Quyết định 41/2011/QĐ-UBND

Quyết định 41/2011/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Quyết định 41/2011/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất ở diện tích vượt hạn mức đã được thay thế bởi Quyết định 17/2015/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 30/04/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2011/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất ở diện tích vượt hạn mức


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 41/2011/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH ĐẤT Ở VƯỢT HẠN MỨC SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Các hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đang sử dụng (gọi tắt là giấy chứng nhận) hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở.

3. Hệ số điều chỉnh giá đất ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: 1,1.

Hệ số này áp dụng để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở tại cùng một khu vực có các trường hợp phải xác định giá đất thị trường khi cấp giấy chứng nhận đối với đất đang sử dụng hoặc được chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

2. Xử lý tồn tại: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã kê khai và nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận đối với đất đang sử dụng hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/3/2011 thì áp dụng thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Các trường hợp phát sinh kể từ ngày 01/3/2011 (chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính) thì thực hiện theo Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ, Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính và Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND, TT. UBND tỉnh;
- Các Sở: TP, XD;
- Phòng TN&MT các huyện, TX, TP;
- Chi cục Thuế các huyện, TX, TP;
- Lưu: KT, XD, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/12/2011
Ngày hiệu lực 05/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/04/2015
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2011/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất ở diện tích vượt hạn mức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 41/2011/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất ở diện tích vượt hạn mức
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Nguyễn Trung Hiếu
Ngày ban hành 26/12/2011
Ngày hiệu lực 05/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/04/2015
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 41/2011/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất ở diện tích vượt hạn mức

Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2011/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất ở diện tích vượt hạn mức