Quyết định 4082/QĐ-UBND

Quyết định 4082/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Luật gia tỉnh và cơ quan có liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 4082/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4082/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA UBND TỈNH LÀO CAI VỚI HỘI LUẬT GIA TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt nam trong giai đoạn mới;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 443/TTr - SNV ngày 12/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Luật gia tnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (QĐ);
- Văn phòng Chính phủ;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu
QH tnh;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Ban Tiếp công dân t
nh;
- Lưu: VT, NC3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA UBND TỈNH LÀO CAI VỚI HỘI LUẬT GIA TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tnh Lào Cai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa UBND tỉnh Lào Cai với Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quy chế này áp dụng đi với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

Mối quan hệ giữa UBND tỉnh Lào Cai và Hội Luật gia tỉnh Lào Cai là mối quan hệ phối hợp, tôn trọng, bình đng, dân chủ, công khai, tuân thủ đúng chính sách, chủ trương, đường li của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản biện xã hội

3. Tiếp thu ý kiến công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi các cơ quan chức năng mời tham gia.

4. Phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.

5. Đảm bảo tính kỷ luật, nguyên tc trong công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, đcao tính trách nhiệm của cá nhân, thủ trưởng cơ quan trong phối hợp thực thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 4. Hình thức phối hợp trong hoạt động và mối quan hệ công tác

1. Cung cấp thông tin, tham gia bằng văn bản.

2. Tham gia tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo

3. Tham gia Hội thảo, Hội nghị và nhng cuộc họp giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu nại, t cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Tham gia các cuộc giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Xây dng chính sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo

1. Đối với các dự thảo văn bản Luật do Quốc Hội ban hành, Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, UBND tỉnh Lào Cai gửi Hội Luật gia tỉnh nghiên cứu, lấy ý kiến tham gia của các hội viên, ý kiến tham gia phải được tổng hợp thông qua Thường trực Hội Luật gia gửi về UBND tỉnh Lào Cai đảm bảo thời gian và chất lượng theo yêu cầu. Trong trường hợp UBND tỉnh và các cơ quan tổ chức hội thảo ly ý kiến tham gia thì Hội Luật gia tỉnh cử những luật gia có trình độ, kiến thức chuyên môn tham gia đy đủ.

2. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành theo thẩm quyền, cơ quan lấy ý kiến gửi văn bản tới Hội Luật gia đ nghiên cứu tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về cơ quan lấy kiến đảm bảo thời gian theo yêu cu, đồng thời gửi UBND tỉnh.

Điều 6. Giám sát việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. UBND tỉnh Lào Cai đề nghị các cơ quan có chức năng giám sát: Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai khi tổ chức các Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật, giám sát khiếu nại, tố cáo, tổ chức phản biện xã hội mi Hội Luật gia tỉnh Lào Cai tham gia là thành viên Đoàn giám sát.

2. Hội Luật gia có trách nhiệm cử các luật gia đủ năng lực tham gia các Đoàn giám sát, thực hiện tt nhiệm vụ được Trưởng đoàn phân công trong từng cuộc giám sát, tham gia ý kiến đúng đắn đảm bảo công bằng, dân chủ trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Tiếp thu ý kiến công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. UBND tỉnh Lào Cai giao cơ quan Thanh tra tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp với Hội Luật gia cùng cấp thực hiện công tác tiếp thu ý kiến của công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp pháp lý trên địa bàn.

2. Trách nhiệm của cơ quan Thanh tra

a) Khi tham gia ý kiến cho các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên hoặc xây dựng văn bản của UBND tỉnh về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân cn tham vn ý kiến của Hội Luật gia tỉnh;

b) Cung cấp văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trên địa bàn cho Hội Luật gia;

c) Đối với những vụ việc cần thm tra, xác minh giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo xét thấy cần thiết cơ quan Thanh tra mời Hội Luật gia tham gia Đoàn công tác hoặc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Trách nhiệm của Hội Luật gia

a) Khi tiếp nhận những thông tin về khiếu nại, tố cáo của công dân thì chuyn ngay và có ý kiến đề xuất với cơ quan Thanh tra đgiải quyết theo thẩm quyền;

b) Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thanh tra cùng cấp thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, ph biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

c) Cử hội viên Hội Luật gia đủ năng lực, phm chất tham gia các cuộc giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu của cơ quan Thanh tra.

Điều 8. Phổ biến, giáo dục pháp luật

1. UBND tỉnh giao cơ quan Tư pháp cấp tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp với Hội Luật gia cùng cấp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

2. Hội Luật gia tỉnh và Hội Luật gia huyện (gồm chi hội huyện) là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch hội đồng.

3. Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và huyện thường xuyên cung cấp tài liệu pháp luật mới, tổ chức tập huấn cho hội viên Hội Luật gia, xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, phối hợp với Hội Luật gia triển khai thực hiện.

4. Hội Luật gia có trách nhiệm cử những hội viên đủ năng lực tham gia hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo viên pháp luật để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Định kỳ hàng năm (hoặc đột xuất) UBND tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các Cơ quan có liên quan định kỳ tổ chức các cuộc họp đđánh giá quá trình thực hiện Quy chế phối hợp hoặc trao đi những nội dung khác có liên quan trong quá trình phối hợp thực hiện Quy chế này.

2. Khi tiếp nhận được nhng thông tin của công dân, Hội Luật gia phải kịp thời phản ảnh với các cơ quan chức năng và UBND tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của UBND tỉnh.

3. Định kỳ ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm, Hội Luật gia tỉnh tng hợp tình hình thực hiện Quy chế phối hợp, kết quả phối hợp gửi cơ quan Thanh tra tỉnh đ tng hợp báo cáo UBND tỉnh Lào Cai.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Ủy ban nhân dân tnh có trách nhiệm

1. Tạo điều kiện đHội Luật gia tỉnh Lào Cai phát triển, hoạt động có hiệu quả, thực hiện tt chức năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Thường xuyên cung cấp thông tin, những quy định của Đảng, Nhà nước và của của tỉnh về chtrương, chính sách có liên quan đến nội dung phối hợp và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho Hội Luật gia đtriển khai thực hiện.

2. Các kỳ họp của UBND tỉnh bàn về các nội dung có liên quan đến những nội dung phối hợp được Quy định tại Điều 3 Quy chế này, UBND tỉnh mời đại diện Thường trực Hội Luật gia tham dự nhm thống nhất trong triển khai thực hiện.

3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp với Hội Luật gia cùng cấp triển khai thực hiện Quy chế.

Điều 11. Hội Luật gia có trách nhiệm

1. Phổ biến, quán trit nội dung Quy chế phối hợp tới các huyện hội, chi hội và hội viên của Hội Luật gia đảm bảo sự nhất quán, thống nhất trong hoạt động của hội, tuân thủ đúng chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Lựa chọn, bố trí các luật gia có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình phối hợp với các cơ quan chuyên môn được UBND giao thực hiện những nội dung phối hợp, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tcáo kéo dài có tính chất phức tạp xy ra trên địa bàn của tỉnh.

3. Thường xuyên tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, nâng cao nhận thức, đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 12. Kinh phí thực hiện

Căn cứ vào kế hoạch được các cấp phê duyệt và khả năng ngân sách hàng năm, cơ quan Tài chính xem xét thẩm định, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí hoạt động đHội Luật gia thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao theo quy định.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh các cơ quan, tổ chức phản ánh về Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ để tng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4082/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4082/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2017
Ngày hiệu lực20/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4082/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4082/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4082/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4082/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành20/09/2017
        Ngày hiệu lực20/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4082/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4082/QĐ-UBND 2017 Quy chế phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo Lào Cai

            • 20/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực