Quyết định 4035/QĐ-UBND

Quyết định 4035/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở sản xuất làng nghề tại các ô đất CN01(5), CN02(12), CN03(12), CN04(4), CN05(2), CN06(12), CN06-1(12), CN07(20), CN07-1(20) thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4035/QĐ-UBND 2015 đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở sản xuất làng nghề Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4035/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẠI CÁC Ô ĐẤT CN01(5), CN02(12), CN03(12), CN04(4), CN05(2) CN06(12), CN06-1(12), CN07(20), CN07-1(20) THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẬP TRUNG TẠI XÃ KIÊU KỴ, HUYỆN GIA LÂM.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4549/TTr-TNMT-QHKHSDĐ ngày 30 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở sản xuất làng nghề tại các ô đất CN01(5), CN02(12), CN03(12), CN04(4), CN05(2), CN06(12), CN06-1(12), CN07(20), CN07-1(20) thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm (kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân: huyện Gia Lâm, xã Kiêu Kỵ; Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Gia Lâm và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- PCT Ttrực UBND TP Vũ Hồng Khanh;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, TNMT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẠI CÁC Ô ĐẤT CN1(5), CN2(12), CN3(12), CN4(4), CN5(2), CN6(12), CN6-1(12), CN7(20), CN7-1(20) THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM SẢN XUẤT LÀNG NGHỀ TẬP TRUNG TẠI XÃ KIÊU KỴ, HUYỆN GIA LÂM
(Kèm theo Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND Thành phố)

Phần I

CÁC THÔNG TIN CHUNG

1. Giới thiệu về vị trí khu đất đấu giá:

Khu đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm các ô đất CN1(5), CN2(12), CN3(12), CN4(4), CN5(2), CN6(12), CN6-1(12)7 CN7(20), CN7-1(20) thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật theo Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 21/5/2010; vị trí khu đất như sau:

- Phía Bắc giáp với đất canh tác xã Kiêu Kỵ.

- Phía Nam giáp khu dân cư xã Kiêu Kỵ.

- Phía Tây giáp với đất canh tác xã Kiêu Kỵ.

- Phía Đông giáp với đất canh tác và dân cư thôn Trung Dương.

2. Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá:

Khu đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Gia Lâm hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng; đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục:

- San nền, hoàn thiện hệ thống đường giao thông;

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp nước, thoát nước;

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp điện, chiếu sáng.

3. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

3.1. Thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất gồm các ô đất: CN1(5), CN2(12), CN3(12), CN4(4), CN5(2), CN6(12), CN6-1(12), CN7(20), CN7-1(20) thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, được UBND Thành phố thu hồi đất tại Quyết định số 5838/QĐ-UB ngày 09/9/2004, thuộc kỳ Quy hoạch sử dụng đất 2001 - 2010 thành phố Hà Nội.

3.2. Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng được xác định tại Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (QH05), tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận (kèm theo Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 của UBND Thành phố), cụ thể như sau:

STT

Chức năng sử dụng đất

Ký hiệu

Diện tích đất (m2)

Diện tích XD (m2)

Mật độ XD (%)

Hệ số SDĐ (lần)

Tầng cao

Ghi chú

1

Đất sản xuất làng nghề

CN01

9.623

6.208

64,5

1,3

2

CN01(5)

2

Đất sản xuất làng nghề

CN02

5.550

2.850

51,3

1,02

2

CN02(12)

3

Đất sản xuất làng nghề

CN03

9.949

6.188

62,1

1,24

2

CN03(12)

4

Đất sản xuất làng nghề

CN04

8.388

5.885

70

1,4

2

CN04(4)

5

Đất sản xuất làng nghề

CN05

4.176

2.732

65

1,3

2

CN05(2)

6

Đất sản xuất làng nghề

CN06

12.400

6.680

53,8

1,07

2

CN06(12), CN06-1(12)

7

Đất sản xuất làng nghề

CN07

12.773

6.845

53,5

1,07

2

CN07(20), CN07-1(20)

Phần II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đơn vị tổ chức đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm (Ban Quản lý dự án huyện Gia Lâm).

- Đơn vị trực tiếp tổ chức phiên đấu giá: Do đơn vị tổ chức đấu giá thuê Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện.

- UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với các ô đất trên trong Quý IV/2015.

2. Trách nhiệm của đơn vị tổ chức đấu giá:

- Thực hiện các quy định tại Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Ký hợp đồng với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để điều hành phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

- Phối hợp Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp phát hành Hồ sơ mời đấu giá;

- Phối hợp Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp xây dựng nội quy phiên đấu giá và các nội dung hướng dẫn liên quan khác tại phiên đấu giá; thông báo công khai danh sách những Nhà đầu tư không đủ điều kiện tham gia đấu giá;

- Thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và các khoản thu tiền phí tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước theo quy định; Tổ chức buổi đi thăm thực địa khu đất đấu giá tối thiểu 02 ngày trước khi mở phiên đấu giá.

- Thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư trúng đấu giá về việc nộp tiền trúng đấu giá.

- Hoàn trả lại tiền đặt trước cho Nhà đầu tư không trúng đấu giá (và không vi phạm quy định phải bị xử lý tịch thu khoản tiền đặt trước) chậm nhất là hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên bán đấu giá.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tổ chức bàn giao đất cho người trúng đấu giá.

- Nộp tiền thu được từ đấu giá, tiền thu của những người tham gia đấu giá vi phạm quy chế, tiền phí tham gia đấu giá nhưng không chi hết, tiền phạt chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.

3. Hồ sơ mời tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiện có cơ sở sản xuất tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội (theo Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm).

3.2. Hồ sơ mời đấu giá được phát hành cho người đăng ký tham gia đấu giá không hạn chế tại Trụ sở Ban Quản lý dự án huyện Gia Lâm (Số 2, đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm) trong thời gian không ít hơn 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hành hồ sơ mời đấu giá.

3.3. Đăng ký dự đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký và nộp hồ sơ theo quy định (có xác nhận của UBND xã Kiêu Kỵ về nhu cầu sử dụng đất để di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư trên địa bàn xã Kiêu Kỵ). Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự đấu giá được nêu cụ thể tại Thông báo mời đấu giá.

3.4. Hồ sơ tham dự đấu giá gồm có:

a. Đơn dự đấu giá theo mẫu (có đóng dấu treo của Ban Quản lý dự án huyện Gia Lâm). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số hiệu, số lượng thửa đất đăng ký, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn, ký và ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là tổ chức.

b. Bản sao chứng thực hợp lệ các tài liệu:

- Đối với cá nhân: Giấy Chứng minh nhân dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu và Hộ khẩu thường trú;

- Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập tổ chức; Giấy Chứng minh nhân dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu của người đại diện tham gia phiên đấu giá (người đại diện theo pháp luật hoặc được ủy quyền hợp lệ);

c. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

d. Giấy xác nhận đã nộp đủ khoản tiền đặt trước (bản gốc).

đ. Giấy xác nhận đã nộp phí tham gia đấu giá (bản gốc).

e. Giấy giới thiệu của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là Người đại diện theo pháp luật của tổ chức)

Hồ sơ dự đấu giá được bỏ vào một phong bì khổ A4 và nộp cho đơn vị tổ chức đấu giá để xét duyệt điều kiện tham gia phiên đấu giá theo quy định.

Trường hợp các giấy tờ là bản sao, người nộp hồ sơ phải xuất trình được bản gốc để người nhận hồ sơ đối chiếu kiểm tra (khi cần).

4. Hình thức sử dụng đất sau đấu giá và thời hạn sử dụng đất

a. Hình thức sử dụng đất: Thuê đất, nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

b. Mục đích sử dụng: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

c. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả đấu giá.

5. Nguyên tắc đấu giá, hình thức đấu giá

5.1. Nguyên tắc đấu giá:

Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng giữa các Nhà đầu tư tham gia đấu giá, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

5.2. Hình thức đấu giá:

Đấu giá từng thửa đất hoặc đấu giá theo từng nhóm thửa đất (có cùng giá khởi điểm, cùng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật...) một lượt, bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai. Thời gian viết và bỏ phiếu trả giá không quá 10 phút. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá sẽ công khai các nội dung trong phiên đấu giá.

5.3. Việc mở phiên đấu giá phải tiến hành theo nguyên tắc:

Số lượng đối tượng tham gia đấu giá tối thiểu phải là 02 đối tượng cho một thửa đất đem ra tổ chức đấu giá; trường hợp đưa ra đấu giá nhiều thửa đất, mà số người đăng ký tham gia đấu giá ít hơn quy định thì Đơn vị tổ chức đấu giá quyết định số lượng thửa đất đưa ra đấu giá, đảm bảo đủ điều kiện để phiên đấu giá vẫn được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

6. Các khoản tiền phải nộp khỉ đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá và các trường hợp không được tham gia phiên đấu giá.

6.1. Các khoản tiền phải nộp khi đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

a. Khoản tiền đặt trước.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá khi nộp Hồ sơ dự đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước do đơn vị tổ chức đấu giá quy định.

Khoản tiền đặt trước áp dụng cho từng ô đất theo diện tích thửa đất cho thửa đất đấu giá:

STT

Diện tích thửa đất (m2)

Khoản tiền đặt trước (đồng/1 thửa đất)

Ghi chú

1

Từ <300

100.000.000

 

2

Từ > 300 đến 500

150.000.000

 

3

Từ > 500 đến 1000

300.000.000

 

4

Từ >1000 đến <2000

500.000.000

 

5

Từ 2000 trở lên

800.000.000

 

- Địa điểm nộp tiền: Tại Ban Quản lý dự án huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Khu B - UBND huyện Gia Lâm; Địa chỉ: số 2, đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Khoản tiền đặt trước không được hoàn trả cho Nhà đầu tư tham gia đấu giá và được nộp vào ngân sách Nhà nước trong trường hợp Nhà đầu tư tham gia đấu giá vi phạm Quy chế đấu giá được quy định tại khoản 3 Điều 14 và Khoản 2 Điều 20 Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND Thành phố và theo quy định pháp luật.

- Khoản tiền đặt trước đã nộp của Nhà đầu tư trúng đấu giá được tính vào tổng số tiền phải nộp cho ô đất trúng đấu giá.

- Nhà đầu tư không trúng đấu giá sẽ được hoàn trả khoản tiền đặt trước chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

b. Phí tham gia đấu giá

Nhà đầu tư khi đăng ký tham dự đấu giá phải nộp khoản phí tham gia theo quy định là 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một triệu đồng/một bộ hồ sơ) và không được hoàn trả lại trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

c. Tiền ký quỹ: Đối với nhà đầu tư là các tổ chức tham gia đấu giá thì phải thực hiện nộp tiền ký quỹ theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội.

6.2. Người tham gia đấu giá:

Là nhà đầu tư hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Trường hợp người có tên trong đơn không biết chữ, hoặc không biết tiếng Việt Nam thì phải có người viết thay hoặc phiên dịch và phải chủ động đăng ký với Đơn vị trực tiếp tổ chức phiên đấu giá trước khi mở phiên đấu giá.

6.3. Các trường hợp không được tham gia đấu giá.

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình theo quy định của pháp luật.

Người làm việc trong đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá và tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tham gia thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em một của người đó.

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước.

Trường hợp các tổ chức tham gia đấu giá không độc lập về tài chính; cùng một Tổng công ty hoặc Công ty mẹ và Công ty con; trường hợp Doanh nghiệp liên doanh tham gia đấu giá thì các bên góp vốn trong liên doanh không được tham gia đấu giá.

Đối tượng tham gia đấu giá cùng một thửa đất: Cá nhân có quan hệ huyết thống là bố, mẹ, con và anh chị em ruột; có quan hệ hôn nhân là vợ, chồng.

7. Giá khởi điểm, bước giá, tiêu chuẩn xét giá, công thức bỏ giá và giá trúng đấu giá

7.1. Giá khởi điểm của vòng đấu:

Giá khởi điểm của vòng đấu giá quyền sử dụng đất được xác định tại Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND thành phố phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cho thuê đất 50 năm thu tiền một lần tại Cụm Công nghiệp làng nghề xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, như sau:

- Các thửa đất tiếp giáp đường có mặt cắt 26m, giá khởi điểm là 4.600.000 đồng/m2 (bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

- Các thửa đất tiếp giáp đường nội bộ còn lại, giá khởi điểm là 4.000.000 đồng/m2 (bốn triệu đồng trên một mét vuông).

7.2. Bước giá được quy định là: 200.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng/ một mét vuông).

7.3. Công thức bỏ giá.

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n x bước giá; (n là số tự nhiên; n= 0, 1, 2, 3...)

8. Xác định Nhà đầu tư trúng đấu giá

8.1. Nhà đầu tư trúng giá là Nhà đầu tư có giá trả hợp lệ cao nhất cho 1m2 đất theo thứ tự từ cao xuống thấp, được sắp xếp cho đến hết các thửa đất đấu giá; được Người điều hành phiên đấu giá công bố tại phiên đấu giá và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận kết quả đấu giá.

Người có giá trúng đấu giá cao nhất được quyền lựa chọn trước tiên thửa đất đấu giá, sau đó lần lượt những người trúng đấu giá được xếp hạng tiếp theo được quyền lựa chọn những thửa đất còn lại.

8.2. Xử lý các trường hợp phát sinh

Trường hợp nhiều người trả giá bằng nhau và được xác định là Nhà đầu tư trúng đấu giá thì Đơn vị trực tiếp tổ chức phiên đấu giá tổ chức theo hình thức bốc thăm để xác định quyền ưu tiên lựa chọn thửa đất.

Trường hợp 01 hay nhiều thửa đất cuối cùng có nhiều người bỏ giá bằng nhau và chưa xác định được Nhà đầu tư trúng đấu giá thì cho đấu giá tiếp để chọn được những Nhà đầu tư trả giá cao nhất. Nếu tất cả những người đó không đồng ý đấu giá tiếp thì tổ chức bốc thăm để xác định Nhà đầu tư trúng đấu giá.

Trường hợp có sự sai lệch giữa số tiền trả giá bằng số và bằng chữ thì tiền trả giá bằng chữ được xét là số tiền trả giá của người tham gia đấu giá.

8.3. Danh sách Nhà đầu tư trúng đấu giá được lập cùng Biên bản phiên đấu giá và công bố ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.

9. Xử lý vi phạm cụ thể khi tổ chức đấu giá

- Trong trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước và được xác định đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá nhưng không đến tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng (nếu vì lý do phương tiện di chuyển mà tới chậm thì thời gian chậm trễ không quá 10 phút so với thời gian quy định trong hồ sơ mời đấu giá) hoặc không nộp phiếu dự đấu giá theo quy định thì coi như không tham gia phiên đấu giá.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá rút đơn hoặc từ chối tham gia đấu giá sau khi Đơn vị trực tiếp tổ chức phiên đấu giá đã công bố kết quả xác định điều kiện.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm.

- Người tham gia đấu giá (đại diện Nhà đầu tư) rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá công bố người trúng đấu giá.

- Trường hợp Nhà đầu tư tham gia đấu giá nếu bỏ sai bước giá sẽ được làm tròn theo nguyên tắc cộng tăng lên cho tròn bước giá kế tiếp để xét giá. Nhà đầu tư đồng ý cộng tăng làm tròn bước giá kế tiếp sẽ phải xác nhận vào phiếu đấu giá đã ghi sai bước giá của mình. Trường hợp Nhà đầu tư không đồng ý cộng tăng làm tròn bước giá kế tiếp sẽ vi phạm phương án đấu giá.

- Nhà đầu tư trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định.

Trường hợp nhà đầu tư vi phạm một trong các quy định trên thì nhà đầu tư không được hoàn trả khoản tiền đặt trước; số tiền này sẽ bị xử lý thu hồi nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

10. Kinh phí tổ chức thực hiện phiên đấu giá

Kinh phí để tổ chức thực hiện đấu giá được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 48/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Dự toán ngân sách nhà nước giao cho UBND huyện Gia Lâm để xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất;

- Phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mà Ban Quản lý dự án huyện Gia Lâm thu của người tham gia đấu giá;

- Khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không tham gia đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng, người từ chối kết quả trúng đấu giá sau khi được công bố là người trúng đấu giá hoặc vi phạm Quy chế bán đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Phần III

THỰC HIỆN KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

1. Nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước và bàn giao đất

- Căn cứ quyết định của UBND cấp huyện về việc phê duyệt kết quả đấu giá (trường hợp đối tượng đấu giá là tổ chức UBND Thành phố phê duyệt kết quả trúng đấu giá), trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định trúng đấu giá, Đơn vị tổ chức đấu giá gửi thông báo nộp tiền trúng đấu giá cho Nhà đầu tư trúng đấu giá (nội dung thông báo theo khoản 2 Điều 19 Quyết định 71/2014/QĐ-UBND ngay 15/9/2014 của UBND Thành phố).

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền trúng đấu giá, nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp đủ một lần số tiền trúng đấu giá vào Ngân sách Nhà nước theo quy định (số tiền trúng đấu giá thực nộp sẽ được thanh quyết toán trên cơ sở diện tích đất thực tế sau khi bàn giao mốc giới tại thực địa).

2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2.1. Sau khi nhà đầu tư nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, Đơn vị tổ chức đấu giá tổ chức bàn giao ranh giới, mốc giới khu đất đấu giá ngoài thực địa cho nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2.2. Sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đơn vị tổ chức đấu giá tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Hoàn thiện các thủ tục về xây dựng

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá có trách nhiệm sử dụng đất theo đúng mục đích đấu giá, thực hiện xin cấp Giấy phép xây dựng theo quy định và tổ chức xây dựng theo quy hoạch được duyệt./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4035/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4035/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2015
Ngày hiệu lực17/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4035/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4035/QĐ-UBND 2015 đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở sản xuất làng nghề Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4035/QĐ-UBND 2015 đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở sản xuất làng nghề Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4035/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành17/08/2015
        Ngày hiệu lực17/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4035/QĐ-UBND 2015 đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở sản xuất làng nghề Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4035/QĐ-UBND 2015 đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở sản xuất làng nghề Hà Nội

         • 17/08/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/08/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực