Quyết định 4022/QĐ-UBND

Quyết định 4022/QĐ-UBND về triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 4022/QĐ-UBND 2017 xác định Chỉ số Cải cách hành chính Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4022/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về Kế hoạch CCHC năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1628/SNV-CCHC ngày 30/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;

- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành (cấp sở), UBND các huyện, thành phố, thị xã (cấp huyện) và UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh.

- Tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, công dân tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác quản lý, chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

- Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 các cấp để làm cơ sở quan trọng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấplà một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm cho tập thể, cá nhân theo Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh.

- Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại Chỉ số cải cách hành chính, xác định được những mặt còn hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Đánh giá toàn diện, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng tại cấp sở, cấp huyện và cấp xã, đảm bảo khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Đảm bảo tiến độ kế hoạch để kịp thời bình xét thi đua, khen thưởng và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2018.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

Sở Nội vụ chủ trì việc triển khai xác định, công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với cấp sở và cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì việc triển khai xác định, công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với cấp xã.

1. Tổ chức tự đánh giá, xác định Chỉ số

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo các lĩnh vực tương ứng với tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong bộ Chỉ số cải cách hành chính của từng cấp, ban hành kèm theo Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”; mỗi tiêu chí, tiêu chí thành phần được chấm điểm đều phải có tài liệu kiểm chứng kèm theo. Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm thì đơn vị phải có giải thích cụ thể về cách đánh giá, tính điểm. Riêng đối với Ban Dân tộc do không thực hiện giải quyết TTHC ở cấp tỉnh, vì vậy không chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Sau khi hoàn thành tự chấm điểm, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả về cơ quan chủ trì thực hiện theo đường Công văn và email; đối với tài liệu kiểm chứng, gửi bản photo theo đường Công văn hoặc scan gửi qua email, chia thành 8 tập tài liệu kiểm chứng, hoặc 8 file theo 8 nhóm lĩnh vực tương ứng để phục vụ công tác thẩm định.

+ Đối với cấp sở, ban, ngành; UBND cấp huyện: gửi báo cáo về Sở Nội vụ và gửi email về địa chỉ hộp thư công vụ: [email protected] trước ngày 30/12;

+ Đối với cấp xã: gửi báo cáo về phòng Nội vụ cấp trên trực tiếp trước ngày 15/12.

- Quá thời gian quy định trên, những sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã không gửi báo cáo và tài liệu kiểm chứng thì không được xét thi đua, khen thưởng năm.

2. Điều tra xã hội học

a) Nội dung điều tra

Theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

b) Phương pháp thu thập thông tin

Sử dụng mẫu phiếu điều tra xã hội học, các đối tượng điều tra trả lời bằng cách điền thông tin vào mẫu phiếu. Sau khi lấy ý kiến điều tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi phiếu về cơ quan chủ trì để tập hợp.

c) Phạm vi, số lượng, đối tượng và số lượng phiếu điều tra

- Cấp sở: lấy ý kiến điều tra của 8 nhóm đối tượng, tổng số 1.720 phiếu (Đính kèm phụ lục 1);

- Cấp huyện: lấy ý kiến điều tra của 8 nhóm đối tượng, tổng số 1.200 phiếu (Đính kèm phụ lục 2);

- Cấp xã: lấy ý kiến điều tra của 5 nhóm đối tượng, tổng số 11.448 phiếu (Đính kèm phụ lục 3).

Đối với đối tượng Doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất liên quan, các cơ quan, đơn vị, địa phương ưu tiên chọn doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, các công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn để điều tra. Trong trường hợp không có đủ số lượng thì chọn bổ sung các doanh nghiệp ngoài quốc doanh khác trên địa bàn. Riêng cấp xã, nếu trên địa bàn không có đủ số lượng doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất thì lấy bổ sung ý kiến của người dân.

d) Thời gian thực hiện

- Trước ngày 30/11/2017, hoàn thành in ấn phiếu điều tra, phân bổ phiếu, tiến hành điều tra xã hội học các cấp.

- Trước ngày 15/12/2017, hoàn thành việc điều tra, khảo sát, thu phiếu gửi cơ quan chủ trì tổng hợp phiếu.

- Trước ngày 30/12/2017, hoàn thành tổng hợp phiếu điều tra các cấp.

e) Kinh phí

- Đối với cấp sở, cấp huyện: Kinh phí điều tra do nguồn ngân sách của tỉnh chi trả.

- Đối với cấp xã: Kinh phí điều tra do nguồn ngân sách cấp huyện chi trả.

Kinh phí điều tra thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

3. Tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Tư pháp; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, thống nhất tham mưu UBND tỉnh công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định gồm các phòng, ban chuyên môn có liên quan; tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm công tác cải cách hành chính của UBND cấp xã; Tham mưu UBND huyện công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND cấp xã thuộc quyền quản lý.

- Thời gian hoàn thành công tác thẩm định, xếp hạng, công bố chỉ số cải cách hành chính các cấp: Trước ngày 20/01/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiến hành tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và điều tra xã hội học của đơn vị mình. Hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính cấp xã trực thuộc.

- Tham mưu, trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính, chủ trì triển khai việc thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Lập dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với cấp sở và cấp huyện, gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Thiết kế mẫu phiếu điều tra các cấp; in ấn phiếu điều tra xã hội học đối với cấp sở và cấp huyện; cử cán bộ phối hợp điều tra, giám sát, phúc tra quá trình điều tra xã hội học tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổng hợp kết quả tự đánh giá, thẩm định, điều tra xã hội học của cấp sở và cấp huyện; thực hiện công tác kiểm tra thực tế việc triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính.

- Thực hiện thanh quyết toán tài chính phục vụ cho công tác điều tra xã hội học theo quy định.

- Báo cáo UBND tỉnh kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp sở và cấp huyện; tham mưu việc đánh giá, công bố xếp hạng chỉ số và khen thưởng các cơ quan, đơn vị đạt chỉ số cải cách hành chính cao.

2. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị mình, gửi kết quả về Sở Nội vụ đúng nội dung và thời gian quy định.

- Thành lập Tổ điều tra xã hội học tại đơn vị; chỉ đạo Tổ điều tra phát phiếu, hướng dẫn điền thông tin, thu phiếu gửi về Sở Nội vụ đảm bảo trung thực, khách quan; lập danh sách người điều tra và được điều tra theo mẫu để thực hiện thanh quyết toán.

4. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

- Tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị, gửi kết quả về Sở Nội vụ đúng nội dung và thời gian quy định.

- Thành lập Tổ điều tra xã hội học tại địa phương; chỉ đạo Tổ điều tra phát phiếu, hướng dẫn điền thông tin, thu phiếu gửi về Sở Nội vụ đảm bảo trung thực, khách quan; lập danh sách người điều tra và được điều tra theo mẫu để thực hiện thanh quyết toán.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tại cấp xã trực thuộc; tổng hợp, thẩm định, công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp xã;

- In ấn phiếu điều tra xã hội học, triển khai công tác điều tra, khảo sát và tổng hợp kết quả điều tra xã hội học cấp xã.

5. Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của đơn vị mình, báo cáo kết quả về UBND cấp huyện.

- Thành lập Tổ điều tra xã hội học tại đơn vị; chỉ đạo Tổ điều tra phát phiếu, hướng dẫn điền thông tin, thu phiếu gửi về UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ); lập danh sách người điều tra và người được điều tra theo mẫu để thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4022/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4022/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4022/QĐ-UBND 2017 xác định Chỉ số Cải cách hành chính Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4022/QĐ-UBND 2017 xác định Chỉ số Cải cách hành chính Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4022/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4022/QĐ-UBND 2017 xác định Chỉ số Cải cách hành chính Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4022/QĐ-UBND 2017 xác định Chỉ số Cải cách hành chính Quảng Bình

           • 06/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực