Quyết định 4079/QĐ-BYT

Quyết định 4079/QĐ-BYT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 4079/QĐ-BYT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức cục quản lý y dược cổ truyền 2013


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4079/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn c Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Cc Quản lý Y, Dược cổ truyền là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế qun lý nhà nước và tchức thực thi pháp luật, chỉ đạo điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực y, dược cổ truyền trong phạm vi cả nước.

Cục Qun lý Y, Dược cổ truyền có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: Traditional Medicine Administration, viết tắt là: TMA

2. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ slàm việc tại thành phHà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Bộ trường quản lý nhà nước về y học cổ truyền:

a) Chủ trì hoc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dán, đề án vệ khám bệnh, chữa bệnh bng phương pháp y học ctruyền, kết hp y học ctruyền và y học hiện đại để trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì xây dựng các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại để trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thc hiện sau khi được phê duyệt;

c) Làm đầu mối xây dựng danh mục dược liệu, các vị thuốc y học ctruyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trong danh mục thuốc thiết yếu và trong danh mục thuốc chủ yếu sử dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tham gia xây dựng danh mục vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, trình cấp có thẩm quyền ban hành;

d) Tham gia xây dựng các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập, sáp nhập, tchức lại, giải thcác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền và tham gia xây dng các tiêu chuẩn phân hạng các cơ sở khám bnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền công lập;

đ) Tham gia xây dựng danh mục trang thiết bị y tế đặc thù trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền;

e) Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền cấp, cấp li, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh; chữa bệnh bng phương pháp y học cổ truyền theo quy định của pháp luật; cấp, cấp lại, điều chnh, đình ch, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học ctruyền theo quy định của pháp luật;

g) Chtrì tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hi giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức tiếp nhận và thẩm định nội dung chuyên môn của hồ sơ đăng ký quảng cáo vhoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật.

i)ng dẫn, tổ chức thực hiện việc thẩm định, chứng nhận, công nhận lương y, lương dược, ngưi có bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh bng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật;

k) Tham gia xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện việc thử thuốc trên lâm sàng đi với thuc đông y.

2. Tham mưu, giúp Bộ trưng qun lý nhà nước về dược cổ truyền:

a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án, đề án về phát triển, nuôi trồng, thu hái, bảo quản, chế biến, sản xuất, kinh doanh dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định, quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền (bao gồm các hoạt động sản xuất, tồn trữ bảo quản, lưu thông, phân phối và xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền); chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá dược liệu, giá vị thuốc y học cổ truyền theo quy định của pháp luật;

d) Cấp, thu hồi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền;

đ) Tổ chức hướng dẫn thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu (GACP-WHO); cấp, thu hồi phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố GACP; tổ chức xây dựng và thẩm định quy định về điều kiện môi trường, thu hái dược liệu theo nguyên tắc GACP - WHO;

e) Tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (đối với dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền) cho các cá nhân chỉ đăng ký hành nghề dược cổ truyền; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở chế biến, sản xuất, cơ sở làm dịch vụ bảo quản, kinh doanh dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền (bao gồm cả các doanh nghiệp nước ngoài) theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức thực hiện việc cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi giấy phép lưu hành vị thuốc y học cổ truyền theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc công bố chất lượng dược liệu theo quy định của pháp luật;

h) Làm đầu mối thẩm định quy trình sản xuất và tác dụng dược lý của thuốc đông y, thuốc từ dược liệu để Bộ Y tế có cơ sở cấp số đăng ký lưu hành theo quy định của pháp luật;

i) Chỉ đạo, quản lý tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực cảnh giác về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, theo dõi các phản ứng có hại và các thông tin khác có liên quan đến dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền;

k) Thẩm định và xác nhn nội dung chuyên môn của hồ sơ đăng ký thông tin, quảng cáo dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền;

l) Tham gia thẩm định hồ sơ kế hoạch đấu thầu dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu của các bệnh viện Trung ương và của các chương trình, dự án thuộc Bộ Y tế;

m) Chủ trì hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức thực hiện việc cung ứng và sử dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu bảo đm chất lượng.

3. Tham gia với các đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục về y, dược học cổ truyền đối với cán bộ, viên chức ngành y tế, lương y, lương dược.

4. Tham gia hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật về y, dược cổ truyền.

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật vlĩnh vực khám bệnh, cha bệnh bằng phương pháp y học ctruyền và sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh, sử dụng dược liệu và vị thuốc y học ctruyền; phi hợp với các cơ quan Thanh tra và các cơ quan liên quan kim tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật v y, dược cổ truyền, phòng, chống sản xuất, lưu hành dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng, nhập lậu.

6. Tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các chương trình, dự án trong lĩnh vực y, dược cổ truyền.

7. Chủ trì việc xét và đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông; tham gia với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện giám sát đối với các Hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y, dược cổ truyền.

8. Thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước về y, dược cổ truyền;

9. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động

1. Lãnh đạo Cục:

Cục trưởng và các Phó Cục trưng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm. Cục trưng chịu trách nhiệm trước Bộ trưng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc cho Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưng và trước pháp luật vnhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chc

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Quản lý Y cổ truyền;

d) Phòng Quản lý Dược cổ truyền;

đ) Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược cổ truyền;

e) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Tạp chí Y, Dược cổ truyền;

- Trung tâm Bảo tồn, phát triển y, dược cổ truyền.

3. Cơ chế hoạt động:

a) Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền hoạt động theo chế độ thủ trưng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục và các phòng, tchức thuộc Cục do Cục trưng quy định trên cơ schức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Mối quan hệ giữa Văn phòng Cục, các phòng, tchức thuộc Cục do Cục trưởng quy định;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Văn phòng Cục và lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Y tế;

d) Các chức danh lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng Cục và lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo quy định ca pháp luật.

4. Biên chế

Biên chế của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chnh theo nhu cu vị trí việc làm do Bộ trưng Bộ Y tế quyết định trên cơ sđề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

5. Kinh phí

Kinh phí hoạt động của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bQuyết định số 4063/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưng Bộ Y tế quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức ca Cục Quản lý Y, dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưng, Cục trưng, Tổng cục trưng thuộc Bộ Y tế và thủ trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, YDCT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4079/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4079/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2013
Ngày hiệu lực14/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4079/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 4079/QĐ-BYT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức cục quản lý y dược cổ truyền 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4079/QĐ-BYT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức cục quản lý y dược cổ truyền 2013
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4079/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
       Ngày ban hành14/10/2013
       Ngày hiệu lực14/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4079/QĐ-BYT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức cục quản lý y dược cổ truyền 2013

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4079/QĐ-BYT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức cục quản lý y dược cổ truyền 2013

           • 14/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực