Quyết định 409/QĐ-UBND

Quyết định 409/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 1083/QĐ-UB hướng dẫn tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 409/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy định chi tiết tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1083/QĐ-UB NGÀY 31/5/2017 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ TIÊU CHÍ THUỘC BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2017-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 56/TTr-SNN-VPĐP ngày 13/3/2019).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1083/QĐ-UB ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2020.

Lý do: Nội dung của Quyết định nêu trên không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BCĐ CTNTM Trung ương;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
-
UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- PCVP
UBND tỉnh;
- VP Điều phối NTM tỉnh;
- Cổng TTĐT-UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HgA
QD

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 409/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu409/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2019
Ngày hiệu lực21/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 409/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 409/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy định chi tiết tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 409/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy định chi tiết tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu409/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành21/03/2019
        Ngày hiệu lực21/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 409/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy định chi tiết tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 409/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy định chi tiết tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Phú Yên

            • 21/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực