Quyết định 4098/QĐ-UBND

Quyết định 4098/QĐ-UBND năm 2015 về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4098/QĐ-UBND 2015 kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 giáo dục mầm non Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4098/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015 - 2016 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 8540/TTr-SGD&ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể:

1. Ngày tựu trường: Tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học muộn nhất ngày 25/8/2015.

2. Ngày khai giảng: Thống nhất toàn Thành phố tổ chức khai giảng vào sáng ngày 05/9/2015 (Thứ Bảy), dịp “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Công tác chuẩn bị và thời gian chi tiết Lễ khai giảng thực hiện theo Công văn số 4192/BGDĐT-VP ngày 18/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức khai giảng năm học 2015-2016 và Công văn số 5266/UBND-VX ngày 29/7/2015 của UBND Thành phố.

3. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I; học kỳ II và kết thúc năm học:

CẤP HỌC

HC K I

HỌC K II

NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

Ngày bắt đầu HKI

Ngày kết thúc HKI

Nghỉ HKI

Ngày bt đầu HKII

Ngày kết thúc HKII

Mầm non

07/9/2015 (Thứ Hai)

08/01/2016 (Thứ Sáu)

11/01/2016 (Thứ Hai)

12/01/2016 (Thứ Ba)

20/5/2016 (Thứ Sáu)

25/5/2016 (Thứ Tư)

Tiểu học

07/9/2015 (Thứ Hai)

08/01/2016 (Thứ Sáu )

11/01/2016(Thứ Hai)

12/01/2016 (Thứ Ba)

20/5/2016 (Thứ Sáu)

25/5/2016 (Thứ Tư)

THCS, THPT

17/8/2015 (Thứ Hai)

26/12/2015 (Thứ Bảy)

28/12/2015 (Thứ Hai)

29/12/2015 (Thứ Ba)

16/5/2016 (Thứ Hai)

25/5/2016 (Thứ Tư)

GDTX

24/8/2015 (Thứ Hai)

26/12/2015 (Thứ Bảy)

28/12/2015 (Thứ Hai)

29/12/2015 (Thứ Ba)

16/5/2016 (Thứ Hai)

25/5/2016 (Thứ Tư)

(Ngành học giáo dục chuyên nghiệp thực hiện theo Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản chỉ đạo có liên quan).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 tại Quyết định này; đề xuất UBND Thành phố về quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt; quyết định và thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; để báo cáo
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; để báo cáo
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; để báo cáo
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND, UBND TP;
- HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- VPUB TP: PVP Đỗ Đình Hồng, ph VX, TH;
- Lưu: VT, VX.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4098/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4098/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2015
Ngày hiệu lực18/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4098/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4098/QĐ-UBND 2015 kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 giáo dục mầm non Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4098/QĐ-UBND 2015 kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 giáo dục mầm non Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4098/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành18/08/2015
        Ngày hiệu lực18/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4098/QĐ-UBND 2015 kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 giáo dục mầm non Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4098/QĐ-UBND 2015 kế hoạch thời gian năm học 2015 2016 giáo dục mầm non Hà Nội

           • 18/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực