Quyết định 4030/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 4030/QĐ-BVHTTDL phê duyệt nội dung văn kiện dự án VIE/031 "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4030/QĐ-BVHTTDL phê duyệt nội dung văn kiện dự án VIE/031 Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn Việt Nam


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4030/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN VIE/031 “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN VIỆT NAM”;

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (0DA);
Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án 0DA;
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ);
Căn cứ Công văn số 1183/TTG-QHQT ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt dự án Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn do Chính phủ Luxembourg tài trợ;
Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định dự án "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn Việt Nam" ngày 29 tháng 10 năm 2009;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn Việt Nam" VIE/031 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn Việt Nam (Tên tiếng Anh là Strengthening of Hu man Resources in the Hospita/1ty and Tourísm Industry in Vietnam – VIE/031 Development Project") do Chính phủ Đại công quốc Luxembourg tài trợ.

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3 . Chủ đầu tư: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Ban quản lý dự án (BQL): đã được thành lập theo Quyết định số 3073/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban quản lý dự án Luxembourg VIE/031 "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn do Chính phủ Đại công quốc Luxembourg tài trợ’’.

5. Địa điểm thực hiện Dự án:

- Hà Nội;

- Địa phương có các trường gồm: Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu, Trường Trung cấp Du lịch Đà Lạt, Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ, Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist.

6. Thời gian thực hiện: từ năm 2009 năm 2012.

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của Dự án:

7.1. Mục tiêu của Dự án: Tăng cường năng lực nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch và khách sạn tại Việt Nam. Cụ thể là phát triển năng lực cho các trường đào tạo du lịch tại Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh. Vũng Tàu và nhân rộng tới các trường mới tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang và Cần Thơ.

7.2. Kết quả chủ yếu của Dự án:

Đào tạo cho 20 cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt về phát triển và quản lý hoạt động của trường đào tạo về khách sạn; phát triển và quản lý có hiệu quả, hương đen đạt chuẩn quốc tế cho 05 trường là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu

- Phát triển Trường trung học nghiệp vụ Du lịch Huế và Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn TP Hồ Chí Minh thành các trung tâm đào tạo tiêu chuẩn;

- Xây dựng mô hình chuẩn quốc gia về đào tạo thực hành của ngành;

- Phát triển kỹ năng nghề nghiệp và phương pháp giảng dạy cho 20 giáo viên lâu năm và 90 giáo viên mới;

- Nâng cao năng lực tiếng Anh của giảng viên và sinh viên.

8. Tổng vốn Dự án và cơ chế quản lý tài chính trong nước:

8.1. Tổng vốn: 3.384.000 EUR (Ba triệu ba trăm tám mươi tư ngàn euro chẵn).

Trong đó:

-Vốn 0DA không hoàn lại của Chính phủ Đại công quốc Luxembourg: 2.950.000 EUR (Hai triệu chín trăm năm mươi ngàn euro).

- Vốn đối ứng: 434.000 EUR (Bốn trăm ba mươi tư ngàn euro) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng góp bằng cơ sở vật chất, nhân lực, chi phí tổ chức, quản lý dự án của Bộ và các cơ sở thực hành tại Huế.

8 .2. Cơ chế quản lý tài chính trong nước: ngân sách cấp phát.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Ban QLDA "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch và khách sạn tại Việt Nam" VIE/031 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
-Như Điều 3 ;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Trần Chiến Thắng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NG và LĐTBXH;
- Lưu: VT, Vụ KHTC, HL.30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Danh Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4030/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4030/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2009
Ngày hiệu lực03/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4030/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 4030/QĐ-BVHTTDL phê duyệt nội dung văn kiện dự án VIE/031 Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4030/QĐ-BVHTTDL phê duyệt nội dung văn kiện dự án VIE/031 Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4030/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Danh Thái
        Ngày ban hành03/11/2009
        Ngày hiệu lực03/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4030/QĐ-BVHTTDL phê duyệt nội dung văn kiện dự án VIE/031 Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4030/QĐ-BVHTTDL phê duyệt nội dung văn kiện dự án VIE/031 Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn Việt Nam

            • 03/11/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/11/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực