Quyết định 4039/QĐ-BCT

Quyết định 4039/QĐ-BCT năm 2018 ban hành Kế hoạch hành động của ngành công thương thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4039/QĐ-BCT 2018 thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP đầu tư vào nông nghiệp


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4039/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2018/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thtướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Thúc đy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ban hành tại Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Quốc Hưng

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2018/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định s 4039/QĐ-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. MỤC TIÊU

- Tạo điều kiện ưu đãi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư trong ngành nông nghiệp nói chung và ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản nói riêng.

- Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm mạnh các rào cản về điều kiện kinh doanh tạo sức hấp dẫn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

- Nâng cao chất lượng trong quản lý, tổ chức thực hiện sản xuất, chế biến, và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bảo đảm sự phù hợp giữa quy hoạch tổng thể với quy hoạch từng vùng, từng địa phương và phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Đổi mới cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến mở rộng thị trường, từng bước chủ động được thị trường; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đưa hàng hóa nông sản Việt Nam thâm nhập vào các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị tại nước ngoài.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Cục Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ: Ban hành danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư theo Điều 11 Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

2. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ: Ban hành văn bản hướng dẫn việc chuyên môn “Hỗ trợ một doanh nghiệp xây dựng và quản lý một trang thông tin điện tử Chợ nông sản quốc gia” theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

3. Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo và Thông tư số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo">30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP .

4. Vụ Thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản...

5. Cục Xúc tiến thương mại chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ đổi mới cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phối hợp với các Vụ Thị trường ngoài nước và hệ thống Thương vụ tại nước ngoài đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đưa hàng hóa nông sản Việt Nam thâm nhập vào các hệ thống phân phối nước ngoài.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả.

2. Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Định kỳ hàng năm, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của Bộ Công Thương gửi về Vụ Kế hoạch (trước ngày 20 của tháng 11) để tổng hợp, báo cáo./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định 4039/QĐ-BCT Ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Nội dung công việc

Loại hình văn bản

Đơn vị chủ trì thực hiện

Thời gian ban hành

1

Ban hành danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư theo Điều 11 Nghị định 57/2018/NĐ-CP

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Cục Công nghiệp

Quý IV/2018

2

Ban hành văn bản hướng dẫn việc chuyên môn “Hỗ trợ một doanh nghiệp xây dựng và quản lý một trang thông tin điện tử Chợ nông sản quốc gia” theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 57/2018/NĐ-CP

Văn bản

Cục Thương mại đin tử và Kinh tế số

Quý IV/2018

3

Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020

 

Vụ Thị trường trong nước

Thường xuyên

4

Đổi mới cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp

Quyết định, Thông tư

Cục Xúc tiến thương mại

Năm 2018-2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4039/QĐ-BCT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4039/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/10/2018
Ngày hiệu lực 25/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4039/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4039/QĐ-BCT 2018 thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP đầu tư vào nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 4039/QĐ-BCT 2018 thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP đầu tư vào nông nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4039/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành 25/10/2018
Ngày hiệu lực 25/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 4039/QĐ-BCT 2018 thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP đầu tư vào nông nghiệp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4039/QĐ-BCT 2018 thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP đầu tư vào nông nghiệp

  • 25/10/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/10/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực