Quyết định 409/QĐ-BTC

Quyết định 409/QĐ-BTC năm 2020 về tài sản đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính, thuộc các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính có giá trị lớn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Nội dung toàn văn Quyết định 409/QĐ-BTC 2020 tài sản đơn vị sự nghiệp công lập


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

TÀI SẢN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH, THUỘC CÁC ĐƠN VỊ, HỆ THỐNG THUỘC BỘ TÀI CHÍNH CÓ GIÁ TRỊ LỚN THUỘC THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH PHÊ DUYỆT ĐÁN SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính, thuộc các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính có giá trị lớn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đán sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56, điểm a khoản 2 Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, gồm:

1. Xe ô tô;

2. Tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Kế hoạch - Tài chính:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định tại Quyết định này;

b) Tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định cho phù hợp quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ:

Kịp thời đề xuất báo cáo Bộ trưởng (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) xem xét, điều chỉnh, bsung quy định cho phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ
ơn vị thuộc BTC;
-
Cổng TTĐT BTC đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 409/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu409/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2020
Ngày hiệu lực25/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(27/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 409/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 409/QĐ-BTC 2020 tài sản đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 409/QĐ-BTC 2020 tài sản đơn vị sự nghiệp công lập
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu409/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành25/03/2020
        Ngày hiệu lực25/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (27/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 409/QĐ-BTC 2020 tài sản đơn vị sự nghiệp công lập

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 409/QĐ-BTC 2020 tài sản đơn vị sự nghiệp công lập

              • 25/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực