Quyết định 4087/QĐ-UBND

Quyết định 4087/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng, được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 4087/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4087/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG, ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1986/TTr-SXD.VP ngày 25/8/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 985/STP-KSTT ngày 03/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng, được thực hiện ở UBND cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, PC
T (CN) UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Th
ương).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4087/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4087/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2017
Ngày hiệu lực06/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4087/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4087/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4087/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4087/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHuỳnh Thanh Điền
        Ngày ban hành06/09/2017
        Ngày hiệu lực06/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4087/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4087/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Nghệ An

            • 06/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực