Quyết định 4058/QĐ-UBND

Quyết định 4058/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 4058/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đất đai Ủy ban cấp huyện Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4058/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3530/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại Tờ trình số 1224/TTr-STNMT ngày 09/10/2018 và Báo cáo thẩm tra số 919/BC- VP ngày 16/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4058/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính
(Số hồ sơ của TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia)

Lĩnh vực Đất đai

1

Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (THA-289697)

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

Thủ tục: Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

1. Trình tự thực hiện

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Ban Tiếp công dân thuộc UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.

Bước 1: Người được thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai nộp đơn yêu cầu thi hành quyết định tại UBND cấp huyện (qua Ban Tiếp công dân) sau khi quyết định có hiệu lực thi hành. Ban Tiếp công dân cấp huyện phải vào sổ nhận đơn, ra phiếu nhận đơn và chuyển cho Chủ tịch UBND cùng cấp.

Bước 2: Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định thành lập Ban cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai (thực hiện theo mẫu số 01).

Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế.

- Trường hợp người bị cưỡng chế tự nguyện chấp hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận việc chấp hành; việc thực hiện các nội dung trong quyết định giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện ngay sau khi lập biên bản dưới sự giám sát của Ban thực hiện cưỡng chế;

- Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai sau khi đã được vận động, thuyết phục thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế và buộc người bị cưỡng chế thực hiện các nội dung của quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc (đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn là 15 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đơn yêu cầu thi hành quyết định, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật (thực hiện theo mẫu số 02).

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế; Ban thực hiện cưỡng chế phải giao quyết định cưỡng chế đến người phải thi hành quyết định và niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa thôn, bản, khu phố nơi có đất về thời gian và địa điểm tiến hành cưỡng chế.

Bước 4: Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm thu thập thông tin, khảo sát hiện trạng nơi tiến hành cưỡng chế; chủ trì xây dựng kế hoạch cưỡng chế trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế (thực hiện theo mẫu số 03).

Bước 5: Tổ chức thực hiện các bước cưỡng chế theo kế hoạch cưỡng chế được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt. Thực hiện đo đạc, xác định mốc giới phần diện tích đất tranh chấp và lập biên bản bàn giao đất ngoài thực địa cho người công nhận quyền sử dụng đất.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn yêu cầu thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người được thi hành quyết định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người được thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

6. Cơ quan thực hiện và quyết định thủ tục hành chính:

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định TTHC: Chủ tịch UBND cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban thực hiện cưỡng chế;

c) Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh Tra huyện, phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Công an huyện, UBND cấp xã nơi có đất và thành viên khác.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Biên bản bàn giao đất ngoài thực địa cho người được công nhận quyền sử dụng đất.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Quyết định số 3530/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4058/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4058/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2018
Ngày hiệu lực18/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4058/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4058/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đất đai Ủy ban cấp huyện Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4058/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đất đai Ủy ban cấp huyện Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4058/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành18/10/2018
        Ngày hiệu lực18/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4058/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đất đai Ủy ban cấp huyện Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4058/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đất đai Ủy ban cấp huyện Thanh Hóa

            • 18/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực