Quyết định 41/2012/QĐ-UBND

Quyết định 41/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Quyết định 41/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2011/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 38/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 12/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2011/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2012/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 22 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2011/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Khoản 18 Điều 2 như sau:

“18. Về công tác pháp chế:

Thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kinh tế;

- Phòng Văn xã;

- Phòng Thẩm định;

- Phòng Hợp tác kinh tế đối ngoại.

b) Phòng Đăng ký kinh doanh;

c) Văn phòng;

d) Thanh tra;

đ) Phòng Pháp chế.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- VP: TU, các Ban đảng;
- UBMTTQVN, các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Th.
D:\2012\QDQD\SUA DOI QD SO 17 SO TN VA MT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2012
Ngày hiệu lực02/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2016
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2011/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2011/QĐ-UBND
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Công Chánh
        Ngày ban hành22/11/2012
        Ngày hiệu lực02/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2016
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 41/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2011/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2011/QĐ-UBND