Quyết định 405/QĐ-UBND

Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 405/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Bắc Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BCT ngày 28/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 37/TTr-SCT ngày 29/6/2016 về việc đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang với nội dung sau:

Điều chỉnh vị trí quy hoạch trạm nạp LPG vào chai từ xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang sang vị trí mới tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Sở Công Thương chủ trì, phối hp vi UBND huyện Lạng Giang và các đơn vị liên quan tchức triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy đnh hin hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, CNN.
Bản điện tử:
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Bắc Giang;
- Đài PT-TH tỉnh;
- LĐVP, các phòng, TH-CB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 405/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu405/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2016
Ngày hiệu lực13/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 405/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 405/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 405/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu405/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýDương Văn Thái
        Ngày ban hành13/07/2016
        Ngày hiệu lực13/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 405/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Bắc Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 405/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Bắc Giang 2016

            • 13/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực