Quyết định 404/QĐ-BTP

Quyết định 404/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” của Bộ Tư pháp năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 404/QĐ-BTP 2018 Tuyên truyền nội dung của Công ước chống tra tấn


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN VỀ NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN” CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” của Bộ Tư pháp năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg thường trực CP Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND, STP các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bộ; Cục KHTC; Vụ Pháp luật quốc tế;
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN VỀ NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN” NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 404/QĐ-BTP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp để từng bước đạt được các Mục tiêu của Đề án;

- Tổ chức triển khai và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án nhằm nâng cao năng lực thực hiện phổ biến nội dung cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (sau đây gọi tắt là Công ước chống tra tấn), pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các Bộ, ngành, địa phương;

- Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện phòng, chống tra tấn.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động phải đúng Mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các Chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án ở Trung ương; phân công rõ trách nhiệm cho tng cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hoạt động chỉ đạo, Điều hành chung

a) Nội dung hoạt động:

- Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018;

- Theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2018;

- Quản lý, theo dõi việc sử dụng kinh phí thực hiện Đ án.

b) Thời gian thực hiện: Quý I - IV/2018.

c) Phân công trách nhiệm:

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

d) Kết quả công việc:

- Công văn của Bộ Tư pháp hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;

- Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018;

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2018;

- Dự toán kinh phí thực hiện Đề án được duyệt và triển khai thực hiện.

2. Hoạt động thực hiện các nội dung của Đề án

2.1. Biên soạn, phát hành và đăng tải tài liệu phổ biến

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu sau:

(1) Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn phục vụ việc nghiên cứu, tìm hiểu, tuyên truyền, phổ biến về Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (Có kế hoạch chi tiết riêng);

(2) Tài liệu phổ biến đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp phục vụ nhân dân tìm hiểu, vận dụng và giám sát việc thực thi Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn gồm:

- Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tra tấn;

- Tờ gấp pháp luật về phòng, chống tra tấn;

b) Phân công trách nhiệm:

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

Đơn vị phối hợp: Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp thuộc Bộ Công an; các đơn vị liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính).

c) Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2018.

d) Kết quả công việc: Tài liệu phổ biến đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2.2. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân

Nội dung: Công ước quốc tế về chống tra tấn; các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (bao gồm: các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn được quy định trong Hiến pháp; Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật thi hành án hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật tổ chức cơ quan Điều tra hình sự; Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Luật xử lý vi phạm hành chính...).

Việc lựa chọn các nội dung cụ thể do đơn vị chủ trì, triển khai lựa chọn phù hợp với đối tượng để đạt hiệu quả cao.

a) Tổ chức 01 lớp tập huấn giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chng tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật Trung ương

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị phối hợp: Pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018

- Kết quả công việc: Lớp tập huấn được tổ chức thành công và Báo cáo kết quả tập huấn.

b) Tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai thực hiện Đề án và giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và đại diện của Sở Tư pháp cấp tỉnh tại 03 khu vực (Bắc, Trung, Nam).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị phối hợp: Pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

- Kết quả công việc: Các lớp tập huấn được tổ chức thành công và Báo cáo kết quả tập huấn.

c) Tổ chức thí điểm 03 lớp bồi dưỡng, tập huấn giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chng tra tấn cho đội ngũ luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, cán bộ, công chức thực hiện hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo của công dân tại 03 huyện thuộc 03 tỉnh đại diện cho 03 khu vực (Bắc, Trung, Nam).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị phối hợp: Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp thuộc Bộ Công an; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố có huyện được chọn.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2018.

- Kết quả công việc: Các lớp tập huấn được tổ chức thành công và Báo cáo kết quả tập huấn.

2.3. Hướng dẫn, khai thác tủ sách pháp luật

- Nội dung: Hướng dẫn rà soát, tổng hợp, phân loại, bổ sung danh Mục các sách, tài liệu pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn cho Tủ sách.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

- Kết quả công việc: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

2.4. ng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

- Nội dung: Đưa nội dung tìm hiểu pháp luật về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn vào nội dung cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan của Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2018.

- Kết quả công việc: Bộ câu hỏi - đáp án thi được sử dụng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị thuộc Bộ (Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin); Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai các hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

3. Đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp thực hiện Kế hoạch.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch này, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình quản lý ngân sách của Bộ năm 2018.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 404/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu404/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2018
Ngày hiệu lực08/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 404/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 404/QĐ-BTP 2018 Tuyên truyền nội dung của Công ước chống tra tấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 404/QĐ-BTP 2018 Tuyên truyền nội dung của Công ước chống tra tấn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu404/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành08/03/2018
        Ngày hiệu lực08/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 404/QĐ-BTP 2018 Tuyên truyền nội dung của Công ước chống tra tấn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 404/QĐ-BTP 2018 Tuyên truyền nội dung của Công ước chống tra tấn

         • 08/03/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/03/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực