Quyết định 4055/QĐ-UBND

Quyết định 4055/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 4055/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4055/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp tỉnh Thái Nguyên (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Đ/C Trường;
- Trung t
âm Thông tin tỉnh;
- Lưu VT, KSTT.trangnt.KSTT

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 4055/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm thực hiện

I

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

2

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

3

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

4

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

5

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

6

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

7

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

8

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

9

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

10

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

11

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

12

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

13

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

14

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

15

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Nội vụ

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

16

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

17

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

18

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

19

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa ch: Số 18 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Hoặc: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền)

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

20

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

21

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

22

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền)

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

23

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền)

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

24

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Nội vụ

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

25

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Nội vụ

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

26

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Nội vụ

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

27

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

28

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

29

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

30

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

31

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

32

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

33

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

34

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

35

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

36

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp)

37

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

38

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

39

Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

40

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

41

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

42

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

43

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa ch: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

44

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo (Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học và các đơn vị thuộc trường đại học, cao đẳng đặt ngoài khuôn viên của trường)

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện (Đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú và trung tâm học tập cộng đồng)

45

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

46

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

47

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

48

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

49

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

50

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

51

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

52

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

53

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết qugiải quyết TTHC, UBND cấp huyện

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

54

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

55

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

56

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên (Đối với học sinh trung học phổ thông học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập)

57

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa ch: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Đối với học sinh học trung học phổ thông)

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện (Đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học thuộc trường hợp được hỗ trợ chi phí học tập, học sinh học trung học cơ sở; Đối với học sinh, sinh viên học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học)

58

Gia hạn đề án liên kết đào tạo với nước ngoài

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa ch: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành ph Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

59

Cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

60

Xét, cấp học bổng chính sách

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, SGiáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Địa ch: Số 2, đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

61

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả gii quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành ph Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Địa ch: S 2, đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Th, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

II

Lĩnh vực quy chế thi, tuyn sinh

1

Xét tuyển sinh vào trường ph thông dân tộc nội trú

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

2

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên

 

3

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

4

Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

III

Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

3

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Stt

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm thực hiện

I

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo

 

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

 

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

3

Cho phép trường trung học cơ shoạt động trở lại

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

6

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

7

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

8

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

9

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

10

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

11

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

12

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

13

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

14

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

15

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

16

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

17

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

18

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

19

Thành lập trường mẫu giáo, trường mm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

20

Cho phép trường mẫu giáo, trường mm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

21

Cho phép trường mẫu giáo, trường mm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

22

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

23

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

24

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

25

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

26

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

27

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

28

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập

29

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập

30

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện nơi đến (chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác)

31

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

32

Htrợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

33

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

34

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

II.

Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC, UBND cấp huyện

 

2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

III

Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh

 

1

Xét tuyển sinh vào trường ph thông dân tộc nội trú

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết qu gii quyết TTHC, UBND cấp huyện

3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP XÃ

Stt

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm thực hiện

I

Lĩnh vực giáo dục đào tạo

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC UBND cấp xã

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

4

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 4055/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Đa điểm thực hiện

I

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo

 

1

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

Cơ sở giáo dục

2

Đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Cơ sở bồi dưỡng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

3

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Cơ sở giáo dục phổ thông

II

Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh

 

1

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Trung tâm sát hạch (Trung tâm tin học; trung tâm ngoại ngữ - tin học; trung tâm CNTT)

2

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Trường phổ thông (nơi thí sinh đăng ký dự thi)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4055/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4055/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4055/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4055/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4055/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4055/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4055/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4055/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục Thái Nguyên

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực