Quyết định 4093/QĐ-BKHCN

Quyết định 4093/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung toàn văn Quyết định 4093/QĐ-BKHCN công bố thủ tục hành chính mới 2016


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4093/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ).

Các thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PTTTDN, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4093/QĐ-BKHCN Ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Hoạt động khoa học và công ngh

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công ngh

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ cấp quốc gia

Hoạt động khoa học và công ngh

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công ngh

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ ngoài công lập

Hoạt động khoa học và công ngh

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công ngh

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ ngoài công lập

Hoạt động khoa học và công ngh

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công ngh

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công ngh

Hoạt động khoa học và công ngh

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công ngh

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tu

Hoạt động khoa học và công ngh

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công ngh

7

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Hoạt động khoa học và công ngh

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công ngh

8

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công ngh

Hoạt động khoa học và công ngh

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công ngh

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Hoạt động khoa học và công ngh

Sở Khoa học và Công ngh

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ vùng

Hoạt động khoa học và công ngh

Sở Khoa học và Công ngh

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công ngh

Hoạt động khoa học và công ngh

Sở Khoa học và Công ngh

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công ngh

Hoạt động khoa học và công ngh

Sở Khoa học và Công ngh

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tu

Hoạt động khoa học và công ngh

Sở Khoa học và Công ngh

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Hoạt động khoa học và công ngh

Sở Khoa học và Công ngh

7

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công ngh

Hoạt động khoa học và công ngh

Sở Khoa học và Công ngh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4093/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4093/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2015
Ngày hiệu lực31/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4093/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 4093/QĐ-BKHCN công bố thủ tục hành chính mới 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4093/QĐ-BKHCN công bố thủ tục hành chính mới 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4093/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành31/12/2015
        Ngày hiệu lực31/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4093/QĐ-BKHCN công bố thủ tục hành chính mới 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4093/QĐ-BKHCN công bố thủ tục hành chính mới 2016

         • 31/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực