Quyết định 4050/QĐ-BYT

Quyết định 4050/QĐ-BYT năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 4050/QĐ-BYT năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ Pháp chế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4050/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ PHÁP CHẾ THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định s 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Vụ Pháp chế là vụ tổng hợp thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật và tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong ngành y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác xây dựng pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh trình Bộ trưởng Bộ Y tế gửi Bộ Tư pháp để lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; lập đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ trình Bộ trưởng gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp để lập dự kiến chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ; lập dự kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ gửi Văn phòng Bộ để gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp trong chương trình công tác hằng năm của Chính phủ; tổ chức việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình tiến độ thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự kiến chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật dài hạn, hằng năm của Bộ Y tế; tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

c) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về y tế theo phân công của Bộ trưởng Bộ Y tế;

d) Chủ trì thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Bộ Y tế soạn thảo hoặc văn bản quy phạm pháp luật liên tịch do các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác soạn thảo liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế trước khi trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành hoặc phối hợp ban hành;

đ) Chủ trì hoặc phối hp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Bộ Tư pháp và Bộ Công an (đối với những văn bản thuộc trách nhiệm của Bộ Công an) thẩm định trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được gửi đến Bộ Y tế để lấy ý kiến hoặc do Văn phòng Chính phủ gửi đến Bộ trưởng Bộ Y tế để xin ý kiến với tư cách thành viên Chính phủ;

g) Tham gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước, thỏa thuận quốc tế liên quan đến y tế theo quy định của pháp luật.

2. Công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; tổ chức việc in, phát hành cuốn Tập hợp hóa các văn bản quy phạm pháp luật về y tế hằng năm;

c) Định kỳ 6 tháng, hằng năm trình Bộ trưởng Bộ Y tế kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về y tế và phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp;

d) Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế theo quy định của pháp luật.

3. Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, liên tịch, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực y tế, báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất với Bộ trưởng Bộ Y tế để xử lý theo quy định của pháp luật;

b) Là đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện việc tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành hoặc phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, báo cáo kết quả tự kiểm tra và đề xuất với Bộ trưởng Bộ Y tế để xử lý theo quy định của pháp luật;

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hằng năm trình Bộ trưởng Bộ Y tế và tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế của các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Chủ trì xây dựng, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Bộ Y tế;

d) Xây dựng và phát hành Bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế, tổ chức, quản lý Tủ sách pháp luật của Bộ Y tế;

đ) Tham gia giải đáp pháp luật về y tế;

e) Định kỳ 6 tháng, hằng năm tiến hành kiểm tra, sơ kết,  tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế.

5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm   tra việc thực hiện pháp luật:

a) Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật hằng năm và chỉ tiêu thống kê về thi hành pháp luật của ngành y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu thống kê sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế và đề xuất Bộ trưởng Bộ Y tế xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong ngành y tế; tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật về y tế.

6. Công tác bồi thường của Nhà nước:

a) Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế trong việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả;

c) Bồi dưng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho công chức, viên chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường trong phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

d) Định kỳ sáu tháng và hằng năm thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường trong phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

đ) Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

7. Chủ trì tổ chức hoặc tham gia thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.

8. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Chủ trì hoặc phối hp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hp pháp của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì hoặc phối hp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Y tế.

9. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ pháp chế đối với tổ chức pháp chế ở Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp mà Bộ Y tế là đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

10. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác quản lý, sử dụng con dấu trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế.

11. Tổng hp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của công tác pháp chế trình Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

12. Chủ trì hoặc phối hp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hp tác quốc tế theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Y tế và theo quy định của pháp luật;

13. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ:

Vụ Pháp chế có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về các hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc cho Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế:

Biên chế của Vụ được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

3. Cơ chế hoạt động:

Vụ Pháp chế hoạt động theo chế độ chuyên viên. Công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2012.

Quyết định này thay thế các quy định trước đây của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Y tế các ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4050/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4050/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2012
Ngày hiệu lực20/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4050/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 4050/QĐ-BYT năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ Pháp chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 4050/QĐ-BYT năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ Pháp chế
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu4050/QĐ-BYT
      Cơ quan ban hànhBộ Y tế
      Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
      Ngày ban hành22/10/2012
      Ngày hiệu lực20/10/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật10 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4050/QĐ-BYT năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ Pháp chế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4050/QĐ-BYT năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Vụ Pháp chế

          • 22/10/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/10/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực