mầm non Hưng Lộc

 

5

Trường Mầm non Hải Lộc

 

6

Trường Mầm non Hòa Lộc

 

7

Trường Mầm non Thị trấn

 

8

Trường Mầm non Thịnh Lộc

 

9

Trường Mầm non Tuy Lộc

 

10

Trường Mầm non Phú Lộc

 

11

Trường Mầm non Tiến Lộc

 

12

Trường Mầm non Triệu Lộc

 

13

Trường Mầm non Đại Lộc

 

14

Trường Mầm non Tân Lộc

 

15

Trường Mầm non Mỹ Lộc

 

16

Trường Mầm non Văn Lộc

 

17

Trường Mầm non Thuần Lộc

 

18

Trường Mầm non Lộc Sơn

 

19

Trường Mầm non Xuân Lộc

 

20

Trường Mầm non Hoa Lộc

 

21

Trường Mầm non Quang Lộc

 

22

Trường Mầm non Liên Lộc

 

23

Trường Mầm non Châu Lộc

 

24

Trường Mầm non Thành Lộc

 

25

Trường Mầm non Cầu Lộc

 

26

Trường Mầm non Phong Lộc

 

27

Trường Mầm non Đồng Lộc

 

XVIII

Huyện Hoằng Hóa

 

1

Trường Mầm non Hoằng Giang

 

2

Trường Mầm non Hoằng Xuân

 

3

Trường Mầm non Hoằng Khánh

 

4

Trường Mầm non Hoằng Phượng

 

5

Trường Mầm non Hoằng Phú

 

6

Trường Mầm non Hoằng Quý

 

7

Trường Mầm non Hoằng Kim

 

8

Trường Mầm non Hoằng Trung

 

9

Trường Mầm non Hoằng Sơn

 

10

Trường Mầm non Hoằng Trinh

 

11

Trường Mầm non Hoằng Lương

 

12

Trường Mầm non Hoằng Xuyên

 

13

Trường Mầm non Hoằng Cát

 

14

Trường Mầm non Hoằng Khê

 

15

Trường Mầm non Hoằng Lý

 

16

Trường Mầm non Hoằng Quỳ

 

17

Trường Mầm non Hoằng Hợp

 

18

Trường Mầm non Thị trấn Tào Xuyên

 

19

Trường Mầm non Hoằng Long

 

20

Trường Mầm non Hoằng Quang

 

21

Trường Mầm non Hoằng Anh

 

22

Trường Mầm non Hoằng Minh

 

23

Trường Mầm non Hoằng Đồng

 

24

Trường Mầm non Hoằng Vinh

 

25

Trường Mầm non Hoằng Thịnh

 

26

Trường Mầm non Hoằng Thái

 

27

Trường Mầm non Hoằng Lộc

 

28

Trường Mầm non Hoằng Thành

 

29

Trường Mầm non Hoằng Trạch

 

30

Trường Mầm non Hoằng Đại

 

31

Trường Mầm non Hoằng Phúc

 

32

Trường Mầm non Hoằng Đức

 

33

Trường Mầm non Hoằng Hà

 

34

Trường Mầm non Hoằng Đạt

 

35

Trường Mầm non Thị trấn Bút Sơn

 

36

Trường Mầm non Hoằng Đạo

 

37

Trường Mầm non Hoằng Thắng

 

38

Trường Mầm non Hoằng Lưu

 

39

Trường Mầm non Hoằng Tân

 

40

Trường Mầm non Hoằng Yến

 

41

Trường Mầm non Hoằng Đông

 

42

Trường Mầm non Hoằng Ngọc

 

43

Trường Mầm non Hoằng Phụ

 

44

Trường Mầm non Hoằng Châu

 

45

Trường Mầm non Hoằng Phong

 

46

Trường Mầm non Hoằng Tiến

 

47

Trường Mầm non Hoằng Hải

 

48

Trường Mầm non Hoằng Trường

 

49

Trường Mầm non Hoằng Thanh

 

XIX

Huyện Quảng Xương

 

1

Trường Mầm non Quảng Hải

 

2

Trường Mầm non Quảng Hùng

 

3

Trường Mầm non Quảng Lưu

 

4

Trường Mầm non Quảng Vinh

 

5

Trường Mầm non Quảng Thái

 

6

Trường Mầm non Quảng Nham

 

7

Trường Mầm non Quảng Đại

 

8

Trường Mầm non Quảng Lợi

 

9

Trường Mầm non Quảng Thạch

 

10

Trường Mầm non Quảng Châu

 

11

Trường Mầm non Quảng Khê

 

12

Trường Mầm non Quảng Thọ

 

13

Trường Mầm non Quảng Chính

 

14

Trường Mầm non Quảng Tâm

 

15

Trường Mầm non Quảng Phú

 

16

Trường Mầm non Quảng Cát

 

17

Trường Mầm non Quảng Minh

 

18

Trường Mầm non Quảng Giao

 

19

Trường Mầm non Quảng Lộc

 

20

Trường Mầm non Quảng Lĩnh

 

21

Trường Mầm non Quảng Bình

 

22

Trường Mầm non Quảng Ninh

 

23

Trường Mầm non Quảng Nhân

 

24

Trường Mầm non Quảng Trung

 

25

Trường Mầm non Quảng Phúc

 

26

Trường Mầm non Quảng Vọng

 

27

Trường Mầm non Quảng Ngọc

 

28

Trường Mầm non Quảng Trường

 

29

Trường Mầm non Quảng Văn

 

30

Trường Mầm non Quảng Long

 

31

Trường Mầm non Quảng Hòa

 

32

Trường Mầm non Quảng Hợp

 

33

Trường Mầm non Quảng Yên

 

34

Trường Mầm non Quảng Tân

 

35

Trường Mầm non Quảng Trạch

 

36

Trường Mầm non Quảng Thịnh

 

37

Trường Mầm non Quảng Đông

 

38

Trường Mầm non Quảng Định

 

39

Trường Mầm non Quảng Đức

 

40

Trường Mầm non Quảng Phong

 

41

Trường Mầm non Thị trấn

 

XX

Huyện Nông Cống

 

1

Trường Mầm non Tân Phúc

 

2

Trường Mầm non Tân Thọ

 

3

Trường Mầm non Tân Khang

 

4

Trường Mầm non Hoàng Sơn

 

5

Trường Mầm non Hoàng Giang

 

6

Trường Mầm non Trung Chính

 

7

Trường Mầm non Trung Ý

 

8

Trường Mầm non Trung Thành

 

9

Trường Mầm non Tế Thắng

 

10

Trường Mầm non Tế Lợi

 

11

Trường Mầm non Tế Tân

 

12

Trường Mầm non Tế Nông

 

13

Trường Mầm non Minh Thọ

 

14

Trường Mầm non Minh Nghĩa

 

15

Trường Mầm non Minh Khôi

 

16

Trường Mầm non Trường Trung

 

17

Trường Mầm non Trường Minh

 

18

Trường Mầm non Trường Giang

 

19

Trường Mầm non Trường Sơn

 

20

Trường Mầm non Tượng Văn

 

21

Trường Mầm non Tượng Lĩnh

 

22

Trường Mầm non Tượng Sơn

 

23

Trường Mầm non Công Liêm

 

24

Trường Mầm non Công Chính

 

25

Trường Mầm non Công Bình

 

26

Trường Mầm non Thăng Long 1

 

27

Trường Mầm non Thăng Long 2

 

28

Trường Mầm non Thăng Thọ

 

29

Trường Mầm non Thăng Bình

 

30

Trường Mầm non Vạn Hòa

 

31

Trường Mầm non Vạn Thắng

 

32

Trường Mầm non Vạn Thiện

 

33

Trường Mầm non Yên Mỹ

 

34

Trường Mầm non Thị trấn

 

XIX

Huyện Đông Sơn

 

1

Trường Mầm non Đông Lĩnh

 

2

Trường Mầm non Đông Tiến

 

3

Trường Mầm non Đông Thanh

 

4

Trường Mầm non Đông Xuân

 

5

Trường Mầm non Thị trấn Rừng Thông

 

6

Trường Mầm non Đông Minh

 

7

Trường Mầm non Đông Ninh

 

8

Trường Mầm non Đông Khê

 

9

Trường Mầm non Đông Hoàng

 

10

Trường Mầm non Đông Anh

 

11

Trường Mầm non Đông Thịnh

 

12

Trường Mầm non Đông Tân

 

13

Trường Mầm non Đông Hưng

 

14

Trường Mầm non Đông Yên

 

15

Trường Mầm non Đông Hòa

 

16

Trường Mầm non Đông Nam

 

17

Trường Mầm non Đông Phú

 

18

Trường Mầm non Đông Văn

 

19

Trường Mầm non Đông Vinh

 

20

Trường Mầm non Đông Quang

 

21

Trường Mầm non Thị trấn Nhồi

 

XXII

Thành phố Thanh Hóa

 

1

Trường Mầm non Tân Sơn

 

2

Trường Mầm non Hoa Mai

 

3

Trường Mầm non Đông Hương

 

4

Trường Mầm non Đông Hải

 

5

Trường Mầm non Quảng Thành

 

6

Trường Mầm non Quảng Hưng

 

7

Trường Mầm non Quảng Thắng

 

8

Trường Mầm non Nam Ngạn

 

9

Trường Mầm non Trường Thi B

 

10

Trường Mầm non Hàm Rồng

 

11

Trường Mầm non Đông Thọ

 

12

Trường Mầm non Đông Cương

 

13

Trường Mầm non Phú Sơn

 

14

Trường Mầm non Lam Sơn

 

15

Trường Mầm non Ngọc Trạo

 

16

Trường Mầm non Phan Đình Phùng

 

17

Trường Mầm non Đông Vệ

 

18

Trường Mầm non MN 27/2

 

19

Trường Mầm non Đông Sơn

 

20

Trường Mầm non Điện Biên

 

21

Trường Mầm non Ba Đình

 

22

Trường Mầm non Trường Thi A

 

XXIII

Thị xã Sầm Sơn

 

1

Trường Mầm non Trường Sơn

 

2

Trường Mầm non Hoa Lan

 

3

Trường Mầm non Hoa Mai

 

4

Trường Mầm non Trung Sơn

 

5

Trường Mầm non Quảng Tiến

 

6

Trường Mầm non Quảng Cư

 

XXIV

Thị xã Bỉm Sơn

 

1

Trường Mầm non Ba Đình

 

2

Trường Mầm non Quang Trung

 

3

Trường Mầm non Đông Sơn

 

4

Trường Mầm non Hà Lan

 

5

Trường Mầm non Lam Sơn

 

6

Trường Mầm non Bắc Sơn

 

7

Trường Mầm non Xi Măng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 402/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu402/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2012
Ngày hiệu lực19/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 402/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 402/2012/QĐ-UBND chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 402/2012/QĐ-UBND chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu402/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành09/02/2012
        Ngày hiệu lực19/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 402/2012/QĐ-UBND chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 402/2012/QĐ-UBND chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công

         • 09/02/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/02/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực