Quyết định 406/QĐ-UBND

Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 406/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 57/TTr-STP ngày 10 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP, BTP (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các thành viên HĐPH tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, L33/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Để kịp thời triển khai sâu, rộng và tổ chức thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghi quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến sâu, rộng nội dung của Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh; rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp.

- Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành Hiến pháp. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo các quy định của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, thực hiện công bằng, dân chủ và văn minh.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải theo nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bám sát các quy định tại Nghị quyết số 64/2013/QH13; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, giữa các ngành, các cấp; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, các cấp trong cơ chế phối hợp và triển khai thi hành Hiến pháp, không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nội dung:

Bám sát nội dung của Hiến pháp, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành.

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo tổ chức triển khai toàn diện, nhất quán các nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

2.1. Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đối tượng: lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

- Hình thức tổ chức: Kết hợp với hội nghị triển khai văn bản QPPL mới đợt I năm 2014 của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2014.

2.2. Tập huấn báo cáo viên:

a) Tập huấn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Đối tượng: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố.

- Hình thức tổ chức: Hội nghị cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2014.

b) Tập huấn báo cáo viên pháp luật cấp huyện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đối tượng: Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

- Hình thức tổ chức: Hội nghị cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Đầu quý II năm 2014.

2.3. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động:

- Nội dung hoạt động:

+ Đăng tải toàn văn Hiến pháp và tài liệu giới thiệu về Hiến pháp.

+ Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các Bản tin chuyên ngành và website các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

+ Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung Hiến pháp và quán triệt việc tổ chức thực hiện các quy định của Hiến pháp tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động.

- Phân công trách nhiệm:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện, thành phố trong việc xây dựng chương trình, nội dung và các hình thức giới thiệu, phổ biến nội dung Hiến pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc thực hiện các Kế hoạch phổ biến Hiến pháp.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trong việc tổ chức đăng tải, phát sóng, đưa tin về nội dung của Hiến pháp.

+ Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Hiến pháp và tài liệu giới thiệu về Hiến pháp.

+ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi; Bản tin chuyên ngành và website các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động thông tin về Hiến pháp phù hợp với phạm vi, đối tượng, mục đích phổ biến; bảo đảm thời lượng phát sóng, đưa tin về nội dung của Hiến pháp; mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về nội dung Hiến pháp.

+ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và cấp xã tổ chức công tác phổ biến, tập huấn nội dung Hiến pháp tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, địa phương mình với các hình thức phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm.

- Hình thức tổ chức: Hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, giải đáp pháp luật; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin chuyên ngành, website; in ấn tài liệu tuyên truyền.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và những năm tiếp theo.

2.4. Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị tham dự hội thi toàn quốc:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các ngành, các cấp có liên quan.

- Hình thức tổ chức: Thi viết.

- Đối tượng tham gia: Cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện:

+ Phát động cuộc thi: Đầu quý III năm 2014.

+ Tổng kết cuộc thi: Quý II năm 2015.

2.5. Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp với Hiến pháp và pháp luật:

a) Nội dung rà soát:

Tổ chức rà soát toàn diện hệ thống văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương có thẩm quyền ban hành; lập danh mục các quy định trái Hiến pháp cần phải dừng thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (tính đến thời điểm 01/01/2014).

b) Phân công trách nhiệm:

- Sở Nội vụ chủ trì rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của UBND, đơn vị hành chính và chính quyền địa phương.

- Sở Tư pháp chủ trì rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật có liên quan; tổng hợp đề xuất của các sở, ban, ngành tỉnh để trình UBND tỉnh điều chỉnh Chương trình lập quy năm 2014, dự kiến Chương trình lập quy năm 2015 và những năm tiếp theo.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chủ trì rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các văn bản pháp luật về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của mình.

- Bộ Chỉ huy Quân sự; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Công an tỉnh chủ trì rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật bảo vệ Tổ quốc và quốc phòng, an ninh.

c) Thời gian thực hiện:

Đối với các văn bản Quy phạm pháp luật của UBND, HĐND: Lập và công bố danh mục các quyết định, văn bản có nội dung trái với các quy định của Hiến pháp theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP Hoàn thành trong tháng 6 năm 2014.

2.6. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện triển khai thi hành Hiến pháp được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Các ngành, các cấp được phân công nhiệm vụ chủ động dự toán và sắp xếp bố trí trong nguồn ngân sách để thực hiện đảm bảo hoạt động. Trường hợp kinh phí được giao không đảm bảo, đơn vị lập dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ sung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này và báo cáo kết quả theo quy định.

3. Trên cơ sở quy định của cấp trên và Kế hoạch này, Thủ trưởng các ngành, các cấp, cụ thể hóa kế hoạch và phối hợp với cơ quan Tư pháp triển khai thực hiện theo lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương.

4. Sở Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để tổ chức đảm bảo triển khai thi hành Hiến pháp theo Kế hoạch.

5. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chỉ đạo giám sát và tích cực tham gia triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo, hướng dẫn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 406/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu406/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 406/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu406/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực19/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp Cà Mau

         • 19/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực