Quyết định 4063/QĐ-UBND

Quyết định 4063/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 4063/QĐ-UBND quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1 2000 Khu công nghiệp Đông Phố Mới Lào Cai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4063/-UBND

Lào Cai, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG PHỐ MỚI, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI
(điều chỉnh một phần lô F23)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2016;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đông Phố Mới tỷ lệ 1/2000, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 681/TTr-SXD ngày 28/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Ph Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (điều chỉnh một phn lô F23) với nội dung như sau:

1. Phạm vi, ranh giới lô đất

a) Phạm vi: Một phần lô F23 thuộc Khu công nghiệp Đông Phố Mới, thành phố Lào Cai.

b) Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp:

- Phía Nam giáp:

- Phía Đông giáp:

- Phía Tây giáp:

(kèm theo sơ đồ điều chỉnh quy hoạch)

2. Lý do điều chnh

Để thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, đảm bảo thực hiện cơ cấu phân khu các chức năng, ngành nghề phù hợp với nhu cầu thực tế hiện tại cũng như định hướng trong tương lai và việc sắp xếp các nhóm dự án có tính chất, mục tiêu, ngành nghề phù hợp thì việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch là cần thiết.

3. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Điều chỉnh một phần lô đất F23 (diện tích 23.036m2) theo Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đông Phố Mới tỷ lệ 1/2000, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai từ đt sản xuất lắp ráp cơ khí, máy nông lâm nghiệp, xưởng chế biến đá xẻ, cao lanh thành đất xây dựng nhà máy thu mua, bảo quản, chế biến nông sản, kho bảo quản hàng hóa.

4. Các nội dung khác

Về quy hoạch, kiến trúc cảnh quan, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉ tiêu quy hoạch... tuân thủ theo Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh quy hoạch quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đông Phố Mới tỷ lệ 1/2000, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND thành phố Lào Cai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch cho tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn biết và thực hiện quy hoạch.

2. Tổ chức cắm mốc giới theo quy hoạch ngoài thực địa. Giao Ban quản lý khu kinh tế và cơ quan có thm quyền quản lý mc giới theo quy định.

3. Thực hiện đầu tư các hạng mục theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, Trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
-
Như điều 3 QĐ;
-
Ban QL khu kinh tế tỉnh (04 bản);
-
Lãnh đạo Văn phòng;
-
Cổng TTĐT tỉnh;
-
Lưu: VT, TNMT(Chung), QLĐT

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 


Đ ĐIỀU CHNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG PHỐ MỚI, TP LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI

ĐỊA ĐIỂM: MỘT PHN LÔ F23, KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG PHỐ MỚI, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Quyết định số 4063/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4063/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4063/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2016
Ngày hiệu lực16/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4063/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4063/QĐ-UBND quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1 2000 Khu công nghiệp Đông Phố Mới Lào Cai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4063/QĐ-UBND quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1 2000 Khu công nghiệp Đông Phố Mới Lào Cai 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4063/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành16/11/2016
        Ngày hiệu lực16/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4063/QĐ-UBND quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1 2000 Khu công nghiệp Đông Phố Mới Lào Cai 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4063/QĐ-UBND quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1 2000 Khu công nghiệp Đông Phố Mới Lào Cai 2016

            • 16/11/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/11/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực