Quyết định 409/2013/QĐ-UBND

Quyết định 409/2013/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động và chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 409/2013/QĐ-UBND hoạt động chế độ phụ cấp kiêm nhiệm hội đồng giám sát xổ số Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 409/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xsố và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007;

Căn cứ Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 189/TTr-STC ngày 06/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động và chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Bắc Ninh”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2013, thay thế Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 26.9.2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 28.5.2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi mức phụ cấp kiêm nhiệm của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các thành viên Hội đồng giám sát xổ số và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph (b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (b/c);
- TT.Tnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo BN: Đài PTTH, Công báo, Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, KTTH, PVPTH, CVP.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ
TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 409/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Hội đồng giám sát); quy định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát.

Những nội dung khác về tổ chức, hoạt động của Hội đồng giám sát không quy định cụ thể trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đi tượng áp dụng quy chế này bao gồm: Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Ninh (sau đây gọi là Công ty xổ số), thành viên Hội đồng giám sát và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thành phần Hội đồng giám sát

1- Hội đồng giám sát do UBND tỉnh quyết định thành lập và thay đổi theo đề nghị của Sở Tài chính, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng: là lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh;

b) 01 Phó Chủ tịch Hội đồng: là lãnh đạo Sở Tài chính;

c) Thư ký Hội đồng: Là lãnh đạo Công ty xổ số.

d) Các Ủy viên Hội đồng (trực tiếp thực hiện giám sát hàng ngày) gồm:

+ Đại diện Văn phòng UBND tỉnh (01 người);

+ Đại diện Sở Tài chính (01 người);

+ Đại diện Sở Tư pháp (01 người);

+ Đại diện Thanh tra tỉnh (01 người);

+ Đại diện Công an tỉnh (01 người);

Mời đại diện thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tham gia là ủy viên Hội đồng giám sát (01 người).

2- Các thành viên của Hội đồng giám sát không được là người có liên quan với nhau bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị em nuôi.

Điều 4. Cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát

1- Hội đồng giám sát làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Nội dung các cuộc họp, hoạt động giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát phải được ghi chép thành biên bản.

Trường hợp có các ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề thì xử lý như sau:

a) Quyết định hoặc thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt của Hội đồng giám sát nhất trí.

b) Trường hp số thành viên ủng hộ và không ủng hộ ngang nhau, quyết định được thực hiện theo phương án có sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng giám sát (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát được ủy quyền nếu Chủ tịch Hội đồng giám sát vắng mặt).

Trong những trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng giám sát báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2- Các cuộc họp, việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát phải có đủ thành phần. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên Hội đồng giám sát không thể tham dự đầy đủ được thì tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát, thư ký Hội đồng giám sát và ba (03) ủy viên Hội đồng giám sát tham dự;

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng giám sát vắng mặt, Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động của Hội đồng giám sát.

3- Hội đồng giám sát hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, trừ đại diện Lãnh đạo của Công ty xổ số.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát

1- Hội đồng giám sát thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điu 10 và Điu 11 Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính.

2- Việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát được căn cứ vào các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số (nghị định của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính), Quy chế này và các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Công ty Xổ số.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyn hạn của Chủ tịch Hội đồng giám sát

1- Nhiệm vụ:

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát theo quy định;

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng giám sát và điều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

c) Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Hội đồng giám sát với UBND tỉnh và thực hiện các biện pháp nhằm củng cố tổ chức, hoạt động của Hội đồng giám sát, bảo đảm tuân thủ pháp luật và theo quy định của Quy chế này.

2- Quyền hạn:

a) Yêu cầu Công ty Xổ số và các thành viên Hội đồng giám sát thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát;

b) Phê duyệt việc thành lập Ban giám sát xổ số ở các huyện, thị xã, thành phố theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính;

c) Phê duyệt phương án ủy quyền giám sát việc thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ slô tô thủ công, bảng kê số dự thưởng của đại lý xổ số theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính;

d) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề có liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng giám sát

1. Nhiệm vụ:

a) Tuân thủ các quy định khi thực hiện nhiệm vụ theo đúng chế độ quy định, quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng giám sát;

b) Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng giám sát phân công và chịu trách nhiệm về kết quả của các công việc được phân công thực hiện;

c) Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sát về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Chủ tịch Hội đồng giám sát xem xét, quyết định biện pháp xử lý kịp thời;

d) Có mặt tại trụ sở Công ty xổ số trước giờ quay số mở thưởng tối thiểu 30 phút để thực hiện việc: tổ chức quay số mở thưởng; giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi;

e) Thành viên Hội đồng giám sát vì lý do khách quan không thể có mặt làm nhiệm vụ giám sát trong ca được phân công, phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sát (hoặc phó Chủ tịch Hội đồng giám sát) để phân công thành viên khác thay thế.

2. Quyền hạn:

a) Yêu cầu Công ty xổ số thực hiện đúng quy định của nhà nước và các quy định khác của pháp luật khi tiến hành nhiệm vụ thanh hủy vé;

b) Lập biên bản các trưng hợp vi phạm, báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sát xem xét, quyết định các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật;

c) Mọi vấn đề vượt quá thẩm quyền của mình, thành viên Hội đồng giám sát phải trao đổi với Giám đốc Công ty xổ số và báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sát để xem xét, giải quyết;

d) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Thư ký Hội đồng giám sát

1- Giúp Chủ tịch Hội đồng giám sát theo dõi các hoạt động chung của Hội đồng giám sát, bảo đảm các điều kiện để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng giám sát, thường xuyên duy trì chế độ thông tin báo cáo, chế độ làm việc của Hội đồng giám sát theo quy định pháp luật và Quy chế này.

2. Thu thập và cung cấp cho các thành viên Hội đồng giám sát các thông tin có liên quan đến hoạt động giám sát của Hội đồng giám sát theo quy định.

Điều 9. Chế độ họp và thời gian làm việc

1- Hội đồng giám sát tổ chức họp định kỳ mỗi năm 02 lần, cụ thể:

a) Kỳ họp thứ nhất: Đánh giá sơ kết 6 tháng (tổ chức sau ngày 20 tháng 6);

b) Kỳ họp thứ 2: Đánh giá tổng kết năm (tổ chức sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch).

2. Nội dung chủ yếu của các kỳ họp:

a) Nghe Giám đốc Công ty xổ số báo cáo kết quả kinh doanh xổ số của kỳ trước, góp ý kiến vào dự thảo phương hướng nhiệm vụ kinh doanh xsố của kỳ tiếp theo;

b) Rút kinh nghiệm quá trình hoạt động giám sát của Hội đồng giám sát kỳ trước và các vấn đề có liên quan khác.

3- Trường hợp cần thiết, Hội đồng giám sát có thể tổ chức các cuộc họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng giám sát hoặc theo yêu cầu (bằng văn bản) của trên 2/3 số thành viên Hội đồng giám sát.

Điều 10. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm

Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Giám sát xổ số được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng bằng 1,0 lần mức tiền lương cơ sở do nhà nước quy định từng thời kỳ. Tại thời điểm Ban hành Quy chế này mức tiền lương cơ sở áp dụng theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27.6.2013 của Chính phủ là 1.150.000 đồng, mức phụ cấp là 1.150.000 đ/ người/ tháng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1- Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; đề nghị Chủ tịch y ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và Quy chế này tạo mọi điều kiện để các thành viên Hội đồng giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2- Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Ninh có trách nhiệm tạo các điều kiện cần thiết để Hội đồng giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Chủ tịch Hội đồng giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc và có nội dung không phù hợp thì Hội đồng giám sát có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 409/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu409/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực01/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 409/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 409/2013/QĐ-UBND hoạt động chế độ phụ cấp kiêm nhiệm hội đồng giám sát xổ số Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 409/2013/QĐ-UBND hoạt động chế độ phụ cấp kiêm nhiệm hội đồng giám sát xổ số Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu409/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Nhân Chiến
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực01/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 409/2013/QĐ-UBND hoạt động chế độ phụ cấp kiêm nhiệm hội đồng giám sát xổ số Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 409/2013/QĐ-UBND hoạt động chế độ phụ cấp kiêm nhiệm hội đồng giám sát xổ số Bắc Ninh

           • 07/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực