Quyết định 4030/QĐ-UBND

Quyết định 4030/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Quyết định 5010/QĐ-UBND về danh mục tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 4030/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Quyết định 5010/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2013 danh mục tuyến đường cho phép sử dụng vỉa hè và được áp dụng kể từ ngày 06/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 4030/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Quyết định 5010/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4030/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH MỘT PHẦN NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 5010/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHO PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ LÀM BÃI GIỮ XE CÔNG CỘNG CÓ THU PHÍ, PHỤC VỤ KINH DOANH DỊCH VỤ, BUÔN BÁN HÀNG HÓA VÀ CHO PHÉP ĐẬU XE DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG CÓ THU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Tthành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 670/TTr-SGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung các phụ lục danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 5010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

- Phụ lục 1: Danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí: Hủy bỏ 42 tuyến, điều chỉnh 06 tuyến và bổ sung mới 01 tuyến.

- Phụ lục 2: Danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa: Hủy bỏ 99 tuyến và điều chỉnh 01 tuyến.

- Phụ lục 3: Danh mục các tuyến đường cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí: Hủy bỏ 36 tuyến, điều chỉnh 12 tuyến và bổ sung mới 15 tuyến.

Đính kèm chi tiết các Phụ lục điều chỉnh, bổ sung.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông Thành phố, Thường trực Công an Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm nội dung đã được điều chỉnh nêu tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHO PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ LÀM BÃI GIỮ XE CÔNG CỘNG CÓ THU PHÍ
(ban hành kèm theo Quyết định số 4030/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dânTthành phố)

Số thứ tự

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Bề rộng vỉa hè (m)

Ghi chú

QUẬN 1

1

Bùi Thị Xuân

Cách Mạng Tháng Tám

Tôn Thất Tùng

6

 

2

Calmette

Trần Hưng Đạo

Lê Thị Hồng Gấm

4,9

 

3

Cao Bá Quát

Thái Văn Lung

Hai Bà Trưng

5,7

 

4

Chu Mạnh Trinh

Lý Tự Trọng

Nguyễn Du

5,6-7

 

5

Cô Bắc

Nguyễn Thái Học

Đề Thám

5,3

 

6

Cống Quỳnh

Bùi Thị Xuân

Bùi Viện

3,9-6

 

7

Công xã Paris

Nguyễn Du

Lê Duẩn

14,5

 

8

Đinh Tiên Hoàng

Nguyễn Đình Chiểu

Điện Biên Phủ

5,8

 

9

Đông Du

Hai Bà Trưng

Đồng Khởi

4

 

10

Hàm Nghi

Công trường Quách Thị Trang

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

5,7

 

11

Hải Triều

Nguyễn Huệ

Hàm Nghi

5,7

 

12

Hồ Huấn Nghiệp

Công trường Mê Linh

Đồng Khởi

5,5

 

13

Hồ Tùng Mậu

Bến Chương Dương

Tôn Thất Thiệp

3,9-6,5

 

14

Huyền Trân Công Chúa

Nguyễn Thị Minh Khai

Nguyễn Du

6,5

 

15

Huỳnh Thúc Kháng

Lê Lợi

Pasteur

6,2-6,4

 

16

Lê Thị Hồng Gấm

Phó Đức Chính

Calmette

5

 

17

Lê Văn Hưu

Lê Duẩn

Nguyễn Du

4-6

 

18

Mạc Đĩnh Chi

Điện Biên Phủ

Trần Cao Vân

5,9-6,1

 

19

Mạc Thị Bưởi

Hai Bà Trưng

Đồng Khởi

4

 

20

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Lê Lợi

Hàm Nghi

6

 

21

Ngô Đức Kế

Công trường Mê Linh

Nguyễn Huệ

4

 

22

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Hữu Cảnh

Lê Duẩn

6,2

 

23

Nguyễn Cư Trinh

Trần Hưng Đạo

Cống Quỳnh

6

 

24

Nguyễn Công Trứ

Hồ Tùng Mậu

Yersin

3,5-6

 

25

Nguyễn Du

Tôn Đức Thắng

Pasteur

5,4-6

 

26

Nguyễn Hữu Cầu

Hai Bà Trưng

Thạch Thị Thanh

8

 

27

Nguyễn Huy Tự

Nguyễn Văn Giai

Đinh Tiên Hoàng

6

 

28

Nguyễn Khắc Nhu

Trần Hưng Đạo

Cô Giang

4,7-5,9

 

29

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hai Bà Trưng

5,8-6

 

30

Nguyễn Siêu

Thái Văn Lung

Hai Bà Trưng

5-9

 

31

Nguyễn Thái Bình

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Phó Đức Chính

4,8-5

 

32

Nguyễn Thị Minh Khai

Cống Quỳnh

Lương Hữu Khánh

6

 

33

Nguyễn Trãi

Nguyễn Cư Trinh

Nguyễn Văn Cừ

4,7-5,4

 

34

Nguyễn Trung Ngạn

Tôn Đức Thắng

Chu Mạnh Trinh

4,8

 

35

Nguyễn Trung Trực

Lê Thánh Tôn

Lê Lợi

5,5-6

 

36

Nguyễn Văn Bình

Công xã Paris

Hai Bà Trưng

5,8

 

37

Nguyễn Văn Chiêm

Hai Bà Trưng

Phạm Ngọc Thạch

4-6,1

 

38

Nguyễn Văn Thủ

Mạc Đĩnh Chi

Phùng Khắc Khoan

6

 

39

Phan Bội Châu

Lê Thánh Tôn

Lê Lợi

7,7

 

40

Phan Chu Trinh

Lê Thánh Tôn

Lê Lai

7,2

 

41

Phan Văn Trường

Nguyễn Thái Học

Yersin

4-4,6

 

42

Phó Đức Chính

Lê Thị Hồng Gấm

Nguyễn Công Trứ

5

 

43

Sương Nguyệt Anh

Cách Mạng Tháng Tám

Tôn Thất Tùng

5,8

 

44

Thái Văn Lung

Lê Thánh Tôn

Nguyễn Siêu

3,5

 

45

Thi Sách

Lê Thánh Tôn

Công trường Mê Linh

5,6-6

 

46

Thủ Khoa Huân

Nguyễn Du

Lý Tự Trọng

5,5

 

47

Tôn Thất Đạm

Huỳnh Thúc Kháng

Tôn Thất Thiệp

5,5

 

48

Tôn Thất Thiệp

Nguyễn Huệ

Hồ Tùng Mậu

5,7

 

49

Tôn Thất Tùng

Lê Lai

Bùi Thị Xuân

7

 

50

Trần Cao Vân

Mạc Đĩnh Chi

Hai Bà Trưng

5,7

 

51

Trần Đình Xu

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Cư Trinh

6,1

 

52

Trần Quang Khải

Đinh Tiên Hoàng

Trần Khắc Chân

5,6

 

53

Trịnh Văn Cấn

Yersin

Nguyễn Thái Học

4,5

 

54

Trương Định

Lê Thánh Tôn

Lý Tự Trọng

5

 

55

Yersin

Phan Văn Trường

Trịnh Văn Cấn

4

 

QUẬN 3

1

Cách Mạng Tháng Tám

Tú Xương

Công trường Dân Chủ

11

 

2

Huỳnh Tịnh Của

Trần Quốc Toản

Nguyễn Văn Mai

6

 

3

Lê Quý Đôn

Nguyễn Thị Minh Khai

Võ Văn Tần

6

 

Tú Xương

Võ Thị Sáu

 

 

4

Nguyễn Thượng Hiền

Công trường Dân Chủ

Điện Biên Phủ

6,8

 

5

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Thượng Hiền

Cao Thắng

12,3

 

6

Nguyễn Thị Minh Khai

Cao Thắng

Cách Mạng Tháng Tám

6

 

Cách Mạng Tháng Tám

Bà Huyện Thanh Quan

6

 

7

Tú Xương

Bà Huyện Thanh Quan

Nguyễn Thông

6,8

 

Nguyễn Thông

Cách Mạng Tháng Tám

6

 

8

Võ Văn Tần

Công trường Quốc tế

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

6-7

 

QUẬN 4

1

Lê Thạch

Lê Văn Linh

Đinh Lễ

3,5-6

 

2

Đinh Lễ

Lê Thạch

Lê Quốc Hưng

4

 

QUẬN 5

1

An Bình

Hàm Tử

Trần Hưng Đạo

3-4

 

2

An Dương Vương

Nguyễn Văn Cừ

Phước Hưng

4-10

 

3

Bà Triệu

Nguyễn Kim

Lý Thường Kiệt

3,5-5

 

4

Bãi Sậy

Kim Biên

Ngô Nhân Tịnh

5-6

 

5

Bạch Vân

Nhiêu Tâm

An Bình

3,8-6

 

6

Bùi Hữu Nghĩa

Bạch Vân

Nguyễn Trãi

3-6

 

7

Châu Văn Liêm

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trãi

3

 

8

Chiêu Anh Các

Nhiêu Tâm

Bùi Hữu Nghĩa

3,4-6

 

9

Đặng Thái Thân

Mạc Thiên Tích

Hồng Bàng

3,4-4

 

10

Hà Tôn Quyền

Tân Thành

Nguyễn Chí Thanh

3,4

 

11

Hải Thượng Lãn Ông

Hàm Tử

Ngô Nhân Tịnh

3,8-5

 

12

Hồng Bàng

Ngô Quyền

Nguyễn Thị Nhỏ

3,3-9,5

 

13

Hùng Vương

Nguyễn Văn Cừ

Ngô Quyền

3-10,6

 

14

Huỳnh Mẫn Đạt

Trần Hưng Đạo

Trần Phú

3-5,2

 

15

Lê Hồng Phong

Phan Văn Trị

Hùng Vương

5-10

 

16

Lý Thường Kiệt

Hồng Bàng

Nguyễn Chí Thanh

3,2-10

 

17

Mạc Thiên Tích

Phước Hưng

Ngô Quyền

3,2-10

 

18

Ngô Gia Tự

Nguyễn Tri Phương

Ngô Quyền

3,7-8,5

 

19

Ngô Quyền

Hồng Bàng

Nguyễn Chí Thanh

3-4,4

 

20

Nghĩa Thục

Nhiêu Tâm

Trần Tuấn Khải

4

 

21

Nguyễn Án

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trãi

5,6-6,5

 

22

Nguyễn Biểu

Cao Đạt

Trần Hưng Đạo

3,9-5

 

23

Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Thị Nhỏ

3,8-6,2

 

24

Nguyễn Duy Dương

Trần Phú

Nguyễn Chí Thanh

5,4-5,7

 

25

Nguyễn Kim

Hồng Bàng

Nguyễn Chí Thanh

3-10

 

26

Nguyễn Trãi

Nguyễn Văn Cừ

Triệu Quang Phục

3,8-5,3

 

27

Nguyễn Tri Phương

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Chí Thanh

3,6-9

 

28

Nguyễn Văn Đừng

Hàm Tử

Trần Hưng Đạo

4

 

29

Nguyễn Văn Cừ

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Thị Minh Khai

3-5

 

30

Nhiêu Tâm

Bạch Vân

Trần Hưng Đạo

3,6-6

 

31

Phạm Hữu Chí

Nguyễn Kim

Lý Thường Kiệt

5

 

Lương Nhữ Học

Đỗ Ngọc Thạnh

3,5-4,1

 

32

Sư Vạn Hạnh

Hùng Vương

Nguyễn Chí Thanh

4-4,8

 

33

Tân Hưng

Thuận Kiều

Nguyễn Thị Nhỏ

3-7

 

34

Tân Thành

Phó Cơ Điều

Đỗ Ngọc Thạnh

4-5,5

 

35

Tản Đà

Hàm Tử

Hồng Bàng

4,5-7,1

 

36

Tạ Uyên

Hồng Bàng

Nguyễn Chí Thanh

7-8

 

37

Thuận Kiều

Hồng Bàng

Nguyễn Chí Thanh

4,6-5

 

38

Trang Tử

Đỗ Ngọc Thạch

Dương Tử Giang

11

 

39

Trần Bình Trọng

Hàm Tử

An Dương Vương

4-5

 

40

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Tri Phương

3,8-7,2

 

41

Trần Nhân Tôn

Trần Phú

Hùng Vương

3-7

 

42

Trần Phú

Trần Bình Trọng

Nguyễn Văn Cừ

3-10

 

Sư Vạn Hạnh

Trần Hưng Đạo

3-8

 

43

Trần Tuấn Khải

Nghĩa Thục

Trần Hưng Đạo

5

 

44

Trần Xuân Hòa

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trãi

4,5

 

45

Vạn Tượng

Vũ Chí Hiếu

Hải Thượng Lãn Ông

4

 

QUẬN 6

1

Minh Phụng

Hậu Giang

Lê Quang Sung

4,8-7,5

 

2

Tháp Mười

Phạm Đình Hổ

Chu Văn An

5

 

QUẬN 11

1

Lý Thường Kiệt

Trước Điện lực Phú Thọ và nhà hàng Phong Lan

4,5

 

2

Lữ Gia

Trước Coopmark Phú Thọ

4,5

 

QUẬN 12

1

Tỉnh lộ 15

Cầu Chợ Cầu

Cầu vượt Quang Trung

8

 

2

Trường Chinh

Nút giao thông An Sương

Cầu Tham Lương

6

 

3

Nguyễn Ảnh Thủ

Ngã tư Trung Chánh

Tô Ký

4

 

HUYỆN HÓC MÔN

1

Nguyễn Ảnh Thủ

Tô Ký

Phan Văn Hớn

4,75

 

HUYỆN CẦN GIỜ

1

Rừng Sác

Bến phà Bình Khánh

Thánh Thất Bình Khánh

3,7-5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHO PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ PHỤC VỤ KINH DOANH DỊCH VỤ, BUÔN BÁN HÀNG HÓA
(ban hành kèm theo Quyết định số 4030 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dânTthành phố)

Số thứ tự

Tên đường, khu vực

Điểm đầu

Điểm cuối

Bề rộng vỉa hè (m)

Ghi chú

QUẬN 5

1

Phạm Đôn

Tân Hàng

Hải Thượng Lãn Ông

6

Phố ăn Chợ Lớn

2

Hải Thượng Lãn Ông

Trần Hòa

Châu Văn Liêm

5 - 6

Phố thuốc Đông Y

3

Phù Đổng Thiên Vương

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trãi

3

Chợ Xã Tây

4

Đỗ Ngọc Thạch

Tân Thành

Tân Hưng

4

Chợ Tân Thành

5

Dương Tử Giang

Tân Thành

Tân Hưng

4

Chợ Tân Thành

6

Tạ Uyên

Hồng Bàng

Nguyễn Chí Thanh

4

Chợ Tân Thành

7

Phùng Hưng

Hồng Bàng

Nguyễn Trãi

2

Chợ Phùng Hưng

8

Lão Tử

Châu Văn Liêm

Phùng Hưng

2

Chợ Phùng Hưng

9

Hà Tôn Quyền

Hồng Bàng

Nguyễn Chí Thanh

4

Chợ Hà Tôn Quyền

10

Tân Thành

Đỗ Ngọc Thạch

Hà Tôn Quyền

4

Chợ Hà Tôn Quyền

11

Phạm Hữu Chí

Đỗ Ngọc Thạch

Hà Tôn Quyền

4

Chợ Hà Tôn Quyền

QUẬN 6

1

Trần Bình

Tháp Mười

Phan Văn Khỏe

4,6

Để hàng hóa

2

Lê Tấn Kế

Tháp Mười

Phan Văn Khỏe

4,6

Để hàng hóa

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC TUYẾN ĐƯỜNG CHO PHÉP ĐẬU XE DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG CÓ THU PHÍ
(ban hành kèm theo Quyết định số 4030/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Số thứ tự

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Bề rộng đường (m)

Ghi chú

QUẬN 1

1

Cao Bá Quát

Thái Văn Lung

Hai Bà Trưng

8

Đậu xe bên phải

2

Đông Du

Đồng Khởi

Hai Bà Trưng

12

Đậu xe bên phải

3

Lê Lợi

Công trường Quách Thị Trang

Nguyễn Huệ

36

 

4

Nguyễn Huệ

Lê Lợi

Tôn Đức Thắng

36

 

5

Lê Lai

Nguyễn Thị Nghĩa

Công trường Quách Thị Trang

11

Đậu xe 1 bên (Khoảng lùi đối diện khách sạn New World)

6

Nguyễn Văn Cừ

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trãi

19,5

Đậu xe bên phải

7

Hàm Nghi

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Tôn Đức Thắng

39

 

8

Trương Định

Lý Tự Trọng

Nguyễn Du

9,1

Đậu xe bên phải (Góc trái Trương Định - Nguyễn Du)

9

Phan Chu Trinh

Lê Thánh Tôn

Lê Lai

19

Đậu xe bên phải

10

Phan Bội Châu

Lê Lợi

Lê Thánh Tôn

19

Đậu xe bên phải

11

Thủ Khoa Huân

Lê Thánh Tôn

Nguyễn Du

12

Đậu xe 1 bên

12

Hai Bà Trưng

Điện Biên Phủ không đậu dưới lòng đường

Võ Thị Sáu không đậu dưới lòng đường

13

Đậu xe khu vực trước công viên Lê Văn Tám

13

Nguyễn Cư Trinh

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trãi

18

Đậu xe theo giờ

QUẬN 2

1

Nguyễn Văn Hưởng

Thảo Điền

Nguyễn Cừ

12

Đậu xe 1 bên

QUẬN 3

1

Bà Huyện Thanh Quan

Kỳ Đồng

Rạch Bùng Binh

12

Đậu xe bên phải

2

Trương Định

Lý Chính Thắng

Hoàng Sa

12

Đậu xe bên phải

3

Trần Quốc Thảo

Điện Biên Phủ

Ngô Thời Nhiệm

12

Đậu xe bên phải (trừ vị trí trước nhà số 39)

Nguyễn Đình Chiểu

Võ Văn Tần

4

Hồ Xuân Hương

Bà Huyện Thanh Quan

Nguyễn Thông

9,5

Đậu theo giờ

5

Võ Văn Tần

Cao Thắng

Nguyễn Thượng Hiền

12

Đã đậu xe theo ngày chẳn, lẻ

6

Lê Ngô Cát

Ngô Thời Nhiệm

Điện Biên Phủ

6

Đậu theo giờ

7

Pasteur

Võ Thị Sáu

Trần Quốc Toản

7,5

Đậu theo giờ

QUẬN 5

1

An Dương Vương

Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Thị Nhỏ

19

 

2

Nguyễn Thị Nhỏ

Trang Tử

Nguyễn Chí Thanh

14-15

Đậu xe theo ngày chẵn, lẻ

3

Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Trãi

Trần Hưng Đạo

19,5

Đậu xe bên phải

4

Phan Văn Trị

Lê Hồng Phong

Bùi Hữu Nghĩa

8

Đậu xe theo ngày chẵn lẻ, theo giờ

5

Tản Đà

Hồng Bàng

Nguyễn Trãi

12

Đậu xe theo ngày chẵn lẻ, theo giờ

6

Lê Hồng Phong

Trần Phú

Nguyễn Trãi

18

Đậu xe theo ngày chẵn lẻ

7

Trần Bình Trọng

Trần Phú

Trần Hưng Đạo

8,0

Đậu xe theo ngày chẵn lẻ

8

Phạm Hữu Chí

Nguyễn Kim

Lý Thường Kiệt

20

Đậu xe một bên phía Hùng Vương Plaza

QUẬN 6

1

Nguyễn Hữu Thận

Tháp Mười

Lê Quang Sung

10

Đậu xe theo ngày chẵn lẻ

QUẬN 10

1

Lê Hồng Phong

3 Tháng 2

Hoàng Dư Khương

15

Đậu một bên theo giờ

2

Cao Thắng

3 Tháng 2

Hoàng Dư Khương

11,5

Đậu xe một bên, theo giờ

3

Nguyễn Giản Thanh

Trường Sơn

Bắc Hải

12

Đậu xe theo ngày chẵn lẻ

4

Tuyến hẻm hai bên công viên Vườn Lài (hẻm 781 Lê Hồng Phong và hẻm 16 Trần Thiện Chánh)

hẻm 781 Lê Hồng Phong và hẻm 16 Trần Thiện Chánh

Cuối hẻm

6,5

Đề nghị cho đậu xe một bên giáp công viên Vườn Lài

5

Hẻm 51 Thành Thái

Thành Thái

Cuối hẻm

16

Đậu xe theo ngày chẵn lẻ

6

Tuyến hẻm xung quanh Công viên Z756 (hẻm 283 và hẻm 285 CMT8)

Đầu hẻm 283 và hẻm 285 CMT8

Cuối hẻm

10

Đề nghị cho đậu xe một bên giáp công viên Z756

QUẬN 11

1

Đường số 2 Cư xá Lữ Gia

Đường số 52

Lý Thường Kiệt

12,5

Đậu xe bên phải

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4030/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4030/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2012
Ngày hiệu lực07/08/2012
Ngày công báo01/09/2012
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4030/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4030/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Quyết định 5010/QĐ-UBND


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4030/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Quyết định 5010/QĐ-UBND
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4030/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýNguyễn Hữu Tín
     Ngày ban hành07/08/2012
     Ngày hiệu lực07/08/2012
     Ngày công báo01/09/2012
     Số công báoSố 44
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2013
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 4030/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Quyết định 5010/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 4030/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Quyết định 5010/QĐ-UBND