Quyết định 4074/QĐ-UBND

Quyết định 4074/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 80/2008/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản để thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 4074/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 80/2008/QĐ-UBND kê biên thi hành án Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4074/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2008/QĐ-UBND NGÀY 21/11/2008 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG KÊ BIÊN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 125/TTr-STP ngày 21/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp trong kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản để thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4074/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4074/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2014
Ngày hiệu lực 24/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4074/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4074/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 80/2008/QĐ-UBND kê biên thi hành án Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 4074/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 80/2008/QĐ-UBND kê biên thi hành án Đồng Nai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4074/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành 24/12/2014
Ngày hiệu lực 24/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 4074/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 80/2008/QĐ-UBND kê biên thi hành án Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4074/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ Quyết định 80/2008/QĐ-UBND kê biên thi hành án Đồng Nai

  • 24/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực