Quyết định 4076/QĐ-UBND

Quyết định 4076/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 4076/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động Đội liên ngành phòng chống in lậu Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4076/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG IN LẬU TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xuất bản năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Căn cứ Thông tư số 60/2014/NĐ-CP hoạt động in">03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Căn cứ Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1123/TTr-STTTT ngày 08 tháng 9 năm 2016; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 406/TTr-SNV ngày 26 tháng 7 năm 2016; của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1092/STP-XDVB ngày 23 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG IN LẬU TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4076/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Đội liên ngành).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với thành viên Đội liên ngành và các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Đội liên ngành

1. Bảo đảm thống nhất việc tổ chức thực hiện và phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống in lậu từ tỉnh đến cơ sở.

2. Bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong các hoạt động của Đội liên ngành và của các thành viên.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI LIÊN NGÀNH

Điều 4. Tổ chức của Đội liên ngành

1. Đội liên ngành có Đội trưởng, các Phó Đội trưởng và các thành viên.

2. Đội liên ngành có Tổ Thường trực giúp việc.

3. Các thành viên của Đội liên ngành và Tổ thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về nhiệm vụ được phân công và đảm bảo sự phối hợp với các thành viên khác trong mọi hoạt động liên quan.

4. Đội liên ngành được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Tổ thường trực của Đội liên ngành là Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Đội liên ngành và Tổ thường trực có Văn phòng đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông, số 32, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội liên ngành

1. Nhiệm vụ của Đội liên ngành

a) Hằng năm, xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch hoặc đột xuất và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên phạm vi toàn tỉnh;

b) Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm tra các vi phạm pháp luật về hoạt động in để đấu tranh phòng, chống in lậu;

c) Tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động in và công tác phòng, chống in lậu do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Đội liên ngành Trung ương tổ chức;

d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuyên truyền, học tập, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về in và công tác phòng, chống in lậu;

đ) Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động in trên phạm vi toàn tỉnh; đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống in lậu.

2. Quyền hạn của Đội liên ngành

a) Được quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh mà không cần báo trước;

b) Được sử dụng cộng tác viên chuyên môn cho từng đợt công tác hoặc nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu công việc;

c) Được tiếp cận thông tin, tài liệu về phòng, chống in lậu và các thông tin liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

d) Được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống in lậu;

đ) Tham gia, phối hợp, tổ chức các chương trình, dự án về phòng, chống in lậu;

e) Được đảm bảo các điều kiện làm việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ của Tổ thường trực

a) Làm đầu mối giúp việc Đội liên ngành trong các hoạt động của Đội;

b) Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống in lậu trên phạm vi toàn tỉnh; tham mưu, đề xuất Đội liên ngành thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động in trên phạm vi toàn tỉnh; tham mưu, đề xuất Đội liên ngành tổ chức công tác tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

c) Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống in lậu trên phạm vi toàn tỉnh; tham mưu Đội liên ngành công tác tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng và kế hoạch thực hiện năm tiếp theo.

Điều 6. Nhiệm vụ của Đội trưởng, Phó Đội trưởng, thành viên Đội liên ngành

1. Nhiệm vụ của Đội trưởng

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động của Đội liên ngành;

b) Chỉ đạo Đội liên ngành, Tổ thường trực hoạt động theo nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Quy chế này;

c) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Đội liên ngành;

d) Thay mặt Đội liên ngành ký các văn bản gửi các tổ chức, cá nhân;

đ) Chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ khác của Đội liên ngành theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ của Phó Đội trưởng

a) Giúp Đội trưởng trong việc điều hành hoạt động của Đội liên ngành và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về phần việc được phân công;

b) Thay mặt Đội trưởng điều hành và giải quyết công việc khi được ủy quyền.

3. Nhiệm vụ của các thành viên

a) Thực hiện các nhiệm vụ của Đội liên ngành khi được phân công;

b) Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đội liên ngành;

c) Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra khi được yêu cầu.

Điều 7. Thay đổi, bổ sung thành viên Đội liên ngành

1. Việc thay đổi Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các thành viên Đội liên ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Việc thay đổi, bổ sung thành viên Đội liên ngành do Đội trưởng liên ngành đề nghị bằng văn bản.

Điều 8. Chế độ hội họp

1. Định kỳ 3 tháng 1 lần, Đội liên ngành họp giao ban để sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch và đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới; báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền để có những chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình thực tế.

2. Định kỳ hằng năm tổ chức tổng kết hoạt động của Đội liên ngành, tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch công tác cho năm tiếp theo.

3. Trường hợp đột xuất do yêu cầu công tác, Đội trưởng liên ngành sẽ triệu tập họp bất thường để giải quyết.

Điều 9. Quản lý hồ sơ, tài liệu

1. Tổ thường trực có trách nhiệm lưu trữ các tài liệu liên quan đến hoạt động của Đội liên ngành.

2. Hồ sơ các cuộc thanh tra, kiểm tra được lưu trữ theo quy định của pháp luật về thanh tra.

3. Việc khai thác, tra cứu tài liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Đội liên ngành trích trong ngân sách của tỉnh cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Đội liên ngành có trách nhiệm lập dự toán kinh phí cho việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của đội và các khoản chi cho công tác thanh tra, kiểm tra, tập huấn và tuyên truyền pháp luật; tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do Trung ương tổ chức;

3. Theo đề nghị của Đội trưởng liên ngành, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt thanh toán, quyết toán và dự toán kinh phí hoạt động của Đội liên ngành theo quy định pháp luật.

Điều 11. Chế độ công tác phí, phụ cấp, phương tiện hoạt động

1. Đội liên ngành được hưởng tiền công tác phí và các khoản phụ cấp theo quy định.

2. Phương tiện công tác

a) Đội liên ngành được sử dụng phương tiện ô tô, máy tính, máy ảnh, máy ghi âm, máy quay phim, điện thoại di động; được thanh toán cước thông tin di động, tiền tàu xe và dịch vụ vận chuyển khác theo chế độ hiện hành của Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ;

b) Đội liên ngành được trang bị thiết bị văn phòng và phí sử dụng theo quy định: Bàn, ghế làm việc, máy vi tính, máy ảnh, máy ghi âm, máy quay phim, điện thoại di động, máy fax, đường truyền kết nối internet, văn phòng phẩm khác;

3. Đội liên ngành được sử dụng kinh phí của Đội để thanh toán cho cộng tác viên theo quy định tài chính hiện hành.

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 12. Khen thưởng

Đội liên ngành và các thành viên của Đội nếu có thành tích tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đội thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Kỷ luật

Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu thành viên của Đội có hành vi vi phạm pháp luật thì Đội trưởng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng trực tiếp của thành viên đó. Việc xử lý hành vi vi phạm được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thành viên chịu trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện về phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để Đội liên ngành thực hiện nhiệm vụ.

2. Quá trình thực hiện Quy chế nếu có phát sinh vướng mắc, Đội trưởng liên ngành báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4076/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4076/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/10/2016
Ngày hiệu lực 20/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4076/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4076/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động Đội liên ngành phòng chống in lậu Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 4076/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động Đội liên ngành phòng chống in lậu Thanh Hóa 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 4076/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành 20/10/2016
Ngày hiệu lực 20/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 4076/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động Đội liên ngành phòng chống in lậu Thanh Hóa 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 4076/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động Đội liên ngành phòng chống in lậu Thanh Hóa 2016

  • 20/10/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/10/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực