Quyết định 403/QĐ-UBND

Quyết định 403/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 403/QĐ-UBND 2014 Quy chế quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe;

Can cứ Thông tư số 09/2013/TT-BGTVT ngày 06/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm kiểm tra tải trọng xe;

Căn cứ Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-TCĐBVN ngày 11/9/2013 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam Ban hành Quy trình vận hành và bảo trì trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Giang;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 312/TTr-SGTVT ngày 06 tháng 03 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;

- UBATGT Quốc gia (để b/c);

- Bộ GTVT, Bộ Công an (để b/c);

- T.T Tỉnh ủy; T.T HĐND tỉnh (để b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Các PCT UBND tỉnh;

- Ban ATGT tỉnh;

- Chánh VPUBND tỉnh;

- Cổng TT điện tử và Công báo tỉnh;

- Lưu: VT. GT, NC.(40).

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc quản lý và tổ chức hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động (viết tắt là Trạm KTTTXLĐ); quy định trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các cơ quan liên quan trong tổ chức phối hợp xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng tại trạm KTTTXLĐ.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Trạm kiểm tra tải trọng xe thực hiện việc lưu động kiểm tra tải trọng xe trên các quốc lộ và hệ thống đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Trạm KTTTXLĐ hoạt động theo kế hoạch kiểm soát tải trọng xe được UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

3. Trạm KTTTXLĐ hoạt động đảm bảo thống nhất trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng trong quá trình phối hợp; đúng quy trình, chế độ công tác và phòng ngừa sai phạm, tiêu cực.

4. Trạm KTTTXLĐ được quản lý và sử dụng phục vụ công tác theo đúng các quy định quản lý tài sản công của Nhà nước và quy định của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam về các chế độ đăng ký, đăng kiểm, thống kê, kiểm kê, vận hành và bảo trì, báo cáo hoạt động thường xuyên của Trạm.

5. Việc sử dụng bộ cân tải trọng xe lưu động phải đúng mục đích, đạt hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý xe vi phạm quá khổ, quá tải trọng cho phép nhằm góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ kết cấu, hạ tầng và công trình giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG

Điều 3. Chế độ làm việc của Trạm KTTTXLĐ

Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, khi thực hiện nhiệm vụ hoạt động theo Kế hoạch kiểm tra được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện 24/24 giờ vào tất cả các ngày, kể cả ngày nghỉ và ngày Lễ (trong kỳ kế hoạch). Mỗi ngày làm việc theo 03 ca, kết thúc 01 ca làm việc phải tiến hành thủ tục bàn giao ca; 01 tuần họp giao ban Trạm 01 lần (gồm lãnh đạo Trạm, Ca trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị có lực lượng tham gia phối hợp tại Trạm), kết thúc kế hoạch tổ chức hợp tổng kết hoạt động Trạm KTTTXLĐ. Trong trường hợp vì lý do sự cố kỹ thuật hoặc thiên tai, Trạm phải tạm ngừng hoạt động, Trạm trưởng phải có văn bản (hoặc gửi trước qua Fax) báo cáo ngay cho cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý Trạm. Thời gian báo cáo không được chậm quá 01 giờ, kể từ khi Trạm tạm ngừng hoạt động.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trực tiếp vận hành tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

1. Cơ cấu tổ chức.

a) Trạm trưởng Trạm KTTTXLĐ: Lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

b) Phó Trạm trưởng Trạm KTTTXLĐ: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh.

c) Ca trưởng Trạm KTTTXLĐ: Theo sự phân công của Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng thống nhất cử theo từng đợt của Kế hoạch.

d) Nhân viên kỹ thuật Trạm KTTTXLĐ: Theo sự phân công của Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng, Ca trưởng, Nhân viên kỹ thuật Trạm KTTTXLĐ.

a) Trạm trưởng:

- Tổ chức, điều hành hoạt động và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm KTTTXLĐ theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế của cơ quan cấp trên, phân công nhiệm vụ cho Phó Trạm trưởng, Ca trưởng, Nhân viên của Trạm.

- Thực hiện các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, thường xuyên giám sát, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, báo cáo những hành vi vi phạm tại Trạm với cơ quan cấp trên.

- Tổng kết thực tiễn công tác quản lý của Trạm KTTTXLĐ, kiến nghị và tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ chế quản lý cũng như cơ chế chính sách quản lý các hoạt động của Trạm KTTTXLĐ.

- Lãnh đạo Trạm KTTTXLĐ trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch chương trình công tác; sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, theo chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan cấp trên.

b) Phó Trạm trưởng:

- Tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công hoặc ủy quyền của Trạm trưởng.

- Thực hiện các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, thường xuyên giám sát, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, báo cáo những hành vi vi phạm tại Trạm với cơ quan cấp trên.

- Phân công công tác và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các nhân viên làm việc tại Trạm KTTTXLĐ được phân công phụ trách.

- Ký thay Trạm trưởng các văn bản trong lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác theo ủy quyền của Trạm trưởng.

- Tham mưu, đề xuất với Trạm trưởng các chủ trương, biện pháp quản lý liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Trạm trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trạm trưởng.

c) Ca trưởng:

- Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của ca trực được phân công.

- Tổ chức phân công, phân nhiệm cho các nhân viên trong ca trực; xác định cơ chế làm việc và mối quan hệ giữa các nhân viên trong ca trực đảm bảo nội quy, quy chế của Trạm KTTTXLĐ; phối hợp công tác với các ca trực khác; hướng dẫn, đôn đốc các nhân viên trong ca trực của mình hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, thường xuyên giám sát, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, báo cáo những hành vi vi phạm tại Trạm với cơ quan cấp trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trạm trưởng và Phó Trạm trưởng.

d) Nhân viên kỹ thuật:

- Hướng dẫn xe vào bàn cân, vận hành cân, nhập các thông tin theo quy định; kiểm tra đối chiếu các thông tin của xe, người điều khiển xe với phiếu cân trước khi in; chuyển phiếu cân cho lực lượng chức năng xử lý, lưu trữ theo quy định.

- Truyền dữ liệu về máy chủ theo quy định.

- Kiểm tra, phát hiện sai số của cân, trên cơ sở đó yêu cầu các bên liên quan hiệu chỉnh độ chính xác của hệ thống cân.

- Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống máy tính và thiết bị kỹ thuật của Trạm KTTTXLĐ.

- Thực hiện các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, thường xuyên giám sát, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, báo cáo những hành vi vi phạm tại Trạm với cơ quan cấp trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trạm KTTTXLĐ.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng tham gia phối hợp tại Trạm KTTTXLĐ.

Lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm tại Trạm KTTTXLĐ gồm: Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải; Cảnh sát giao thông đường bộ, Cảnh sát trật tự Công an tỉnh; Kiểm soát quân sự thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh và các lực lượng khác (nếu có), cụ thể:

1. Lực lượng tham gia phối hợp.

- Thanh tra Giao thông vận tải: Cử 07 người, mỗi ca 02 người, 01 người dự phòng.

- Cảnh sát giao thông đường bộ: Cử 10 người, mỗi ca 03 người, 01 người dự phòng.

- Cảnh sát trật tự: Cử 07 người, mỗi ca 02 người, 01 người dự phòng.

- Kiểm soát quân sự: Cử 07 người, mỗi ca 02 người, 01 người dự phòng.

- Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh: 01 người.

- Các lực lượng khác (nếu có).

2. Phân công nhiệm vụ.

Các lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuân thủ theo sự phân công điều hành trực tiếp của Trạm trưởng, người được giao phụ trách thực hiện kế hoạch kiểm soát tải trọng xe; lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại Trạm KTTTXLĐ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để thực hiện việc phối hợp trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, đảm bảo trạm hoạt động thường xuyên, liên tục, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Khi có sự cố ùn tắc giao thông phải chủ động phối hợp giải quyết và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Công an địa phương, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Thanh tra Giao thông đường bộ có biện pháp giải quyết.

a) Nhiệm vụ của lực lượng Thanh tra giao thông:

- Phối hợp với Cảnh sát giao thông và Kiểm soát quân sự dẫn xe vào vị trí cân kiểm tra.

- Thực hiện việc kiểm tra về: tải trọng trục xe, tổng trọng lượng và khổ giới hạn của xe (bao gồm cả hàng hóa, hành khách trên xe) đối với xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ (trừ xe quân sự chở vũ khí, phương tiện, khí tài phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh); việc tuân thủ các quy định trong Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe bánh xích tự hành trên đường bộ.

- Lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành chính như: xe ô tô tải, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn của cầu, đường (kể cả xe ô tô chở hành khách) vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định, về vận tải đường bộ được phát hiện tại Trạm. Trường hợp hành vi vi phạm ở mức phạt vượt quá thẩm quyền, phải chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến cấp có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt.

- Đình chỉ lưu hành phương tiện cho đến khi người vi phạm thực hiện xong các biện pháp khắc phục theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

b) Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông:

- Ra tín hiệu dừng xe, tiến hành kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy định quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình: Giấy phép lái xe; Giấy đăng ký xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ; Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ.

- Đưa các xe có dấu hiệu quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép vào vị trí cân kiểm tra; Yêu cầu phương tiện vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn vào vị trí hạ tải; thông báo phối hợp với lực lượng Cảnh sát tuần tra kiểm soát trên đường và hai đầu Trạm KTTTXLĐ hoặc Công an địa phương, buộc các xe vi phạm vượt Trạm dừng ở hai đầu Trạm trốn tránh kiểm tra về Trạm KTTTXLĐ để kiểm tra.

- Lập biên bản các vi phạm pháp luật khác về quy định trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được phát hiện tại Trạm. Trường hợp hành vi vi phạm ở mức phạt vượt quá thẩm quyền, phải chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến cấp có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt.

- Đình chỉ lưu hành phương tiện cho đến khi người vi phạm thực hiện xong các biện pháp khắc phục theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

c) Nhiệm vụ của lực lượng Kiểm soát quân sự:

- Ra tín hiệu dừng xe, tiến hành kiểm tra, kiểm soát đối với các xe mang biển số quân sự có dấu hiệu quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép vào vị trí cân kiểm tra.

- Yêu cầu người điều khiển phương tiện (đối với xe quân sự) xuất trình: Giấy phép lái xe; Giấy đăng ký xe; Giấy phép lưu hành; Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ; Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ (trừ các xe làm nhiệm vụ khẩn cấp, đặc biệt theo quy định của pháp luật); xử lý các hành vi vi phạm hành chính khác theo thẩm quyền.

- Phối hợp với các lực lượng khác của Trạm KTTTXLĐ trong công tác xử lý vi phạm, tuần tra, kiểm soát trong khu vực Trạm KTTTXLĐ và hai đầu Trạm KTTTXLĐ để phát hiện, xử lý xe vi phạm vượt Trạm, vi phạm trốn tránh kiểm tra về Trạm KTTTXLĐ để kiểm tra.

- Đình chỉ lưu hành phương tiện cho đến khi người vi phạm thực hiện xong các biện pháp khắc phục theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

d) Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát trật tự:

- Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực đặt Trạm KTTTXLĐ.

- Phối hợp với các lực lượng khác của Trạm KTTTXLĐ trong công tác xử lý vi phạm, tuần tra, kiểm soát trong khu vực Trạm KTTTXLĐ và hai đầu Trạm KTTTXLĐ phát hiện, xử lý xe vi phạm vượt Trạm, vi phạm trốn tránh kiểm tra về Trạm KTTTXLĐ để kiểm tra.

- Thông báo, phối hợp với lực lượng Công an địa phương, khi có sự cố về an ninh trật tự ở khu vực đặt Trạm KTTTXLĐ và báo kịp thời cho cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết.

đ) Nhiệm vụ của Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh:

- Giám sát việc triển khai, thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý xe vi phạm tải trọng trên địa bàn tỉnh của các lực lượng phối hợp tại Trạm KTTTXLĐ.

e) Ngoài các lực lượng trên có thể có các cơ quan, tổ chức liên quan tham gia phối hợp xử lý việc hạ phần quá tải, quá khổ theo quy định.

Điều 6. Tiêu chuẩn, trang bị, chế độ của lực lượng tham gia tại Trạm kiểm tra tải trọng xe

1. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Trạm KTTTXLĐ được tuyển chọn theo tiêu chuẩn quy định hiện hành; đảm bảo có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ, nhân viên, thành viên thuộc lực lượng phối hợp, trong khi thực hiện nhiệm vụ phải mặc trang phục, đeo phù hiệu theo chức danh và quy định của từng ngành.

2. Phương tiện, trang bị của lực lượng tham gia phối hợp công tác tại Trạm KTTTXLĐ do ngành quản lý giao cho từng cá nhân sử dụng và bảo quản theo đúng quy định của chuyên ngành.

3. Lương và các khoản phụ cấp theo quy định của Nhà nước đối với các thành viên thuộc lực lượng phối hợp hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe do cơ quan quản lý chi trả. Phụ cấp làm việc tại Trạm và các quyền lợi khác (nếu có) được hưởng theo quy định của Trạm KTTTXLĐ.

4. Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trực tiếp tại Trạm KTTTXLĐ được tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bao gồm quy trình xử lý vi phạm, vận hành bảo dưỡng thường xuyên bộ cân tải trọng xe lưu động, được Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Điều 7. Nguồn kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Trạm KTTTXLĐ được đảm bảo từ Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, nguồn kinh phí an toàn giao thông địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

2. Các khoản chi cho hoạt động của Trạm bao gồm: nhiên liệu của phương tiện, vật tư, vật liệu, thiết bị, văn phòng phẩm, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, bảo trì, tập huấn, hội họp, kiểm tra, thuê bãi đặt trạm, kiểm định, kiểm chuẩn thiết bị, chế độ phụ cấp và các chi phí khác.

3. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hàng năm căn cứ kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm tải trọng xe của UBND tỉnh Hà Giang lập dự toán chi phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Ngoài việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm tải trọng xe, đơn vị được giao quản lý Trạm KTTTXLĐ có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi, bảo dưỡng trang thiết bị; xây dựng nhà bảo quản và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến quản lý Trạm, lập dự toán chi phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 8. Quản lý và sử dụng trang thiết bị phương tiện

1. Lãnh đạo Trạm KTTTXLĐ có nhiệm vụ phân công cán bộ thường xuyên quản lý, sử dụng và bảo trì Bộ cân lưu động theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và quy trình, tiêu chuẩn quy định hiện hành.

2. Duy trì trạng thái hoạt động của Bộ cân lưu động bình thường giữa hai kỳ kiểm định, kiểm chuẩn theo quy định; kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi đưa bộ cân lưu động vào hoạt động.

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Trạm KTTTXLĐ phải trực tiếp cập nhật kết quả thực hiện, gửi thông tin và số liệu xử lý vi phạm vào Cổng thông tin điện tử của hệ thống, kết nối Internet truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; đồng thời gửi báo cáo cho cơ quan quản lý theo quy định. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp vào việc xử lý vi phạm hoặc báo cáo sai số liệu, kết quả kiểm tra tải trọng xe.

2. Các nhân viên Trạm KTTTXLĐ phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, không được tự ý trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí dưới bất cứ hình thức nào.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình hoạt động của xe quá tải, quá khổ từng địa bàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra tải trọng xe, lập dự toán chi phí thực hiện của kỳ kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Chỉ đạo đơn vị Quản lý đường bộ cử cán bộ tham gia hoạt động tại Trạm KTTTXLĐ khi có yêu cầu.

3. Chỉ đạo Thanh tra Sở (đơn vị được giao quản lý, sử dụng bộ cân lưu động) lập dự toán chi phí cho việc bảo dưỡng trang thiết bị và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến quản lý Trạm KTTTXLĐ theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trọng tải xe về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, Quân khu II để tập hợp báo cáo lãnh đạo ba Bộ.

5. Tổ chức sơ kết chuyên đề rút kinh nghiệm trong quản lý và phối hợp điều hành; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp khắc phục những điểm bất hợp lý và hoàn thiện bổ sung quy chế quản lý hoạt động của Trạm KTTTXLĐ.

Điều 11. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Bố trí đủ cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại Trạm KTTTXLĐ theo kế hoạch.

2. Chủ trì triển khai công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Trạm KTTTXLĐ và các tuyến có đặt Trạm KTTTXLĐ. Chủ động phương án phòng ngừa các hành vi chống đối; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm.

3. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra tải trọng xe; phân tích, đánh giá tình hình báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trọng tải xe trên địa bàn tỉnh cho cấp có thẩm quyền theo quy định; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai hoạt động của Trạm KTTTXLĐ theo đúng quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

1. Bố trí đủ cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại Trạm KTTTXLĐ theo kế hoạch.

2. Phối hợp chặt chẽ với ngành Giao thông vận tải, Công an tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra tải trọng xe; phân tích, đánh giá tình hình báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trọng tải xe trên địa bàn tỉnh cho cấp có thẩm quyền theo quy định; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai hoạt động của Trạm KTTTXLĐ theo đúng quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

1. Bố trí cán bộ tham gia tại Trạm KTTTXLĐ, giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm soát tải trọng xe. Nắm bắt thông tin kiến nghị và đề xuất các giải pháp để các ngành xem xét thực hiện.

2. Trình Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ kinh phí cho lực lượng liên ngành thực hiện nhiệm vụ tại Trạm KTTTXLĐ.

3. Phối hợp tổ chức tuyên truyền chuyên đề và lồng ghép trong công tác bảo đảm an toàn giao thông phù hợp với kế hoạch tuyên truyền hàng năm của Ban An toàn giao thông tỉnh.

Điều 14. Trách nhiệm các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Trạm cân

1. Duy trì thường xuyên chế độ báo cáo thống kê số liệu kiểm tra xử lý vi phạm vào cổng thông tin điện tử của hệ thống kết nối Internet truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đồng thời cập nhật số liệu, đánh giá tình hình, báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày về Cơ quan quản lý trực tiếp theo mẫu quy định.

2. Các lực lượng hoạt động tại Trạm làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và theo phân công nhiệm vụ được Lãnh đạo Trạm KTTTXLĐ phân công để thực hiện tốt các công việc phối hợp.

Điều 15. Khen thưởng, kỷ luật

Cán bộ, chiến sỹ, thanh tra viên, nhân viên công tác tại Trạm KTTTXLĐ có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành. Các cá nhân vi phạm, tùy theo tính chất mức độ vi phạm bị kỷ luật, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 403/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu403/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 403/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 403/QĐ-UBND 2014 Quy chế quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 403/QĐ-UBND 2014 Quy chế quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu403/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 403/QĐ-UBND 2014 Quy chế quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 403/QĐ-UBND 2014 Quy chế quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Hà Giang

            • 12/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực