Quyết định 4033/QĐ-UBND

Quyết định 4033/QĐ-UBND năm 2011 về Danh mục số 1 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 4033/QĐ-UBND Danh mục số 1 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu đã được thay thế bởi Quyết định 7109/QĐ-UBND danh mục cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu Hồ Chí Minh 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 4033/QĐ-UBND Danh mục số 1 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4033/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 1 CÁC CƠ QUAN THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ THUỘC SỞ NỘI VỤ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 512/TTr-SNV ngày 20 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo Chi Cục Văn thư - Lưu trữ hướng dẫn, kiểm tra việc bảo quản tài liệu của các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục số 1 tại Điều 1 của Quyết định này, nghiên cứu xây dựng danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ Lịch sử trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành nhằm thu thập đầy đủ tài liệu lưu trữ có giá trị, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục số 1 nêu tại Điều 1, Chi Cục trưởng Chi Cục Văn thư - Lưu trữ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

DANH MỤC SỐ 1

CÁC CƠ QUAN THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố

2. Hội đồng nhân dân thành phố

3. Ủy ban nhân dân thành phố

4. Tòa án nhân dân thành phố

5. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

6. Sở Công Thương

7. Chi Cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương)

8. Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

9. Sở Giao thông vận tải

10. Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở Giao thông vận tải)

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

13. Sở Khoa học và Công nghệ

14. Chi Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ)

15. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

16. Chi Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

17. Sở Ngoại vụ

18. Sở Nội vụ

19. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)

20. Ban Tôn giáo và Dân tộc (Sở Nội vụ)

21. Chi Cục Văn thư - Lưu trữ (Sở Nội vụ)

22. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23. Chi Cục Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

24. Chi Cục Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNN)

25. Chi Cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và PTNT)

26. Chi Cục Lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT)

27. Chi Cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT)

28. Chi Cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT)

29. Chi Cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT)

30. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

31. Sở Tài chính

32. Chi Cục Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính)

33. Sở Tài nguyên và Môi trường

34. Chi Cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường)

35. Thanh tra thành phố

36. Sở Thông tin và Truyền thông

37. Sở Tư pháp

38. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

39. Sở Xây dựng

40. Sở Y tế

41. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố

42. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

43. Văn phòng Tiếp công dân thành phố

44. Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế)

45. Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế)

46. Ban Công tác người Hoa thành phố

47. Ban Chỉ đạo Giảm hộ nghèo Tăng hộ khá thành phố

48. Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố

49. Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng thành phố

50. Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố

51. Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố

52. Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố

53. Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm

54. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố

55. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố

56. Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc thành phố

57. Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố

58. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố

59. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố

60. Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố

61. Đài Truyền hình thành phố

62. Đài Tiếng nói nhân dân thành phố

63. Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố

64. Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố

65. Trường Đại học Sài Gòn

66. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

67. Viện Nghiên cứu thát triển thành phố

68. Bảo hiểm Xã hội thành phố

69. Bưu điện thành phố

70. Cảng Sài Gòn

71. Cục Hải quan thành phố

72. Cục Thuế thành phố

73. Cục Thống kê thành phố

74. Cục Thi hành án Dân sự thành phố

75. Kho bạc Nhà nước thành phố

76. Cụm Cảng Hàng không Miền Nam

77. Sở Giao dịch chứng khoán thành phố

78. Sài Gòn Công Thương Ngân hàng

79. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố

80. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh thành phố

81. Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (VIET NAM EXIMBANK)

82. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh thành phố

83. Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Sở Giao dịch II

84. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố

85. Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV)

86. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

87. Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì LIKSIN TNHH MTV

88. Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

89. Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO)

90. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (SAIGON TOURIST)

91. Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

92. Tổng Công ty Điện lực thành phố

93. Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

94. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA)

95. Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV

96. Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn TNHH MTV

97. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thành phố

98. Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố

99. Công ty TNHH MTV Công trình Cầu phà thành phố

100. Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương

101. Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn

102. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia

103. Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

104. Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định

105. Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO)

106. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong

107. Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố

108. Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị thành phố

109. Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà thành phố

110. Công ty TNHH MTV Quản lý Dịch vụ khai thác Thủy lợi

111. Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

112. Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

113. Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao thành phố

114. Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)

115. Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị thành phố

116. Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn

117. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)

118. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố

119. Công ty TNHH MTV 27/7 thành phố

120. Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn

121. Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư (IMEXCO)

122. Quỹ Phát triển nhà ở thành phố

123. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố (Sài Gòn COOP)

124. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố

125. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố

126. Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố

127. Liên minh Hợp tác xã thành phố

128. Hội Âm nhạc thành phố

129. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi

130. Hội Chữ thập đỏ thành phố

131. Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố

132. Hội Đông y thành phố

133. Hội Điện ảnh thành phố

134. Hội Kiến trúc sư thành phố

135. Hội Khuyến học thành phố

136. Hội Luật gia thành phố

137. Hội Mỹ thuật thành phố

138. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

139. Hội Nhà báo thành phố

140. Hội Nhà văn thành phố

141. Hội Nhiếp ảnh thành phố

142. Hội Người mù thành phố

143. Hội Nghệ sĩ múa thành phố

144. Hội Sân khấu thành phố

145. Hội Sinh viên thành phố

146. Hội Y học thành phố

147. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thành phố./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4033/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4033/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2011
Ngày hiệu lực24/08/2011
Ngày công báo15/09/2011
Số công báoSố 56
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4033/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4033/QĐ-UBND Danh mục số 1 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4033/QĐ-UBND Danh mục số 1 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4033/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành24/08/2011
        Ngày hiệu lực24/08/2011
        Ngày công báo15/09/2011
        Số công báoSố 56
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4033/QĐ-UBND Danh mục số 1 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4033/QĐ-UBND Danh mục số 1 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu