Quyết định 404/QĐ-UBND

Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2013 về triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2013 thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

- Căn cứ Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29.3.2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 63/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15.5.2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP;

- Căn cứ Thông tư số 06/TT-BTNMT ngày 07.5.2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai tổ chức thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thải ra môi trường từ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định mới từ ngày 01.7.2013.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng với Sở Tài chính, Cục thuế xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định theo Thông tư liên tịch số 63/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15.5.2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 113/QĐ-UB ngày 12/7/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.TN, KTTH, PVPTN, CVP
.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 404/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu404/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2013
Ngày hiệu lực06/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 404/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2013 thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2013 thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu404/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Tử Quỳnh
       Ngày ban hành06/11/2013
       Ngày hiệu lực06/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2013 thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2013 thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Bắc Ninh

           • 06/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực