Quyết định 41/2010/QĐ-UBND

Quyết định 41/2010/QĐ-UBND về Quy chế cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2010/QĐ-UBND Quy chế cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Chè


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 41/2010/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ “CHÈ THÁI NGUYÊN”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2003 và Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009;
Căn cứ Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 103/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 324/KHCN-CN ngày 22/11/2010 về việc đề nghị ban hành các quy chế về nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” và văn bản thẩm định số 1486/TP- XDVB ngày 03/11/2010 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ma Thị Nguyệt

 

QUY CHẾ

CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ “CHÈ THÁI NGUYÊN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ chè có xuất xứ từ vùng sản xuất chè Thái Nguyên được quy hoạch; có sản phẩm được sản xuất, chế biến, bảo quản theo quy trình chuẩn, đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm chè Thái Nguyên theo quy định.

Điều 2. Thủ tục cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.

2.1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” phải làm đơn theo mẫu gửi về Ban quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên ra quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là “Ban quản lý”) kèm theo các tài liệu chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn và yêu cầu cho sản phẩm có xuất xứ từ vùng chè Thái Nguyên.

2.2. Các tài liệu chứng nhận kèm theo hồ sơ xin cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” bao gồm:

- Chứng nhận xuất xứ nguyên liệu từ vùng sản xuất chè Thái Nguyên.

- Quy trình sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm chè phù hợp với quy trình chuẩn cho sản phẩm chè Thái Nguyên.

- Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm chè phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm chè Thái Nguyên.

- Cam kết thực hiện quy trình chuẩn về sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm chè và bảo đảm chất lượng cho sản phẩm chè Thái Nguyên theo quy định.

2.3. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ và thực địa, nếu đạt tiêu chuẩn sẽ trình Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”. Trường hợp không được cấp, Ban quản lý sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 3. Vi phạm quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Các hành vi sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” trái phép gồm:

3.1. Sử dụng tên gọi “Chè Thái Nguyên” cho các sản phẩm từ chè nhưng chưa đăng ký với Ban quản lý.

3.2. Các sản phẩm được sử dụng tên gọi “Chè Thái Nguyên” nhưng không thực hiện theo quy trình chuẩn sản xuất, bảo quản và chế biến cho sản phẩm chè Thái Nguyên.

3.3. Các sản phẩm được sử dụng tên gọi “Chè Thái Nguyên” nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm chè Thái Nguyên.

3.4. Sử dụng tên gọi “Chè Thái Nguyên” cho các sản phẩm chè không có nguồn gốc từ vùng sản xuất chè Thái Nguyên.

Điều 4. Xử phạt vi phạm quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo các hình thức sau đây:

4.1. Thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

4.2. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quản lý quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.

5.1. Nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” sử dụng cho các sản phẩm từ chè Thái Nguyên được bảo hộ độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định bảo hộ nhãn hiệu tập thể của Nhà nước.

5.2. Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên là cơ quan quản lý việc cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” và giám sát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.

5.3. Việc quản lý quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” thực hiện theo quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.

5.4. Việc quản lý chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” thực hiện theo quy chế quản lý chất lượng sản phẩm chè Thái Nguyên.

5.5. Các tổ chức, cá nhân có quyền thông tin về những vi phạm trong việc sử dụng tên gọi “Chè Thái Nguyên” của các tổ chức, cá nhân khác đến Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan khác để xử lý theo quy định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

6.1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý Nhà nước về các vấn đề về sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” quy định tại Quy chế này.

6.2. Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực thi Quy chế này.

6.3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ chè Thái Nguyên có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này. Điều 7. Hiệu lực thi hành.

7.1. Quy chế này được thực hiện kể từ ngày Quyết định về việc ban hành Quy chế cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” có hiệu lực thi hành.

7.2. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên để nghiên cứu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2010
Ngày hiệu lực 06/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2010/QĐ-UBND Quy chế cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Chè


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 41/2010/QĐ-UBND Quy chế cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Chè
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Ma Thị Nguyệt
Ngày ban hành 06/12/2010
Ngày hiệu lực 06/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 41/2010/QĐ-UBND Quy chế cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Chè

Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2010/QĐ-UBND Quy chế cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Chè

  • 06/12/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/12/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực