Quyết định 41/2007/QĐ-BYT

Quyết định 41/2007/QĐ-BYT ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 41/2007/QĐ-BYT Danh mục thuốc dùng cho người mỹ phẩm nhập khẩu Việt Nam được xác định mã số hàng hóa Danh mục hàng hóa ưu đãi đã được thay thế bởi Thông tư 45/2016/TT-BYT danh mục thuốc dùng cho người mỹ phẩm nhập khẩu đã xác định mã số hàng hóa và được áp dụng kể từ ngày 06/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2007/QĐ-BYT Danh mục thuốc dùng cho người mỹ phẩm nhập khẩu Việt Nam được xác định mã số hàng hóa Danh mục hàng hóa ưu đãi


BỘ Y TẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 41/2007/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC DÙNG CHO NGƯỜI VÀ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Được sự thống nhất của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tại Công văn số 111/TCHQ-GSQL ngày 05 tháng 01 năm 2007 về Danh mục quản lý chuyên ngành;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, bao gồm:

1. Danh mục mã số hàng hóa nguyên liệu làm thuốc dùng cho người nhập khẩu vào Việt Nam.

2. Danh mục mã số hàng hóa thuốc bán thành phẩm nhập khẩu vào Việt Nam.

3. Danh mục mã số hàng hóa thuốc thành phẩm dạng đơn chất nhập khẩu vào Việt Nam.

4. Danh mục mã số hàng hóa của thuốc thành phẩm đa thành phần nhập khẩu vào Việt Nam.

5. Danh mục mã số hàng hóa dược liệu nhập khẩu vào Việt Nam.

6. Danh mục mã số hàng hóa mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam.

Điều 2. Quy định sử dụng danh mục:

1. Danh mục thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi là cơ sở để khai báo hải quan khi nhập khẩu vào Việt Nam.

2. Cá nhân, tổ chức khi nhập khẩu thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm vào Việt Nam căn cứ vào các danh mục ban hành kèm theo Quyết định này để khai hải quan.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến mã số hàng hóa trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này, Cục Quản lý dược Việt Nam (Bộ Y tế) sẽ chủ trì phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xem xét lại để thống nhất và quyết định mã số.

3. Khi nhập khẩu thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc và mỹ phẩm chưa có trong các Danh mục này, việc khai hải quan thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các danh mục theo mã số hàng hóa được cập nhật thường xuyên theo quy định về đăng ký, lưu hành nguyên liệu làm thuốc, thuốc thành phẩm, mỹ phẩm trong lĩnh vực y tế.

Điều 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị y tế ngành và tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm vào Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Minh Quang

 

DANH MỤC

MÃ SỐ HÀNG HÓA THUỐC BÁN THÀNH PHẨM NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
(ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Mô tả hàng hóa

Mã số hàng hóa

Tên hoạt chất

Dạng dùng

1

Đồng sulfat

Các dạng

3003

90

90

00

2

17 beta Estradiol

Các dạng

3003

39

00

00

3

5-Fluorouracil

Các dạng

3003

90

90

00

4

Acarbose

Các dạng

3003

90

90

00

5

Acebutolol

Các dạng

3003

90

90

00

6

Aceclofenac

Các dạng

3003

90

20

00

7

Acemetacin

Các dạng

3003

90

20

00

8

Acetazolamid

Các dạng

3003

90

90

00

9

Acetyl -L- carnitine

Các dạng

3003

90

90

00

10

Acetyl cystein

Các dạng

3003

90

30

00

11

Acetyl dihydrocodein

Các dạng

3003

90

90

00

12

Acetylcholine

Các dạng

3003

90

90

00

13

Acetylleucin

Các dạng

3003

90

90

00

14

Acetylspiramycin

Các dạng

3003

20

00

00

15

Acid 5-Aminosalicylic

Các dạng

3003

90

20

00

16

Acid acetyl salicylic

Các dạng

3003

90

20

00

17

Acid Azelaic

Các dạng

3003

20

00

00

18

Acid boric

Các dạng

3003

90

90

00

19

Acid Folinic

Các dạng

3003

90

90

00

20

Acid Fusidic

Các dạng

3003

90

90

00

21

Acid Gadoteric

Các dạng

3003

90

90

00

22

Acid Glycyrrhizinic

Các dạng

3003

90

90

00

23

Acid Nalidixic

Các dạng

3003

20

00

00

24

Acid Salicylic

Các dạng

3003

90

20

00

25

Acid Sorbic

Các dạng

3003

90

90

00

26

Acid Thiazolidin Carboxylic

Các dạng

3003

90

90

00

27

Acid tiaprofenic

Các dạng

3003

90

20

00

28

Acid Tranexamic

Các dạng

3003

90

90

00

29

Acid Ursodesoxycholique

Các dạng

3003

90

90

00

30

Acid Valproic

Các dạng

3003

90

90

00

31

Acrivastine

Các dạng

3003

90

90

00

32

Activated attapulgite of Mormoiron

Các dạng

3003

90

90

00

33

Acyclovir

Các dạng

3003

90

90

00

34

Adapalene

Các dạng

3003

90

90

00

35

Adenosine

Các dạng

3003

90

90

00

36

Adrenalin

Các dạng

3003

90

90

00

37

Albendazole

Các dạng

3003

90

90

00

38

Alcol polivinyl

Các dạng

3003

90

90

00

39

Alendronate

Các dạng

3003

90

90

00

40

Alfentanil

Các dạng

3003

90

90

00

41

Alfuzosin

Các dạng

3003

90

90

00

42

Alginic acid

Các dạng

3003

90

90

00

43

Alimemazin

Các dạng

3003

90

90

00

44

Allobarbital

Các dạng

3003

90

90

00

45

Allopurinol

Các dạng

3003

90

90

00

46

Allylestrenol

Các dạng

3003

39

00

00

47

Almagate

Các dạng

3003

90

90

00

48

Alpha amylase

Các dạng

3003

90

90

00

49

Alphaprodin

Các dạng

3003

90

90

00

50

Alprazolam

Các dạng

3003

90

90

00

51

Alverine

Các dạng

3003

90

90

00

52

Ambroxol

Các dạng

3003

90

30

00

53

Amfepramon

Các dạng

3003

90

90

00

54

Amifostine

Các dạng

3003

20

00

00

55

Amikacin

Các dạng

3003

20

00

00

56

Aminazin

Các dạng

3003

90

90

00

57

Aminophylline

Các dạng

3003

90

90

00

58

Aminorex

Các dạng

3003

90

90

00

59

Amiodarone

Các dạng

3003

90

90

00

60

Amisulpride

Các dạng

3003

90

90

00

61

Amitriptyline

Các dạng

3003

90

90

00

62

Amlodipine

Các dạng

3003

90

90

00

63

Amobarbital

Các dạng

3003

90

90

00

64

Amorolfin

Các dạng

3003

90

90

00

65

Amoxycillin

Các dạng

3003

10

10

00

66

Amphotericin

Các dạng

3003

90

90

00

67

Ampicillin

Các dạng

3003

10

20

00

68

Anastrozole

Các dạng

3003

90

90

00

69

Anhydric phtalic

Các dạng

3003

90

90

00

70

Anileridin

Các dạng

3003

90

90

00

71

Aprotinin

Các dạng

3003

90

90

00

72

Arginine

Các dạng

3003

90

90

00

73

Argyrol

Các dạng

3003

20

00

00

74

Artemether

Các dạng

3003

90

40

00

75

Artemisinin

Các dạng

3003

90

40

00

76

Artesunat

Các dạng

3003

90

40

00

77

Artichoke

Các dạng

3003

90

90

00

78

Aspartam

Các dạng

3003

90

90

00

79

Aspirin

Các dạng

3003

90

20

00

80

Atenolol

Các dạng

3003

90

90

00

81

Atorvastatin

Các dạng

3003

90

90

00

82

Atracurium Besylate

Các dạng

3003

90

90

00

83

Atropin

Các dạng

3003

40

90

00

84

Atttapulgite

Các dạng

3003

90

90

00

85

Azithromycin

Các dạng

3003

20

00

00

86

Bạc Sulphadiazine

Các dạng

3003

20

00

00

87

Bacillus Clausii

Các dạng

3003

90

90

00

88

Bacillus subtilis

Các dạng

3003

90

90

00

89

Bacitracin

Các dạng

3003

90

90

00

90

Baclofen

Các dạng

3003

90

90

00

91

Bambuterol

Các dạng

3003

90

90

00

92

Barbital

Các dạng

3003

90

90

00

93

Bari sulfat

Các dạng

3003

90

90

00

94

Basiliximab

Các dạng

3003

90

90

00

95

Beclomethasone

Các dạng

3003

39

00

00

96

Benazepril

Các dạng

3003

90

90

00

97

Benfluorex

Các dạng

3003

90

90

00

98

Benzalkonium Chloride

Các dạng

3003

90

90

00

99

Benzbromarone

Các dạng

3003

90

90

00

100

Benzfetamin

Các dạng

3003

90

90

00

101

Benzoyl Peroxide

Các dạng

3003

90

90

00

102

Benzyl benzoat

Các dạng

3003

90

90

00

103

Berberin

Các dạng

3003

40

90

00

104

Bột đông khô lactobacillus

Các dạng

3003

90

90

00

105

Bột bó

Các dạng

3003

90

90

00

106

Bột bèo hoa dâu

Các dạng

3003

90

90

00

107

Bột Embelin

Các dạng

3003

90

90

00

108

Bột sinh khối nấm men

Các dạng

3003

90

90

00

109

Bột sụn cá mập

Các dạng

3003

90

90

00

110

Betahistine

Các dạng

3003

90

90

00

111

Betamethasone

Các dạng

3003

39

00

00

112

Betaxolol

Các dạng

3003

90

90

00

113

Bezafibrate

Các dạng

3003

90

90

00

114

Bezitramid

Các dạng

3003

90

90

00

115

Bicalutamide

Các dạng

3003

39

00

00

116

Bimatoprost

Các dạng

3003

90

90

00

117

Biphenyl Dicarboxylate

Các dạng

3003

90

90

00

118

Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate

Các dạng

3003

90

90

00

119

Bisacodyl

Các dạng

3003

90

90

00

120

Bismuth subcitrat

Các dạng

3003

90

90

00

121

Bismuth Subsalicylate

Các dạng

3003

90

90

00

122

Bisoprolol

Các dạng

3003

90

90

00

123

Bitmut citrat

Các dạng

3003

90

90

00

124

Brimonidine Tartrate

Các dạng

3003

90

90

00

125

Brinzolamide

Các dạng

3003

90

90

00

126

Brivudin

Các dạng

3003

90

90

00

127

Bromazepam

Các dạng

3003

90

90

00

128

Bromhexine

Các dạng

3003

90

90

00

129

Bromo-galacto gluconat calci

Các dạng

3003

90

90

00

130

Brompheniramine

Các dạng

3003

90

90

00

131

Brotizolam

Các dạng

3003

90

90

00

132

Budesonide

Các dạng

3003

39

00

00

133

Buflomedil

Các dạng

3003

90

90

00

134

Bupivacain

Các dạng

3003

90

90

00

135

Buprenorphin

Các dạng

3003

90

90

00

136

Bupropion

Các dạng

3003

90

90

00

137

Buscolysin

Các dạng

3003

90

90

00

138

Butalbital

Các dạng

3003

90

90

00

139

Butamirat

Các dạng

3003

90

30

00

140

Butobarbital

Các dạng

3003

90

90

00

141

Butorphanol

Các dạng

3003

90

90

00

142

Cafein

Các dạng

3003

40

90

00

143

Calci bromid

Các dạng

3003

90

90

00

144

Calci carbonate

Các dạng

3003

90

90

00

145

Calci Glubionate

Các dạng

3003

90

90

00

146

Calci gluconat

Các dạng

3003

90

90

00

147

Calci hydrophosphat

Các dạng

3003

90

90

00

148

Calci lactat

Các dạng

3003

90

90

00

149

Calci phosphat

Các dạng

3003

90

90

00

150

Calcipotriol

Các dạng

3003

90

10

00

151

Calcitonin

Các dạng

3003

39

00

00

152

Calcitriol

Các dạng

3003

90

10

00

153

Calciumfolinat

Các dạng

3003

90

90

00

154

Camazepam

Các dạng

3003

90

90

00

155

Candesartan

Các dạng

3003

90

90

00

156

Cao khô chiết từ mầm lúa mì lên men

Các dạng

3003

90

90

00

157

Cao tỏi; Riboflavin butyrate; gama-oryzanol; Tocoferol acetate

Các dạng

3003

90

90

00

158

Capecitabine

Các dạng

3003

90

90

00

159

Captopril

Các dạng

3003

90

90

00

160

Carbamazepine

Các dạng

3003

90

90

00

161

Carbetocin

Các dạng

3003

39

00

00

162

Carbimazole

Các dạng

3003

90

90

00

163

Carbocysteine

Các dạng

3003

90

90

00

164

Carboplatin

Các dạng

3003

90

90

00

165

Caroverin 41.90.00

Các dạng

3003

90

90

00

166

Carvedilol

Các dạng

3003

90

90

00

167

Casein thuỷ ngân

Các dạng

3003

90

90

00

168

Catalase

Các dạng

3003

90

90

00

169

Cathin

Các dạng

3003

90

90

00

170

Cefaclor

Các dạng

3003

20

00

00

171

Cefadroxil

Các dạng

3003

20

00

00

172

Cefalexin

Các dạng

3003

20

00

00

173

Cefamandole

Các dạng

3003

20

00

00

174

Cefazoline

Các dạng

3003

20

00

00

175

Cefdinir

Các dạng

3003

20

00

00

176

Cefepime

Các dạng

3003

20

00

00

177

Cefetamet Pivoxil

Các dạng

3003

20

00

00

178

Cefixime

Các dạng

3003

20

00

00

179

Cefoperazone

Các dạng

3003

20

00

00

180

Cefotiam

Các dạng

3003

20

00

00

181

Cefoxitin

Các dạng

3003

20

00

00

182

Cefpirome sulfat

Các dạng

3003

20

00

00

183

Cefpodoxime

Các dạng

3003

20

00

00

184

Cefradine

Các dạng

3003

20

00

00

185

Ceftaxidime

Các dạng

3003

20

00

00

186

Ceftibuten

Các dạng

3003

20

00

00

187

Ceftriaxone

Các dạng

3003

20

00

00

188

Cefuroxime

Các dạng

3003

20

00

00

189

Celecoxib

Các dạng

3003

90

90

00

190

Cephalothin

Các dạng

3003

20

00

00

191

Cerivastatin

Các dạng

3003

90

90

00

192

Cetirizine

Các dạng

3003

90

90

00

193

Chitosan

Các dạng

3003

90

90

00

194

Chlodiazepoxid

Các dạng

3003

90

90

00

195

Chloramphenicol

Các dạng

3003

20

00

00

196

Chlorhexidine

Các dạng

3003

90

90

00

197

Chlorphenesin Carbamate

Các dạng

3003

90

20

00

198

Chlorpheniramin

Các dạng

3003

90

30

00

199

Chlorphenoxamine

Các dạng

3003

90

90

00

200

Chlorpropamide

Các dạng

3003

90

90

00

201

Cholin Alfoscerate

Các dạng

3003

90

10

00

202

Chondroitin

Các dạng

3003

90

90

00

203

Chorionic Gonadotropine

Các dạng

3003

39

00

00

204

Chymotrypsine

Các dạng

3003

90

90

00

205

Ciclopiroxolamine

Các dạng

3003

90

90

00

206

Ciclosporin

Các dạng

3003

90

90

00

207

Cilnidipin

Các dạng

3003

90

90

00

208

Cimetidine

Các dạng

3003

90

90

00

209

Cinnarizine

Các dạng

3003

90

90

00

210

Ciprofibrate

Các dạng

3003

90

90

00

211

Ciprofloxacin

Các dạng

3003

20

00

00

212

Ciproheptadine

Các dạng

3003

90

90

00

213

Ciramadol

Các dạng

3003

90

90

00

214

Cis(2)-Flupentixol decanoat

Các dạng

3003

90

90

00

215

Cisapride

Các dạng

3003

90

90

00

216

Cisplatin

Các dạng

3003

90

90

00

217

Citalopram

Các dạng

3003

90

90

00

218

Citicoline

Các dạng

3003

90

90

00

219

Citrulline Maleate

Các dạng

3003

90

90

00

220

Clarithromycine

Các dạng

3003

20

00

00

221

Clindamycin

Các dạng

3003

20

00

00

222

Cobazam

Các dạng

3003

90

90

00

223

Clobetasol

Các dạng

3003

39

00

00

224

Clohexidin

Các dạng

3003

20

00

00

225

Clomiphene

Các dạng

3003

39

00

00

226

Clonazepam

Các dạng

3003

90

90

00

227

Clonixin lysinate

Các dạng

3003

90

20

00

228

Clopidogrel

Các dạng

3003

90

90

00

229

Clorazepat

Các dạng

3003

90

90

00

230

Cloromycetin

Các dạng

3003

20

00

00

231

Cloroquin

Các dạng

3003

40

10

00

232

Clorpromazin

Các dạng

3003

90

90

00

233

Clostridium botilinum type A

Các dạng

3003

90

90

00

234

Clotiazepam

Các dạng

3003

90

90

00

235

Clotrimazole

Các dạng

3003

20

00

00

236

Cloxacillin

Các dạng

3003

10

90

00

237

Cloxazolam

Các dạng

3003

90

90

00

238

Clozapin

Các dạng

3003

90

90

00

239

Cobanamide

Các dạng

3003

90

90

00

240

Cocain

Các dạng

3003

90

90

00

241

Codein

Các dạng

3003

90

90

00

242

Coenzym Q10

Các dạng

3003

90

90

00

243

Colchicine

Các dạng

3003

90

90

00

244

Cromolyn

Các dạng

3003

90

90

00

245

Crotamiton

Các dạng

3003

90

90

00

246

Cyclophosphamide

Các dạng

3003

90

90

00

247

Cycloserine

Các dạng

3003

20

00

00

248

Cyclosporine

Các dạng

3003

90

90

00

249

Cyproheptadine

Các dạng

3003

90

90

00

250

Cyproterone

Các dạng

3003

39

00

00

251

Cytarabine

Các dạng

3003

90

90

00

252

D-Panthenol

Các dạng

3003

90

90

00

253

Daclizumab

Các dạng

3003

90

90

00

254

Dactinomycin

Các dạng

3003

20

00

00

255

D-alpha-tocopheryl acetat

Các dạng

3003

90

10

00

256

Danazol

Các dạng

3003

39

00

00

257

Daunorubicin

Các dạng

3003

20

00

00

258

Dehydro epiandrosteron

Các dạng

3003

39

00

00

259

Delorazepam

Các dạng

3003

90

90

00

260

Desferoxamin Mesylate

Các dạng

3003

90

90

00

261

Desonide

Các dạng

3003

90

90

00

262

Desoxycorticosteron

Các dạng

3003

39

00

00

263

Dexamethasone

Các dạng

3003

39

00

00

264

Dexchlorpheniramine

Các dạng

3003

90

90

00

265

Dexmedetomidine

Các dạng

3003

90

90

00

266

Dexpanthenol

Các dạng

3003

90

10

00

267

Dextran 70

Các dạng

3003

90

90

00

268

Dextromethorphan

Các dạng

3003

90

30

00

269

Dextromoramid

Các dạng

3003

90

90

00

270

Dextropropoxyphen

Các dạng

3003

90

90

00

271

Dextrose

Các dạng

3003

90

90

00

272

Dezocin

Các dạng

3003

90

90

00

273

Diacefylline Diphenhydramine

Các dạng

3003

90

90

00

274

Diacerein

Các dạng

3003

90

90

00

275

Diazepam

Các dạng

3003

90

90

00

276

Dibencozid

Các dạng

3003

90

90

00

277

Diclofenac

Các dạng

3003

90

20

00

278

Didanosine

Các dạng

3003

90

90

00

279

Diethylphtalat

Các dạng

3003

90

90

00

280

Difemerine

Các dạng

3003

90

20

00

281

Difenoxin

Các dạng

3003

90

90

00

282

Digoxin

Các dạng

3003

40

90

00

283

Dihydrated L (+) Arginin base

Các dạng

3003

90

90

00

284

Dihydro Ergotamin

Các dạng

3003

90

90

00

285

Dihydrocodein

Các dạng

3003

90

90

00

286

Dihydroxydibutylether

Các dạng

3003

90

90

00

287

Di-iodohydroxyquinolein

Các dạng

3003

20

00

00

288

Diltiazem

Các dạng

3003

90

90

00

289

Dimedrol

Các dạng

3003

90

90

00

290

Dimeglumin Gadopontetrat

Các dạng

3003

90

90

00

291

Dimenhydrinate

Các dạng

3003

90

90

00

292

Dimethicon

Các dạng

3003

90

90

00

293

Dimethylpolysiloxane

Các dạng

3003

90

90

00

294

Dinatri adenosine triphosphat

Các dạng

3003

90

90

00

295

Dinatri Clodronate

Các dạng

3003

90

90

00

296

Dinatri etidronat

Các dạng

3003

90

20

00

297

Dinatri Inosin Monophosphate

Các dạng

3003

90

90

00

298

Dioctahedral smectite

Các dạng

3003

90

90

00

299

Diosmectite

Các dạng

3003

90

90

00

300

Diphenhydramine

Các dạng

3003

90

30

00

301

Diphenoxylate

Các dạng

3003

90

90

00

302

Dipipanon

Các dạng

3003

90

90

00

303

Dipropylin

Các dạng

3003

90

90

00

304

Dipyridamole

Các dạng

3003

90

90

00

305

Disulfiram

Các dạng

3003

90

90

00

306

DL-Alpha tocopheryl acetat

Các dạng

3003

90

10

00

307

Dl-alpha-Tocopheryl

Các dạng

3003

90

10

00

308

DL-Lysine acetylsalicylate

Các dạng

3003

90

20

00

309

D-Manitol

Các dạng

3003

90

90

00

310

Dobutamine

Các dạng

3003

90

90

00

311

Docetaxel

Các dạng

3003

90

90

00

312

Domperidone

Các dạng

3003

90

90

00

313

Donepezil hydrochlorid

Các dạng

3003

90

90

00

314

Dopamin

Các dạng

3003

90

90

00

315

Dothiepin

Các dạng

3003

90

90

00

316

Doxazosin

Các dạng

3003

90

90

00

317

Doxifluridine

Các dạng

3003

90

90

00

318

Doxorubicine

Các dạng

3003

20

00

00

319

Doxycycline

Các dạng

3003

20

00

00

320

Drotaverine

Các dạng

3003

90

90

00

321

Drotebanol

Các dạng

3003

90

90

00

322

Dutasterid

Các dạng

3003

90

90

00

323

Dydrogesterone

Các dạng

3003

39

00

00

324

Ebastine

Các dạng

3003

90

90

00

325

Econazole

Các dạng

3003

90

90

00

326

Efavirenz

Các dạng

3003

90

90

00

327

Emedastine

Các dạng

3003

90

90

00

328

Enalapril

Các dạng

3003

90

90

00

329

Enoxaparin

Các dạng

3003

90

90

00

330

Enoxolone

Các dạng

3003

90

20

00

331

Entacapone

Các dạng

3003

90

90

00

332

Entecavir

Các dạng

3003

90

90

00

333

Eperison

Các dạng

3003

90

90

00

334

Ephedrin

Các dạng

3003

90

90

00

335

Ephedrin

Các dạng

3003

90

90

00

336

Epirubicin

Các dạng

3003

90

90

00

337

Epoetin Alfa

Các dạng

3003

90

90

00

338

Epoetin beta

Các dạng

3003

90

90

00

339

Eprazinone

Các dạng

3003

90

30

00

340

Ergometrin

Các dạng

3003

90

90

00

341

Ergometrin

Các dạng

3003

90

90

00

342

Ergotamin

Các dạng

3003

90

90

00

343

Ergotamin

Các dạng

3003

90

90

00

344

Erythromycin

Các dạng

3003

20

00

00

345

Estazolam

Các dạng

3003

90

90

00

346

Estradiol

Các dạng

3003

39

00

00

347

Estriol

Các dạng

3003

39

00

00

348

Estrogen liên hợp

Các dạng

3003

39

00

00

349

Etamsylate

Các dạng

3003

90

90

00

350

Etanercept

Các dạng

3003

90

90

00

351

Ethambutol

Các dạng

3003

90

90

00

352

Ethamsylate

Các dạng

3003

90

90

00

353

Ethchlorvynol

Các dạng

3003

90

90

00

354

Ether ethylic

Các dạng

3003

90

90

00

355

Ethinamat

Các dạng

3003

90

90

00

356

Ethionamide

Các dạng

3003

20

00

00

357

Ethyl morphin

Các dạng

3003

90

90

00

358

Ethylloflazepat

Các dạng

3003

90

90

00

359

Etifoxine

Các dạng

3003

90

90

00

360

Etilamfetamin

Các dạng

3003

90

90

00

361

Etodolac

Các dạng

3003

90

20

00

362

Etofenamate

Các dạng

3003

90

20

00

363

Etomidate

Các dạng

3003

90

90

00

364

Etoposide

Các dạng

3003

90

90

00

365

Etoricoxib

Các dạng

3003

90

20

00

366

Exemestan

Các dạng

3003

90

90

00

367

Famotidine

Các dạng

3003

90

90

00

368

Felodipine

Các dạng

3003

90

90

00

369

Fencamfamin

Các dạng

3003

90

90

00

370

Fenofibrate

Các dạng

3003

90

90

00

371

Fenproporex

Các dạng

3003

90

90

00

372

Fenspiride

Các dạng

3003

90

30

00

373

Fentanyl

Các dạng

3003

90

90

00

374

Fenticonazole

Các dạng

3003

20

00

00

375

Ferric hydroxide polymaltise complex

Các dạng

3003

90

90

00

376

Fexofenadine

Các dạng

3003

90

90

00

377

Filgrastim

Các dạng

3003

90

90

00

378

Flavoxat hydrochlorid

Các dạng

3003

90

90

00

379

Flavoxate

Các dạng

3003

90

90

00

380

Floctafenin

Các dạng

3003

90

20

00

381

Flomoxef

Các dạng

3003

20

00

00

382

Fluconazole

Các dạng

3003

90

90

00

383

Fludiazepam

Các dạng

3003

90

90

00

384

Flumazenil

Các dạng

3003

90

90

00

385

Flunarizine

Các dạng

3003

90

90

00

386

Flunitrazepam

Các dạng

3003

90

90

00

387

Fluocinolone

Các dạng

3003

39

00

00

388

Fluorometholone

Các dạng

3003

90

90

00

389

Fluorouracil

Các dạng

3003

90

90

00

390

Fluoxetine

Các dạng

3003

90

90

00

391

Flupentixol

Các dạng

3003

90

90

00

392

Fluphenazin

Các dạng

3003

90

90

00

393

Flurazepam

Các dạng

3003

90

90

00

394

Flurbiprofen

Các dạng

3003

40

90

00

395

Flutamide

Các dạng

3003

90

90

00

396

Fluticasone

Các dạng

3003

90

90

00

397

Fluvastatin

Các dạng

3003

90

90

00

398

Fluvoxamine

Các dạng

3003

90

90

00

399

Flormoterol

Các dạng

3003

90

90

00

400

Fosfomycin

Các dạng

3003

20

00

00

401

Furosemide

Các dạng

3003

90

90

00

402

Fusafungine

Các dạng

3003

20

00

00

403

Gabapentin

Các dạng

3003

90

90

00

404

Galantamin

Các dạng

3003

40

90

00

405

Ganciclovir

Các dạng

3003

90

90

00

406

Gatifloxacin

Các dạng

3003

20

00

00

407

Gelatin

Các dạng

3003

90

90

00

408

Gemcitabine

Các dạng

3003

90

90

00

409

Gemfibrozil

Các dạng

3003

90

90

00

410

Gentamycin

Các dạng

3003

10

90

00

411

Ginkgo biloba

Các dạng

3003

90

90

00

412

Glibenclamide

Các dạng

3003

90

90

00

413

Gliclazide

Các dạng

3003

90

90

00

414

Glimepiride

Các dạng

3003

90

90

00

415

Glipizide

Các dạng

3003

90

90

00

416

Glucosamin

Các dạng

3003

90

90

00

417

Clucose

Các dạng

3003

90

90

00

418

Glutathione

Các dạng

3003

90

90

00

419

Glutethimid

Các dạng

3003

90

90

00

420

Glycerin

Các dạng

3003

90

90

00

421

Glycerin Trinitrate

Các dạng

3003

90

90

00

422

Glycerol

Các dạng

3003

90

90

00

423

Glyceryl guaiacolate

Các dạng

3003

90

90

00

424

Glycine

Các dạng

3003

90

90

00

425

Glycopyrolate

Các dạng

3003

90

90

00

426

Goserelin

Các dạng

3003

90

90

00

427

Griseofulvin

Các dạng

3003

90

90

00

428

Guaiphenesin

Các dạng

3003

90

30

00

429

Hạt amoxicilin: acid clavulanic (4:1)

Các dạng

3003

10

10

00

430

Halazepam

Các dạng

3003

90

90

00

431

Haloperidol

Các dạng

3003

90

90

00

432

Halothane

Các dạng

3003

90

90

00

433

Haloxazolam

Các dạng

3003

90

90

00

434

Hỗn hợp vi khuẩn sinh Acid Lactic

Các dạng

3003

90

90

00

435

Heparin

Các dạng

3003

90

90

00

436

Heptaminol

Các dạng

3003

90

90

00

437

Hexamidine di-isethionate

Các dạng

3003

90

90

00

438

Human Insulin

Các dạng

3003

31

00

00

439

Hyaluronidase

Các dạng

3003

90

90

00

440

Hydrated Aluminium oxid

Các dạng

3003

90

90

00

441

Hydrochlorothiazid

Các dạng

3003

90

90

00

442

Hydrocortisone

Các dạng

3003

90

90

00

443

Hydromorphon

Các dạng

3003

90

90

00

444

Hydroquinone

Các dạng

3003

90

90

00

445

Hydrotalcite (Magne Nhôm Hydroxyd-Carbonat Hydrat)

Các dạng

3003

90

90

00

446

Hydrotalcite synthetic

Các dạng

3003

90

90

00

447

Hydrous benzoyl peroxide

Các dạng

3003

20

00

00

448

Hydroxocobalamin

Các dạng

3003

90

10

00

449

Hydroxychlorothiazid

Các dạng

3003

90

90

00

450

Hydroxyethyl Starch

Các dạng

3003

90

10

00

451

Hydroxygen peroxyd

Các dạng

3003

90

90

00

452

Hydroxypropyl methylcellulose

Các dạng

3003

90

90

00

453

Hydroxyurea

Các dạng

3003

90

90

00

454

Hydroxyzine

Các dạng

3003

90

90

00

455

Hyoscine N-Butyl Bromide

Các dạng

3003

90

90

00

456

Ibuprofen

Các dạng

3003

90

20

00

457

Imidapril

Các dạng

3003

90

90

00

458

Indapamide

Các dạng

3003

90

90

00

459

Indinavir

Các dạng

3003

90

90

00

460

Indomethacin

Các dạng

3003

90

20

00

461

Insulin

Các dạng

3003

31

00

00

462

Iod

Các dạng

3003

90

90

00

463

Iopamidol

Các dạng

3003

90

90

00

464

Iopromide

Các dạng

3003

90

90

00

465

Ipratropium

Các dạng

3003

90

90

00

466

Irinotecan

Các dạng

3003

40

90

00

467

Isoflurane

Các dạng

3003

90

90

00

468

Isoniazid

Các dạng

3003

20

00

00

469

Isosorbide

Các dạng

3003

90

90

00

470

Isosorbide 5 Mononitrate

Các dạng

3003

90

90

00

471

Isosorbide Dinitrate

Các dạng

3003

90

90

00

472

Isotretinoin

Các dạng

3003

90

90

00

473

Itopride hydrochloride

Các dạng

3003

90

90

00

474

Itraconazole

Các dạng

3003

90

90

00

475

Kali clorid

Các dạng

3003

90

90

00

476

Kali glutamat

Các dạng

3003

90

90

00

477

Kali Iodid

Các dạng

3003

90

90

00

478

Kali Phenoxy Methyl Penicillin

Các dạng

3003

10

90

00

479

Kanamycin

Các dạng

3003

20

00

00

480

Ketamin

Các dạng

3003

90

90

00

481

Ketazolam

Các dạng

3003

90

90

00

482

Ketobemidon

Các dạng

3003

90

90

00

483

Ketoconazole

Các dạng

3003

90

90

00

484

Ketoprofen

Các dạng

3003

90

20

00

485

Ketorolac

Các dạng

3003

90

90

00

486

Ketotifene

Các dạng

3003

90

90

00

487

Kẽm gluconat

Các dạng

3003

90

90

00

488

Kẽm oxyd

Các dạng

3003

90

90

00

489

Kẽm sulfat

Các dạng

3003

90

90

00

490

Kẽm Undecylenat

Các dạng

3003

90

90

00

491

L- Arginine Dihydrate

Các dạng

3003

90

90

00

492

L- Carnitine

Các dạng

3003

90

90

00

493

L Tetrahydro panmatin

Các dạng

3003

40

90

00

494

Lacidipine

Các dạng

3003

90

90

00

495

Lactitol

Các dạng

3003

90

90

00

496

Lactobaccillus acidophilus

Các dạng

3003

90

90

00

497

Lactulose

Các dạng

3003

90

90

00

498

L- Alanine

Các dạng

3003

90

90

00

499

Lamivudine

Các dạng

3003

90

90

00

500

Lamotrigin

Các dạng

3003

90

90

00

501

Lansoprazole

Các dạng

3003

90

90

00

502

L- Arginine

Các dạng

3003

90

90

00

503

L-Asparaginase

Các dạng

3003

90

90

00

504

L-Aspartic Acid

Các dạng

3003

90

90

00

505

Latanoprost

Các dạng

3003

90

90

00

506

L-Cysteine

Các dạng

3003

90

90

00

507

L-Cystine

Các dạng

3003

90

90

00

508

Lecithin

Các dạng

3003

90

90

00

509

Lefetamin

Các dạng

3003

90

90

00

510

Leflunomide

Các dạng

3003

90

90

00

511

Letrozole

Các dạng

3003

90

90

00

512

Leucovorin calci

Các dạng

3003

90

90

00

513

Leuprorelin acetate

Các dạng

3003

90

90

00

514

Levetiracetam

Các dạng

3003

90

90

00

515

Levobunolol

Các dạng

3003

90

90

00

516

Levocarnitine

Các dạng

3003

90

90

00

517

Levofloxacin

Các dạng

3003

20

00

00

518

Levomepromazine

Các dạng

3003

90

90

00

519

Levomethadon

Các dạng

3003

90

90

00

520

Levonorgestrel

Các dạng

3003

39

00

00

521

Levorphanol

Các dạng

3003

90

90

00

522

Levosulpiride

Các dạng

3003

90

90

00

523

Levothyroxine

Các dạng

3003

90

90

00

524

L-Glutamic acid

Các dạng

3003

90

90

00

525

L-Histidine

Các dạng

3003

90

90

00

526

Lidocaine

Các dạng

3003

90

90

00

527

Lincomycin

Các dạng

3003

20

00

00

528

L-Isoleucine

Các dạng

3003

90

90

00

529

Lisonopril

Các dạng

3003

90

90

00

530

L-Leucine

Các dạng

3003

90

90

00

531

L-Lysine Acetate

Các dạng

3003

90

90

00

532

L-Lysine Monohydrochloride

Các dạng

3003

90

90

00

533

L-Methionine

Các dạng

3003

90

90

00

534

Lomefloxacin

Các dạng

3003

20

00

00

535

Loperamide

Các dạng

3003

90

90

00

536

Loprazolam

Các dạng

3003

90

90

00

537

Loratadine

Các dạng

3003

90

90

00

538

Lorazepam

Các dạng

3003

90

90

00

539

Lormetazepam

Các dạng

3003

90

90

00

540

L-ornithin L-aspartat

Các dạng

3003

90

90

00

541

Losartan

Các dạng

3003

90

90

00

542

Lovastatin

Các dạng

3003

90

90

00

543

Loxoprofen

Các dạng

3003

90

20

00

544

L-Phenylalanine

Các dạng

3003

90

90

00

545

L-Proline

Các dạng

3003

90

90

00

546

L-Serine

Các dạng

3003

90

90

00

547

L-Threonine

Các dạng

3003

90

90

00

548

L-Thyroxin

Các dạng

3003

90

90

00

549

L-Tryptophan

Các dạng

3003

90

90

00

550

L-Tyrosine

Các dạng

3003

90

90

00

551

Lu huỳnh

Các dạng

3003

90

90

00

552

Lutropin alfa

Các dạng

3003

39

00

00

553

L-Valine

Các dạng

3003

90

90

00

554

Lynestrenol

Các dạng

3003

39

00

00

555

Lysin acetyl salicylat

Các dạng

3003

90

90

00

556

Lysozyme

Các dạng

3003

90

90

00

557

Macrogol 4000

Các dạng

3003

90

90

00

558

Maglumin Amidotrizoate

Các dạng

3003

90

90

00

559

Magnesi

Các dạng

3003

90

90

00

560

Magnesi Trisilicat

Các dạng

3003

90

90

00

561

Magnesium Alumino silicate

Các dạng

3003

90

90

00

562

Magnesium salt of dimecrotic acid

Các dạng

3003

90

90

00

563

Manidipine

Các dạng

3003

90

90

00

564

Mannitol

Các dạng

3003

90

90

00

565

Mazindol

Các dạng

3003

90

90

00

566

Mebendazole

Các dạng

3003

90

90

00

567

Mebeverin

Các dạng

3003

90

90

00

568

Meclofenoxate

Các dạng

3003

90

90

00

569

Mecobalamin

Các dạng

3003

90

90

00

570

Medazepam

Các dạng

3003

90

90

00

571

Medroxyprogesterone

Các dạng

3003

39

00

00

572

Mefenamic Acid

Các dạng

3003

90

90

00

573

Mefenorex

Các dạng

3003

90

90

00

574

Mefloquine

Các dạng

3003

40

10

00

575

Meloxicam

Các dạng

3003

90

20

00

576

Menadion natribisulfit

Các dạng

3003

90

90

00

577

Menotropin

Các dạng

3003

39

00

00

578

Menthol

Các dạng

3003

90

90

00

579

Mephenesine

Các dạng

3003

90

90

00

580

Mepivacaine

Các dạng

3003

90

90

00

581

Meprobamat

Các dạng

3003

90

90

00

582

Meptazinol

Các dạng

3003

90

90

00

583

Mequitazine

Các dạng

3003

90

90

00

584

Mercaptopurin

Các dạng

3003

90

90

00

585

Mercurochrome

Các dạng

3003

90

90

00

586

Meropenem

Các dạng

3003

20

00

00

587

Mesalamine

Các dạng

3003

90

90

00

588

Mesna

Các dạng

3003

90

90

00

589

Mesocarb

Các dạng

3003

90

90

00

590

Mesterolone

Các dạng

3003

39

00

00

591

Metadoxime

Các dạng

3003

90

90

00

592

Metformin

Các dạng

3003

90

90

00

593

Methadon

Các dạng

3003

90

90

00

594

Methimazole

Các dạng

3003

90

90

00

595

Methionin

Các dạng

3003

90

90

00

596

Methocarbamol

Các dạng

3003

90

90

00

597

Methotrexate

Các dạng

3003

90

90

00

598

Methyl ergometrin

Các dạng

3003

90

90

00

599

Methyl Prednisolone

Các dạng

3003

39

00

00

600

Methyl Salycilate

Các dạng

3003

90

20

00

601

Methyldopa

Các dạng

3003

90

90

00

602

Methylen

Các dạng

3003

90

90

00

603

Methylergometrin

Các dạng

3003

90

90

00

604

Methylergonovine

Các dạng

3003

90

90

00

605

Methylphenobarbital

Các dạng

3003

90

90

00

606

Methyltestosterone

Các dạng

3003

39

00

00

607

Methypryon

Các dạng

3003

90

90

00

608

Metoclopramide

Các dạng

3003

90

90

00

609

Metolazon

Các dạng

3003

90

90

00

610

Metoprolol

Các dạng

3003

90

90

00

611

Metronidazole

Các dạng

3003

20

00

00

612

Miconazole

Các dạng

3003

20

00

0

613

Midazolam

Các dạng

3003

90

90

00

614

Midecamycin

Các dạng

3003

20

00

00

615

Mifepriston

Các dạng

3003

90

90

00

616

Milnacipram

Các dạng

3003

90

90

00

617

Minocycline

Các dạng

3003

20

00

00

618

Mirtazapine

Các dạng

3003

90

90

00

619

Misoprostol

Các dạng

3003

90

90

00

620

Mitomycin C

Các dạng

3003

20

00

00

621

Mitoxantrone

Các dạng

3003

90

90

00

622

Moclobemide

Các dạng

3003

90

90

00

623

Molgramostim (rHuGM-CSF)

Các dạng

3003

90

90

00

624

Mometasone

Các dạng

3003

39

00

00

625

Montelukast

Các dạng

3003

90

90

00

626

Morphin

Các dạng

3003

90

90

00

627

Mosapride

Các dạng

3003

90

90

00

628

Moxifloxacin

Các dạng

3003

20

00

00

629

Moxonidine

Các dạng

3003

90

90

00

630

Mupirocin

Các dạng

3003

20

00

00

631

Mycophenolate

Các dạng

3003

90

90

00

632

Mycophenolate mofetil

Các dạng

3003

90

90

00

633

Mydecamicin

Các dạng

3003

20

00

00

634

Myrophin

Các dạng

3003

90

90

00

635

Myrtol

Các dạng

3003

90

90

00

636

N-(1. deoxy-d glucitol - 1 -yl)-N methylamonium Na Succinat

Các dạng

3003

90

90

00

637

Nabumetone

Các dạng

3003

90

90

00

638

N-Acetyl DL-Leucin

Các dạng

3003

90

90

00

639

N-Acetylcysteine

Các dạng

3003

90

90

00

640

Nadroparin

Các dạng

3003

90

90

00

641

Naftidrofuryl

Các dạng

3003

90

90

00

642

Nalbuphin

Các dạng

3003

90

90

00

643

Naltrexone

Các dạng

3003

90

90

00

644

Nandrolone

Các dạng

3003

90

90

00

645

Naphazolin

Các dạng

3003

90

90

00

646

Naproxen

Các dạng

3003

90

20

00

647

Narcotin

Các dạng

3003

90

90

00

648

Natamycin

Các dạng

3003

20

00

00

649

Nateglinide

Các dạng

3003

90

90

00

650

Natri Bicarbonate

Các dạng

3003

90

90

00

651

Natri camphosulfonat

Các dạng

3003