Quyết định 409/QĐ-UBND

Quyết định 409/QĐ-UBND về lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2015 và định hướng đến 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 409/QĐ-UBND lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cơ quan nhà nước Bình Phước 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 02 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH LỘ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Thực hiện Công văn số 3386/BTTTT-THH ngày 20/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc S Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 09/TTr-STTTT ngày 29/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Các ông/bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
-
TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tnh;
- Ban TGTU;
- BTT
UBMTTQVN tỉnh;
-
Như Điều 2;
- LĐVP, Phòng:
VX, TT.TT-CB;
- Lưu:
VT (TD3-15).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Huy Phong

 

LỘ TRÌNH

CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày
02 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tối thiểu mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của tỉnh trong năm 2015 và định hướng đến năm 2020 nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

- Nhằm xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính điện tử hiện đại với hệ thống thông tin nhà nước trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được nhu cầu quản lý, điều hành và phục vụ hiệu quả cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có Cng/Trang thông tin điện tử cung cấp các dịch vụ công mức độ 3 cho phép người dùng tải về các mẫu văn bản, điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, khai báo đ hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và được thông báo tình trạng xử lý thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trên mạng.

- Đến năm 2020: 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã triển khai một số dịch vụ công trọng điểm mức độ 4.

- Cung cấp các DVCTT phải đảm bảo các điều kiện, yêu cầu về số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý lớn, đảm bảo mức độ sẵn sàng cho việc cung cấp DVCTT, bao gồm: hạ tầng, nhân lực, nguồn lực tài chính, mức độ phức tạp của dịch vụ, khả năng sẵn sàng kết nối liên thông và đặc biệt là khả năng sẵn sàng tham gia sử dụng DVCTT của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân liên quan được hưởng lợi từ việc sử dụng DVCTT.

- Việc triển khai cung cấp DVCTT cần đảm bảo chặt chẽ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời đảm bảo khả năng liên thông, tích hợp với các sở, ban, ngành với nhau.

3. Đối tượng áp dụng

- Các s, ban, ngành tnh (sau đây gọi chung là cấp tnh), UBND các huyện, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện) có cung cấp DVCTT trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử ca cơ quan, đơn vị.

- Các cơ quan, tổ chức tham gia cung cấp DVCTT trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

4. Giải thích từ ngữ

- Trang thông tin điện tử: Là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.

- Cổng thông tin điện tử: Là điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin.

- Thủ tục hành chính: Là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

- Dịch vụ hành chính công (DVHCC): Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mi DVHCC gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

- Dịch vụ công trực tuyến: Là DVHCC và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định v thủ tục hành chính đó.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là DVCTT mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải v các mu văn bản và khai báo đ hoàn thiện h sơ theo yêu cu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là DVCTT mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gi trực tuyến các mu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là DVCTT mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

II. NỘI DUNG

1. Số liệu chung

a. Đối với cấp huyện, thị xã:

- Tổng số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh: 10 (7 huyện và 3 thị xã)

- Tổng số xã, phường, thị trấn: 111

- Tổng số thủ tục hành chính: 416

- Tổng số DVCTT đăng ký đến năm 2020 đạt mức độ 3: 378 và mức độ 4: 72.

- Lộ trình cụ thể:

Năm 2015: Số DVCTT đạt mức độ 3: 63

Năm 2016:

+ Số DVCTT đạt mức độ 3: 126

+ Số DVCTT đạt mức độ 4: 14

Năm 2017:

+ Số DVCTT đạt mức độ 3: 189

+ Số DVCTT đạt mức độ 4: 28

Năm 2018:

+ Số DVCTT đạt mức độ 3: 252

+ Số DVCTT đạt mức độ 4: 42

Năm 2019:

+ Số DVCTT đạt mức độ 3: 315

+ Số DVCTT đạt mức độ 4: 57

Năm 2020:

+ Số DVCTT đạt mức độ 3: 378

+ Số DVCTT đạt mức độ 4: 72

(Kèm theo Phụ lục II Danh mục các DVCTT mức độ 3, 4 cung cấp trong 2015 và định hướng năm 2020)

b. Đối với các sở, ban, ngành

- Tng số thủ tục hành chính: 1133

- Tổng số DVCTT đăng ký đến năm 2020 đạt mức độ 3: 314

- Tổng số DVCTT đăng ký đến năm 2020 đạt mức độ 4: 131

- Lộ trình cụ thể:

Năm 2015:

Số DVCTT đạt mức độ 3: 52

Năm 2016:

+ Số DVCTT đạt mức độ 3: 104

+ Số DVCTT đạt mức độ 4: 26

Năm 2017:

+ Số DVCTT đạt mức độ 3: 156

+ Số DVCTT đạt mức độ 4: 52

Năm 2018:

+ Số DVCTT đạt mức độ 3: 208

+ Số DVCTT đạt mức độ 4: 78

Năm 2019:

+ Số DVCTT đạt mức độ 3: 261

+ Số DVCTT đạt mức độ 4: 104

Năm 2020:

+ Số DVCTT đạt mức độ 3: 314

+ Số DVCTT đạt mức độ 4: 131

(Kèm theo Phụ lục 1 Danh mục các DVCTT mức độ 3, 4 cung cấp trong 2015 và định hướng năm 2020)

2. Lộ trình thực hiện

a) Năm 2015

- Các cơ quan sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã trang bị các phần mềm cơ bản liên quan đến các DVCTT trong danh mục, xây dựng, nâng cấp Cổng/Trang thông tin điện tử để tích hợp các dịch vụ công mức độ 3 lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình. Hoàn thành các biu mẫu liên quan đến danh mục dịch vụ công trọng điểm được rà soát và chuẩn hóa để có thể triển khai dưới dạng điện tử.

- Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã khi đầu tư xây dựng một cửa điện tử phải tích hợp DVCTT mức độ 3 vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử giúp người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện trong việc tra cứu, tải và xử lý thủ tục hành chính khi cn.

b) Năm 2016

- Các cơ quan, đơn vị có đăng ký DVCTT mức 3 tiếp tục lập và trình phê duyệt các dự án tiếp theo (giai đoạn 2) để cung cấp DVCTT đạt mức độ 3. Hoàn thành các biểu mẫu liên quan đến danh mục DVCTT mức độ 4 đ có th triển khai DVCTT dưới dạng điện tử.

- Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Y tế khi đu tư xây dựng một cửa điện tử phải tích hợp DVCTT mức độ 3 và 4 vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh đảm bảo khả năng liên thông, tích hợp với các Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện giúp các tổ chức cá nhân dễ dàng tìm thy thông tin v thủ tục hành chính và các biểu mẫu liên quan đến thủ tục này.

- Hoàn thiện các biểu mẫu có liên quan đến dịch vụ công mức độ 3 để triển khai DVCTT mức độ 4.

c) Năm 2017

- Nâng cấp, xây dựng cổng thông tin điện tử của tỉnh để tích hợp dịch vụ công mức độ 3 và 4 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã vào cng thông tin của tỉnh. Thực hiện liên thông các DVCTT mức độ 3, 4 khi đủ điu kiện, trong đó có các DVCTT giữa các sở ngành và DVCTT liên thông từ cấp huyện lên cấp tỉnh.

- Các sở, ban, ngành tỉnh khi xây dựng một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị phải tích hp các DVCTT lên phần mềm một cửa điện tử.

- Các cơ quan, đơn vị có đăng ký DVCTT mức 3 tiếp tục lập và trình phê duyệt các dự án tiếp theo (giai đoạn 3) để cung cấp DVCTT đạt mức độ 3. Sau khi xây dựng các DVCTT mức độ 3 hoàn chỉnh cần xây dựng các biểu mẫu có liên quan đến DVCTT mức độ 4 để lựa chọn, triển khai DVCTT mức độ 4.

d) Năm 2018

- Tiếp tục triển khai các DVCTT (giai đoạn 4) mức độ 3, thực hiện liên thông tất cả các DVCTT mức độ 3, 4 theo quy định của Chính phủ. Ngoài các DVCTT phải triển khai, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã phải đưa ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý của mình để sớm đưa các dịch vụ công mức độ 3, 4 phục vụ ngưi dân và doanh nghiệp.

- Các sở, ban, ngành tỉnh khi xây dựng một cửa điện tử hoặc xây dựng mới các phn mềm liên quan đến thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị phải tích hợp các DVCTT lên phần mềm.

- Thực hiện liên thông các DVCTT mức độ 3 khi đủ điều kiện, trong đó có các DVCTT giữa các sở ngành và DVCTT liên thông từ cấp xã lên cấp huyện.

e) Năm 2019

- Tiếp tục triển khai các DVCTT (giai đoạn 5) mức độ 3 của các cơ quan, đơn vị có đăng ký lộ trình còn lại và lựa chọn một số dịch vụ công trọng điểm của cơ quan đơn vị để triển khai DVCTT mức độ 4.

- Hoàn thiện tất cả các DVCTT của các cơ quan, đơn vị đã đăng ký đạt mức độ 3. Thực hiện liên thông các DVCTT mức độ 3, 4 khi đủ điều kiện, trong đó có các DVCTT giữa các sở ngành và DVCTT liên thông từ cấp xã lên cấp huyện, cấp huyện lên cấp tỉnh.

- Áp dụng công nghệ chứng thực chữ số được áp dụng trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước, giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

g) Năm 2020

- 30% DVCTT mức độ 4 phải được cung cấp lên môi trường mạng theo lĩnh vực mình quản lý; cung cấp DVCTT mức độ 3 còn lại của các cơ quan, đơn vị mình và lựa chọn một số DVCTT đang đạt mức độ 3 để nâng cấp thành DVCTT mức độ 4 phục vụ chủ yếu cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

- Tiếp tục triển khai các DVCTT khác đạt mức độ 4 cho các sở, ban, ngành, huyện, thị xã của tỉnh, Ngoài các DVCTT phải triển khai, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tập trung đưa ứng dụng CNTT vào công tác quản lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, triển khai lộ trình cung cấp DVCTT năm 2015 định hướng năm 2020.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp hành chính

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, đồng thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như các hướng dẫn nhằm đm bảo hành lang pháp lý cho việc gửi/nhận văn bản qua mạng, đm bảo an toàn an ninh thông tin.

- Việc xây dựng mới hoặc nâng cấp các Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải gắn với việc cung cấp DVCTT mức độ 3 trở lên.

- Tiếp tục triển khai việc đánh giá ch số ứng dụng CNTT tại các quan, đơn vị trên địa bàn tnh, trong đó chú trọng tiêu chí khai thác hiệu quả các DVCTT do cơ quan, đơn vị quản lý.

2. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ

- Tăng cường đầu tư cho công tác bo đm an toàn an ninh thông tin của các DVCTT, bảo đảm cung cấp dịch vụ công cho tổ chức công dân thông suốt, ổn đnh, và an toàn.

- Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh từng bước hiện đại, chuyên nghiệp đảm bảo tính kết nối liên thông giữa các cơ quan.

- Khuyến khích việc xây dựng các DVCTT sử dụng công nghệ phần mềm nguồn mở, hạn chế việc sử dụng phần mềm nguồn đóng để giảm thiu chi phí bản quyền phần mềm;

3. Giải pháp nhân lực

- Ưu tiên biên chế cán bộ CNTT cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tin tại cơ sở, bảo đảm cho đội ngũ này có đủ trình độ vận hành, duy trì, và theo dõi hiệu quả sử dụng các hệ thống DVCTT.

4. Giải pháp tổ chức, triển khai

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải chủ động, quyết tâm, theo sát, ủng hộ việc triển khai, sử dụng DVCTT;

- Rà soát, đánh giá tính hiệu quả các dịch vụ công đã được đầu tư trên địa bàn tỉnh, tổng kết những khó khăn vướng mắc, bất cập đang tn tại cả từ phía người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ đ xác định định hướng phát triển phù hợp. Hạn chế việc triển khai mở rộng v s lượng DVCTT nhưng không nâng cao chất lượng, không đem lại hiệu quả thực tế;

- Đối với các dịch vụ công mức 3, 4 đưa vào hoạt động thì chỉ thực hiện nhận hồ sơ trực tuyến không thực hiện nhận hồ sơ giấy như truyền thống. Có thể b trí nhân lực tại tổ một cửa đ h trợ, hướng dn người dân đăng ký trực tuyến khi dịch vụ mới đưa vào hoạt động;

- Tăng cường liên kết, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh, thành trong công tác xây dựng và phát triển các sản phm CNTT, đặc biệt là các sản phẩm DVCTT. Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình, sản phẩm DVCTT đã triển khai hiệu quả giữa các địa phương với nhau.

5. Giải pháp nâng cao nhận thc, thu hút ngưi sử dụng

- Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá đến người dân và cộng đồng xã hội về các DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;

- Lng ghép vào các hội nghị để tuyên truyền ngoại khóa về việc ứng dụng DVCTT cho các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên tại các trường cao đng, trường phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng này sẽ là tác nhân chính trong việc tuyên truyền giúp đ những người thân trong gia đình sử dụng các DVCTT.

6. Giải pháp tài chính

- Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên) để thực hiện các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt, và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Thực hiện cân đối, bổ sung kinh phí cho các chương trình, dự án, hạng mục chưa được dự trù trong kế hoạch nhưng cần thiết thực hiện cho lộ trình;

- Xây dựng quy định phí và lệ phí cung cấp DVCTT trên địa bàn tnh. Theo đó quy định trích từ nguồn thu này để xây dựng mới, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, duy trì hoạt động của các hệ thống cung cấp DVCTT của mỗi đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh chỉ đạo các cơ quan nhà nước tăng cường việc triển khai DVCTT mức cao tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

- Hướng dẫn các cơ quan nhà nước hàng năm xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách cho triển khai DVCTT mức độ 3, 4.

- Phối hp với Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện việc xử lý các DVCTT mức cao (mức độ 3, 4) tại các cơ quan. Nghiên cứu các giải pháp, biện pháp kỹ thuật để qun lý theo dõi tình hình thực hiện, thời gian xử lý hồ sơ các DVCTT tại các cơ quan đã triển khai một cách chặt ch để tạo lòng tin của người dân, tổ chức, doanh nghiệp vào DVCTT của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

2. Sở Ni v

- Chủ trì phối hợp với S Thông tin và Truyền thông về xây dựng kế hoạch cải cách hành chính gắn liền với phát triển DVCTT mức độ 3, 4.

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính hàng năm; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện việc xử lý các DVCTT mức cao (mức độ 3, 4) tại các cơ quan đã triển khai.

3. S Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với S Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hp, trình UBND tnh quyết định việc bố trí vốn đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác cho việc triển khai DVCTT mức độ 3, 4 nằm trong dự toán ngân sách hàng năm cho ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

4. S Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tnh quyết định việc bố trí ưu tiên vốn sự nghiệp từ ngân sách địa phương cho việc triển khai DVCTT mức độ 3, 4 nm trong dự toán ngân sách hàng năm cho ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nưc trên địa bàn tnh.

5. Các sở, ban, ngành tnh

- Căn cứ theo lộ trình này, các cơ quan xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm ứng dụng CNTT trong đó phi ưu tiên phát triển DVCTT mức độ 3, 4 gi S Thông tin và Truyền thông, S Kế hoạch và Đu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổng hợp để cân đối ngân sách địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt chung trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm;

- Căn cứ vào lộ trình đ chủ động bố trí trang thiết bị, ngun nhân lực CNTT, đào tạo cán bộ công chức đáp ứng việc cung cấp các DVCTT đúng Lộ trình đề ra;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai các dự án CNTT nói chung và cung cấp các DVCTT nói riêng trên môi trường mạng do đơn vị làm chủ đầu tư;

- Thường xuyên cập nhập thông tin, cải tiến, nâng cấp để bảo đảm vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

- Kiểm tra, đánh giá, khó khăn, vướng mắc về tình hình thực hiện DVCTT mức độ 3, 4 định kỳ 6 tháng (trước 30/6 hàng năm), báo cáo năm (trước 30/11 hàng năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu gửi UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

6. UBND huyện, thị xã

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách địa phương chi cho ứng dụng CNTT trong đó phải ưu tiên phát triển DVCTT mức độ 3, 4 theo lộ trình này.

- Có kế hoạch kiểm tra, rà soát, bổ sung lộ trình cung cấp DVCTT theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

- Kiểm tra, đánh giá, khó khăn, vướng mắc về tình hình thực hiện DVCTT mức độ 3, 4 định kỳ 6 tháng (trước 30/6 hàng năm), báo cáo năm (trước 30/11 hàng năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu gửi UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông./.

 


PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CẤP TỈNH CUNG CẤP NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40
9/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. S Tư pháp

STT

Tên DVCTT

Mc DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đồng xử lý

I

Năm 2015

1

Cấp giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư

3

Cấp tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

2

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký tổ chức hành nghề luật sư

3

Cấp tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

3

Cấp phiếu lý lịch tư pháp s 01

3

Cấp tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

4

Cấp bản sao giấy tờ Hộ tịch từ s hộ tịch có yếu t nước ngoài

3

Cấp tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

II

Định hướng đến năm 2020

 

 

 

 

1

Cấp giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư

4

Cấp tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

2

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký tổ chức hành nghề luật sư

4

Cấp tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

3

Cấp phiếu lý lịch tư pháp s 01

4

Cấp tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

4

Cấp bản sao giấy tờ Hộ tịch từ s hộ tịch có yếu t nước ngoài

4

Cấp tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

2. Sở Xây dựng

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đồng xử lý

I

Năm 2015

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

2

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

3

Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

4

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

5

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

6

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

7

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

8

Điu chỉnh giấy phép xây dựng

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

9

Gia hạn giấy phép xây dựng

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

10

Cấp lại giấy phép xây dựng

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các quan liên quan

11

Cp giấy phép xây dựng tạm công trình

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

12

Cấp giấy phép di dời công trình

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

13

Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

14

Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng công trình

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

15

Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

16

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

17

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

18

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

19

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

20

Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

21

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

22

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp nâng cấp từ hạng 2 lên hạng 1)

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

23

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

24

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

25

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

26

Cấp giấy phép thu cho nhà thu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

27

Cấp chứng chỉ định giá bt động sản

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

28

Cấp chứng chỉ môi giới bt động sản

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

29

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất đng sản

3

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

II

Đnh hướng đến năm 2020

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô th

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

2

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

3

Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

4

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

5

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

6

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

7

Cấp giy phép sửa chữa, cải tạo công trình

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

8

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

9

Gia hạn giấy phép xây dựng

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

10

Cấp lại giấy phép xây dựng

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

11

Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

12

Cấp giấy phép di dời công trình

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

13

Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

14

Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng công trình

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

15

Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

16

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

17

Cấp chứng ch hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

18

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

19

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

20

Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

21

Cấp chng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

22

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp nâng cấp từ hạng 2 lên hạng 1)

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

23

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

24

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trường hợp chng chỉ bị rách, nát hoặc mất)

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

25

Cấp giấy phép thu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

26

Cấp giy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

27

Cấp chứng chỉ định giá bất động sản

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

28

Cấp chứng chỉ môi giới bt động sản

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

29

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản

4

Cấp tỉnh

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

3. Sở Khoa học và Công nghệ

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

1

Đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2

Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

3

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

4

Thành lập và đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học công nghệ

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

5

Thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

6

Thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN công lập

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

7

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

8

Th tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

9

Khai báo thiết bị X-Quang

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

10

Sửa đổi, bổ sung giấy phép, giấy đăng ký cho tổ chức, cá nhân sử dng thiết bị X-Quang y tế

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

11

Cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X- Quang chẩn đoán trong y tế)

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

12

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

13

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X quang chuẩn đoán trong y tế)

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và công nghệ

Các cơ quan liên quan

14

Kiểm nghiệm

3

Cấp tỉnh

Trung tâm kỹ thuật đo lường và th nghiệm

Các cơ quan liên quan

15

Sửa chữa phương tiện đo

3

Cấp tỉnh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

Các cơ quan liên quan

16

Kiểm định đo lường

3

Cấp tỉnh

Trung tâm kỹ thuật đo lường và thử nghiệm

Các cơ quan liên quan

17

Xét tng giải thưng chất lượng quc gia

3

Cấp tỉnh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

Các cơ quan liên quan

18

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ

3

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

II

Định hướng đến năm 2020

1

Đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ

4

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2

Th tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hot đng giám đnh sở hữu công nghiệp

4

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

3

Khai báo thiết bị X-Quang

4

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

4

Sửa đổi, bổ sung giấy phép, giấy đăng ký cho tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-Quang y tế

4

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

5

Cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X- Quang chẩn đoán trong y tế)

4

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

6

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

4

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

7

Thành lập và đăng ký hoạt động của văn phòng đại din, chi nhánh của tổ chức khoa học công nghệ

4

Cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

8

Sửa chữa phương tiện đo

4

Cấp tỉnh

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

Các cơ quan liên quan

9

Kiểm định đo lường

4

Cấp tỉnh

Trung tâm kỹ thuật đo lường và thử nghiệm

Các cơ quan liên quan

4. Sở Công thương

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đồng xử lý

I

Năm 2015

1

Cấp, cấp lại giấy phép đủ điều kiện cho cửa hàng kinh doanh xăng du

3

Cấp tỉnh

Sở Công thương

Các cơ quan liên quan

2

Cấp, cấp lại giấy phép đủ điu kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh

3

Cấp tỉnh

Sở Công thương

Các cơ quan liên quan

II

Định hướng năm 2020

 

 

 

 

1

Cấp, cấp lại giấy phép đủ điều kiện cho cửa hàng kinh doanh xăng dầu

4

Cấp tỉnh

Sở Công thương

Các cơ quan liên quan

2

Cấp, cấp lại giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh

4

Cấp tỉnh

Sở Công thương

Các cơ quan liên quan

5. Ban QLK Kinh tế

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

1

Thm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

2

Thủ tục Thm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

3

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

4

Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vn đầu tư nước ngoài (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

5

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

6

Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đu tư

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

7

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

8

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

9

Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

10

Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đu tư (đi với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

11

Thủ tục Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

12

Thủ tục Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

13

Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

14

Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gn với thành lập doanh nghiệp

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

15

Thủ tục đăng ký điu chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

16

Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

17

Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gn với thành lập chi nhánh)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

18

Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

19

Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính ph gắn với thành lập doanh nghiệp)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

20

Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Th tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

21

Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

22

Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

23

Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

24

Thẩm tra điu chỉnh dự án đầu tư (đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thm quyền chấp thuận của thủ tướng chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

25

Thủ tục chuyển đi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 02 chủ sở hữu trở lên thành Công ty TNHH một thành viên

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

26

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

27

Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đu tư do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

28

Thủ tục đăng ký điu chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

29

Thủ tục cấp hoặc điều chỉnh bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (đối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam) hoặc Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam chỉ bổ sung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

30

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam (trừ trường hợp ch xin quyn xuất hoặc quyn nhập hoặc cả hai quyền xuất và nhập).

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

31

Thủ tục Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu điều chỉnh nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

32

Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

33

Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

34

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

35

Ly ý kiến thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải nguồn vốn ngân sách

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

36

Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

37

Điu chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

38

Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

39

Cấp giấy phép công trình ngm đô thị

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

40

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

41

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là t chức)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

42

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

43

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty c phần

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

44

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty hợp danh

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

45

Thủ tục giải th DN đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

46

Thủ tục giải th DN đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

47

Thủ tục giải thể DN đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

48

Thủ tục giải th đối với Công ty c phn

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

49

Thủ tục giải thể DN đối với Công ty hợp danh

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

50

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mu D

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

51

Thủ tục Cấp mới GPLĐ cho người nước ngoài làm vic ti Vit Nam.

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

52

Thủ tục Cấp lại GPLĐ cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

53

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

54

Thủ tục đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

55

Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

56

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

57

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

58

Thủ tục điu chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

59

Thủ tục đăng ký cấp giấy phép kinh doanh chợ biên giới

3

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

II

Định hưng đến năm 2020

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký điều chnh dự án đầu tư

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

2

Thủ tục Giãn tiến độ thực hiện dự án đu tư

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

3

Th tục đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

4

Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

5

Thủ tục đăng ký điu chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

6

Thủ tục cấp hoặc điều chỉnh bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (đối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam) hoặc Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam chỉ bổ sung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

7

Thủ tục Doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu điều chnh nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

8

Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác đng môi trường (ĐTM)

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

9

Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

10

Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

11

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty cổ phần

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

12

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty hợp danh

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

13

Thủ tục giải th DN đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

14

Thủ tục giải th DN đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

4

Cấp tỉnh

Ban QLK Kinh tế

Các cơ quan liên quan

6. Sở Y tế

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch v (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

1

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược (do hết hạn) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược

3

Cấp tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

2

Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế

3

Cấp tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

3

Cấp lại chứng chỉ hành ngh dược (do hết hạn) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược

3

Cấp tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

4

Cấp chứng chỉ hành ngh y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế

3

Cấp tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

5

Cấp lại chứng chỉ hành nghề (do bị mất)

3

Cấp tỉnh

S Y tế

Các cơ quan liên quan

6

Cấp chứng chỉ hành nghề (do bị thu hồi)

3

Cấp tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

7

Cấp chứng ch hành nghề y dược c truyn cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

3

Cấp tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

II

Định hưng đến năm 2020

 

 

 

 

1

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược (do hết hạn) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược

4

Cấp tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

2

Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế

4

Cấp tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược (do hết hạn) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược

4

Cấp tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

4

Cấp chứng ch hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế

4

Cấp tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

5

Cấp lại chứng chỉ hành nghề (do bị mt)

4

Cấp tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

6

Cấp chứng ch hành nghề (do bị thu hồi)

4

Cấp tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

7

Cấp chứng ch hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

4

Cấp tỉnh

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

STT

Tên DVCTT

Mc DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

1

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

2

Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

3

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

3

Cấp tỉnh

S GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

4

Thành lập trung tâm, cơ sở ngoại ngữ - tin học

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

5

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

6

Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

7

Cấp phép dạy thêm

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

8

Thành lập trường THPT

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

9

Sáp nhập, chia tách trường THPT

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

10

Đình chỉ trường THPT

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

11

Giải thể trường THPT

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

12

Thành lập Trung tâm GDTX tỉnh

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

13

Sáp nhập, chia tách TTGDTX

3

Cấp tỉnh

SGD&ĐT

Các cơ quan liên quan

14

Đình chỉ TTGDTX

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

15

Giải thể TTGDTX

3

Cấp tỉnh

S GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

16

Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tng hợp - Hướng nghiệp

3

Cấp tỉnh

S GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

17

Sáp nhập, chia tách Trung tâm Kỹ thuật Tng hợp - Hướng nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

18

Đình chỉ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tng hợp - Hướng nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

19

Giải thể Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

20

Xếp hạng trung tâm GDTX

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

21

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

22

Thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dc

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

23

Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên bng tt nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

24

Điều chnh chi tiết hộ tịch trên bằng tốt nghiệp do cải chính h tch

3

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

25

Cấp bản sao văn bng, chứng ch từ s gc

3

Cấp tỉnh

S GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

II

Định hướng đến năm 2020

 

 

 

 

1

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

2

Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

3

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

4

Thành lập trung tâm, cơ s ngoại ng- tin học

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

5

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

6

Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

7

Cấp phép dạy thêm

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

8

Thành lập trường THPT

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

9

Sáp nhập, chia tách trường THPT

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

10

Đình chỉ trường THPT

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

11

Giải thể trường THPT

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

12

Thành lập Trung tâm GDTX tỉnh

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

13

Sáp nhập, chia tách TTGDTX

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

14

Đình chỉ TTGDTX

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

15

Giải thể TTGDTX

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

16

Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tng hợp - Hướng nghiệp

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

17

Sáp nhập, chia tách Trung tâm Kỹ thuật Tng hợp - Hướng nghiệp

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

18

Đình chỉ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tng hp - Hướng nghiệp

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

19

Giải th Trung tâm Kỹ thuật Tng hp - Hướng nghiệp

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

20

Xếp hạng trung tâm GDTX

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

21

Cấp giấy chứng nhận kim định chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

22

Thu hi giấy chứng nhận kim định chất lượng giáo dục

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

23

Điều chnh chi tiết hộ tịch trên bng tốt nghiệp

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

24

Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên bng tốt nghiệp do cải chính hộ tịch

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

25

Cấp bản sao văn bằng, chứng ch từ sổ gốc

4

Cấp tỉnh

Sở GD&ĐT

Các cơ quan liên quan

8. Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

1

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rô

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

2

Cấp phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

3

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

4

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

5

Thông báo về nội dung chương trình tổ chc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

 

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

6

Xếp hạng di tích cấp tỉnh

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động th thao

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

8

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

9

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

10

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

11

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

12

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

13

Thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Th thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

14

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

15

Thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch

3

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

II

Định hướng tới năm 2020

 

 

 

 

1

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sn phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rô

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

2

Cấp phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

 

3

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

4

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

5

Thông báo về nội dung chương trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

4

 

 

Các cơ quan liên quan

6

Xếp hạng di tích cấp tỉnh

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động th thao

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

8

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quc tế

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

9

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

Các cơ quan liên quan

10

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

 

11

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

 

12

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

 

13

Thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ s lưu trú du lịch khác

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

 

14

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

 

15

Thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch

4

Cấp tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch

 

9. Sở Giao thông & Vận tải

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch v (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đồng xử lý

I

Năm 2015

1

Cấp mới (cấp lại) phù hiệu, biển hiệu

3

Cấp tỉnh

Sở Giao thông & Vận tải

Các cơ quan liên quan

2

Đăng ký biểu trưng (lo go) của xe taxi hoặc màu sơn của xe buýt

3

Cấp tỉnh

Sở Giao thông & Vn tải

Các cơ quan liên quan

3

Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp

3

Cấp tỉnh

Sở Giao thông & Vận ti

Các cơ quan liên quan

4

Đổi giấy phép lái xe do Bộ quốc phòng cấp

3

Cấp tỉnh

Sở Giao thông & Vận tải

Các cơ quan liên quan

5

Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

3

Cấp tỉnh

Sở Giao thông & Vận tải

Các cơ quan liên quan

6

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

3

Cấp tỉnh

Sở Giao thông & Vận tải

Các cơ quan liên quan

7

Cấp lại giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý

3

Cấp tỉnh

S Giao thông & Vận tải

Các cơ quan liên quan

II

Định hưng ti năm 2020

 

 

 

 

1

Cấp mới (cấp lại) phù hiệu, biển hiệu

4

Cấp tỉnh

Sở Giao thông & Vận tải

Các cơ quan liên quan

2

Đăng ký biểu trưng (lo go) của xe taxi hoặc màu sơn của xe buýt

4

Cấp tỉnh

Sở Giao thông & Vận tải

Các cơ quan liên quan

3

Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp

4

Cấp tỉnh

Sở Giao thông & Vận tải

Các cơ quan liên quan

4

Đổi giấy phép lái xe do Bộ quc phòng cấp

4

Cấp tỉnh

Sở Giao thông & Vận tải

Các cơ quan liên quan

5

Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

4

Cấp tỉnh

Sở Giao thông & Vận tải

Các cơ quan liên quan

6

Đổi giấy phép lái xe hoặc bng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

4

Cấp tỉnh

Sở Giao thông & Vận tải

Các cơ quan liên quan

7

Cấp li giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản

4

Cấp tỉnh

Sở Giao thông & Vận tải

Các cơ quan liên quan

10. Sở Thông tin và Truyền thông

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Cấp tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

2

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Cấp tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

3

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt đng điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Cấp tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

4

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Cấp tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

II

Định hướng tới năm 2020

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện t công cộng

4

Cấp tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

2

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Cấp tỉnh

S Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

3

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Cấp tỉnh

Sở Thông tin và Truyn thông

Các cơ quan liên quan

4

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện t công cộng

4

Cấp tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

 

 

 

 

1

Th tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)

3

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

 

2

Xin chủ trương giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất của tổ chức chưa có văn bản chấp thuận địa điểm của UBND tnh (văn bản thẩm định nhu cầu sdụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất)

3

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

Các Sở, ngành: UBND các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn có liên quan.

II

Định hướng ti năm 2020

 

 

 

 

1

Thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)

4

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

 

2

Xin chủ trương giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức chưa có văn bản chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh (văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất)

4

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn có liên quan.

3

Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 3.000m3/ngày đêm

4

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

 

4

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 3.000m3/ngày đêm

4

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

 

5

Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm

4

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

 

6

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000 m3/ngày đêm

4

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

 

7

Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm

4

Cấp tỉnh

STN&MT

 

8

Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm

4

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

 

9

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp); dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)

4

Cấp tỉnh

S TN&MT

 

10

Th tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)

4

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

 

11

Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

4

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

 

12

Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

4

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

 

13

Thủ tục Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

4

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

 

14

Thủ tục cấp lại Giấy phép tài nguyên nước

4

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

 

15

Thủ tục chuyển nhượng quyền hoạt động (thăm dò, khai thác) tài nguyên nước

4

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

 

16

Thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản

3

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn có liên quan.

17

Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản

3

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn có liên quan.

18

Th tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

3

Cấp tỉnh

Sở TN&MT

Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn có liên quan.

12. S Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đồng xử lý

I

Năm 2015

 

 

 

 

1

Thủ tục Hỗ trợ thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sĩ và di chuyển hài cốt liệt sĩ

3

Cấp tỉnh

Sở LĐ - TB&XH

Các cơ quan liên quan

2

Thủ tục Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

3

Cấp tỉnh

Sở LĐ - TB&XH

Các cơ quan liên quan

3

Đăng ký hoạt động dạy nghề

3

Cấp tỉnh

Sở LĐ - TB&XH

Các cơ quan liên quan

II

Định hướng ti năm 2020

 

 

 

 

1

Thủ tục Hỗ trợ thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sĩ và di chuyển hài cốt liệt sĩ

4

Cấp tỉnh

Sở LĐ - TB&XH

Các cơ quan liên quan

2

Thủ tục Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

4

Cấp tỉnh

Sở LĐ - TB&XH

Các cơ quan liên quan

3

Đăng ký hoạt động dạy nghề

4

Cấp tỉnh

Sở LĐ - TB&XH

Các cơ quan liên quan

13. Sở Kế hoạch và đầu tư

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

2

Th tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

3

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

4

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

5

Thủ tục thay đổi vốn đầu tư ca doanh nghiệp tư nhân

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

6

Thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

7

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

8

Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH có hai thành viên trở lên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

9

Thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty của công ty TNHH có hai thành viên trở lên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

10

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH có hai thành viên trở lên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

11

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH có hai thành viên trở lên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

12

Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên do công ty chuyển nhượng vốn góp vốn của công ty TNHH có hai thành viên trở lên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

13

Thủ tục đăng ký kết nạp thành viên mới của công ty TNHH có hai thành viên trở lên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

14

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của công ty TNHH có hai thành viên trở lên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

15

Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

16

Thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty của công ty TNHH một thành viên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

17

Thủ tục đăng ký thay đổi trụ s chính công ty của công ty TNHH thành viên trở lên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

18

Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH một thành viên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

19

Thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

20

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

21

Thủ tc thay đổi ch sở hữu công ty TNHH một thành viên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

22

Đăng ký thay đổi ch sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

23

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

24

Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành kinh doanh của công ty

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

25

Thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty của công ty c phần

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

26

Thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty c phn

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

27

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ cty của cty c phn

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

28

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty c phn

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

29

Th tc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

30

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa đim kinh doanh

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

31

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

32

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh.

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

33

Thủ tục hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

34

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

35

Thủ tục thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

36

Thủ tục thông báo về việc gii thể doanh nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

37

Thủ tục bổ sung thông tin trong h sơ đăng ký doanh nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

38

Thủ tục bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

39

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhn đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

40

Thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

41

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

42

Thủ tục thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

43

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

44

Thủ tục bổ sung hiệu đính nội dung thông tin về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

45

Thủ tục hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

46

Thủ tục cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

47

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

48

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

49

Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty hợp danh

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

50

Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành ngh, kinh doanh của công ty hợp danh

3

Cấp tỉnh

S KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

51

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp danh

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

52

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

53

Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp của công ty hợp danh

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

54

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với trường hp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

55

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

56

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyn đi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

57

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần và ngược lại

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

58

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ s chia công ty TNHH, công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

59

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty TNHH, công ty cổ phần để thành lập một số công ty mới cùng loại

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

60

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

61

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở sáp nhập một số công ty vào một công ty khác cùng loại

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

62

Thủ tục chấm dứt tồn tại của công ty bịa chia, công ty hp nhất, công ty bị sáp nhập

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

63

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

64

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

65

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

66

Đăng ký khi liên hợp tác xã chia

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

67

Đăng ký khi liên hợp tác xã tách

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

68

Đăng ký khi liên hợp tác xã hợp nhất

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

69

Đăng ký khi liên hợp tác xã sáp nhập

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

70

Cấp lại chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mt)

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

71

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

72

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

73

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

74

Thu hi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

75

Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

76

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (tổng mức đầu tư >= 15 tỷ đng)

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

77

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư <3 tỷ đồng

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

78

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư >=3 tỷ đồng

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

79

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư không có xây dựng công trình có tổng mức đầu tư >01 tỷ đồng

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

80

Thủ tục thẩm định báo cáo đầu tư không có xây dựng công trình có tổng mức đầu tư <1 tỷ đồng

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

81

Thủ tục thẩm định điều chỉnh dự án

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

82

Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

83

Thủ tục thẩm định điều chỉnh kế hoạch đu thầu

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

84

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đăng ký đầu tư

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

85

Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

86

Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đng và thuộc lĩnh vc đầu tư có điều kin

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

87

Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

88

Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

89

Thủ tục thành lập chi nhánh gắn với cấp giấy chứng nhận đầu tư

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

90

Thủ tục thành lập doanh nghiệp gắn với cấp giấy chứng nhận đầu tư

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

91

Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

92

Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

93

Thủ tục đăng ký điều chnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư.

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

94

Thủ tục tạm ngừng thực hiện dự án

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

95

Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

96

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

3

Cấp tỉnh

SKH&ĐT

Các cơ quan liên quan

97

Th tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

98

Thủ tục thanh lý dự án đầu tư

3

Cấp tỉnh

S KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

99

Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đu tư

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

100

Th tục đăng ký đi Giấy chng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

101

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên thành công ty TNHH mt thành viên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

102

Thủ tục chuyển đi doanh nghiệp 100% vn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

103

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là công ty TNHH thành công ty cổ phần và ngược lại

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

104

Cấp Quyền định hỗ trợ đầu tư cho DN đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

3

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

II

Định hướng năm 2020

 

 

 

 

1

Thủ tục tạm ngừng thực hiện dự án

4

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

2

Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án

4

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

3

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

4

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

4

Thủ tục thanh lý dự án đầu tư

4

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

5

Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

4

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

6

Lĩnh vực đăng ký liên hiệp hợp tác xã

4

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

7

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản

4

Cấp tỉnh

Sở KH&ĐT

Các cơ quan liên quan

14. Ban Dân tộc

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

 

 

 

 

1

Các biu mu, hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên dân tộc thiểu là con hộ nghèo, cận nghèo học tại các trường Đại học, cao đẳng, THCN ngoài chế độ cử tuyển

3

Cấp tỉnh

Phòng Chính sách

 

2

Giải quyết khiếu nại, t cáo

3

Cấp tỉnh

Thanh tra Ban

 

II

Định hướng năm 2020

 

 

 

 

1

Các biu mu, hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên dân tộc thiểu là con hộ nghèo, cận nghèo học tại các trường Đại học, cao đẳng, THCN ngoài chế độ cử tuyển

4

Cấp tỉnh

Phòng Chính sách

 

2

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

4

Cấp tỉnh

Thanh tra Ban

 

15. S Ngoại vụ

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

 

 

 

 

 

Thủ tục xin cấp hộ chiếu công vụ

3

Cấp tỉnh

Sở Ngoại vụ

Các Sở ngành liên quan

II

Định hướng năm 2020

 

 

 

 

 

Thủ tục xin cấp hộ chiếu công vụ

4

Cấp tỉnh

S Ngoại vụ

Các S ngành liên quan

16. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

 

 

 

 

1

Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES. Mã số hồ sơ. T-BPC-232400-TT

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

2

Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các phụ lục II và III của Công ước CITES. Mã số h sơ. T-BPC-232405-TT

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

3

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại. Mã số hồ sơ. T-BPC-232409-TT

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

4

Cấp đi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại. Mã số hồ sơ. T-BPC-232424-TT

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

5

Đăng ký bổ sung loài nuôi (động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại). Mã số hồ sơ. T-BPC-232429-TT

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

6

Cấp chứng chỉ hành ngh kinh doanh thuc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng trong thú y.

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

7

Cấp chứng chỉ hành ngh xét nghiệm bệnh, phu thuật động vật.

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

8

Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

9

Kiểm dịch sản phẩm động vật lưu thông trong nước. Mã số hồ sơ:

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

10

Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung.

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

11

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuc bảo vệ thực vật.

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

12

Cấp giấy phép vận chuyn thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

13

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

3

Cấp tỉnh

SNN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

14

Công nhận cây trội (cây mẹ)

3

Cấp tỉnh

SNN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

15

Công nhận lâm phn tuyn chọn

3

Cấp tỉnh

SNN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

16

Cấp giấy chứng nhận ngun gc lô cây con.

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

17

Khôi phục hiệu lực thi hành Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền của tỉnh

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

18

Min kim tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

3

Cấp tỉnh

SNN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

19

Đăng ký, xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

20

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

21

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

22

Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

23

Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

24

Thẩm định Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình.

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

25

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

3

Cấp tỉnh

SNN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

26

Thẩm định và phê duyệt kết quả đu thầu xây lp và lắp đặt thiết bị.

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

27

Thẩm định và phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu tư vấn (khảo sát; lập dự án đầu tư; thiết kế kỹ thuật; thiết kế BVTC và dự toán; giám sát thi công xây dựng...) áp dụng hình thc chỉ định thầu.

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

28

Di dân trong vùng dự án.

3

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

II

Định hướng năm 2020

 

 

 

 

1

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng trong thú y.

4

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

2

Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phu thuật động vật.

4

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

3

Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

4

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

4

Kiểm dịch sản phẩm động vật lưu thông trong nước. Mã số hồ sơ:

4

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các s, ngành liên quan

5

Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung.

4

Cấp tỉnh

Sở NN&PTNT

Các sở, ngành liên quan

17. Văn phòng UBND tỉnh

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

 

Năm 2016

 

 

 

 

1

Đơn khiếu ni

4

Cấp tỉnh

VP UBND tỉnh

 

2

Đơn t cáo

4

Cấp tỉnh

VP UBND tỉnh

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CẤP HUYỆN CUNG CẤP NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số
409/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. UBND Thị xã Bình Long

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

 

1

 

 

1

Thủ tục Đăng ký lập hộ kinh doanh

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng TC - KH

Chi cục thuế

2

Thủ tc Đăng ký thay đổi ni dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng TC - KH

Chi cc thuế

3

Thủ tục chm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng TC - KH

Chi cục thuế

4

Đăng ký đi tên hợp tác xã

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng TC - KH

Chi cục thuế

5

Đăng ký thay đổi s lượng xã viên hợp tác xã

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng TC - KH

Chi cục thuế

6

Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị hợp tác xã

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng TC - KH

Chi cục thuế

7

Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng TC - KH

Chi cục thuế

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng TC - KH

Chi cục thuế

9

Thủ tục gia hạn giy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp thị xã.

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng QLĐT

Phòng TN&MT

10

Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch.

3

UBND thị Bình Long

Phòng QLĐT

Phòng VH&TT

11

Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị hợp tác xã

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng TC - KH

Chi cc thuế

12

Thủ tục đi, cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công.

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng Kinh tế

Phòng Y tế

13

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng Kinh tế

Phòng TN&MT

14

Thủ tục cấp đi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng Kinh tế

Phòng TN&MT

15

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch có phạm vi hoạt động tại xã, phường

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng VH&TT

UBND xã, phường

16

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng VH&TT

Chi cc thuế

17

Thủ tục cung cấp thông tin đất đai

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng TN&MT

Phòng VH&TT

18

Thủ tục thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng TN&MT

UBND xã, phường

19

Cấp lại bn chính giấy khai sinh.

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng Tư pháp

UBND xã, phường

20

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bng tiếng nước ngoài.

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng Tư pháp

UBND xã, phường

21

Chứng thực sao y từ bn chính

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng Tư pháp

UBND xã, phường

22

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng Nội vụ

UBND xã, phường

23

Thủ tục Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã; phường, thuộc thẩm quyền của Ch tịch UBND cấp thị xã.

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng Nội vụ

UBND xã, phường

24

Thủ tục cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp thị xã.

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng Nội vụ

UBND xã, phường

25

Giải th Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường thuộc thm quyền của Chủ tịch UBND cấp thị xã.

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng Ni v

UBND xã, phường

26

Thủ tục cấp lại s chứng nhận hộ nghèo

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng LĐTB&XH

UBND xã, phường

27

Thủ tục cấp giấy báo tử

3

UBND thị xã Bình Long

Phòng LĐTB&XH

UBND xã, phường

II

Định hưng năm 2020

 

 

 

 

1

Đăng ký đổi tên hợp tác xã

4

UBND thị xã Bình Long

Phòng KT - HT

TC - KH

2

Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản tr hp tác xã

4

UBND thị xã Bình Long

Phòng TC - KH

Chi cục thuế

3

Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã

4

UBND thị xã Bình Long

Phòng TC - KH

Chi cục thuế

4

Chứng thực sao y từ bản chính

4

UBND thị xã Bình Long

Phòng Tư pháp

UBND xã, phường

5

Cấp lại bản chính giấy khai sinh.

4

UBND thị xã Bình Long

Phòng Tư pháp

UBND xã, phường

2. UBND huyện Lộc Ninh

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

 

 

 

 

1

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch

3

UBND huyện Lộc Ninh

Phòng Tư pháp

Các đơn vị liên quan

2

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

3

UBND huyện Lộc Ninh

Phòng Tư pháp

Các đơn vị liên quan

II

Định hướng năm 2020

 

 

 

 

1

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch

4

UBND huyện Lộc Ninh

Phòng Tư pháp

Các đơn vị liên quan

2

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

4

UBND huyện Lộc Ninh

Phòng Tư pháp

Các đơn vị liên quan

3. UBND huyện Hớn Quản

STT

Tên DVCTT

Mức DVCTT

Cấp dịch vụ (tỉnh/huyện/xã)

Cơ quan chủ trì xử lý

Cơ quan đng xử lý

I

Năm 2015

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký lập hộ kinh doanh

3

UBND huyện Hớn Quản

Phòng TC - KH

Chi cục thuế

2

Thủ tục đăng ký thay đi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

3

UBND huyện Hớn Quản

Phòng TC-KT

Chi cục thuế

3

Thủ tục chm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

3

UBND huyện Hớn Quản

Phòng TC-KT

Chi cục thuế

4

Đăng ký đi tên hợp tác xã

3

UBND huyện Hớn Quản

Phòng TC-KT

Chi cục thuế

5

Đăng ký thay đổi s lượng xã viên hợp tác xã

3

UBND huyện Hớn Qun

Phòng TC-KT

Chi cục thuế

6

Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị hợp tác xã