Quyết định 41/2013/QĐ-UBND

Quyết định 41/2013/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 41/2013/QĐ-UBND giá đất Đà Nẵng năm 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 50/2014/QĐ-UBND giá đất thành phố Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2013/QĐ-UBND giá đất Đà Nẵng năm 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2013/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 8, về nhiệm vụ năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 768/TTr-STNMT ngày 19 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giá đất áp dụng cho thuê đất đối với các hình thức đầu tư nước ngoài và giá đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất được áp dụng theo quy định riêng.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, TC, XD, TP;
- TVTU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH TPĐN;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Chánh Văn phòng UBND TP;
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND TP:
- Sở Tư pháp;
- Cục Thuế;
- Các Sở, Ban, Ngành, MTTQ, Đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- TT Công báo TPĐN;
- Các Ban GTĐB các DA ĐT&XD;
- Lưu: VT, KTTH, QLĐBGT, QLĐTh (120).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

QUY ĐỊNH

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Giá đất ban hành tại Quy định này được sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của Pháp luật;

h) Tính thu tiền sử dụng đất khi bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

2. Giá đất tại Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

3. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo dự án được phê duyệt hoặc giao đất cho các doanh nghiệp Nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa thì Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giá đất cụ thể cho từng dự án, từng doanh nghiệp.

4. Đối với dự án do Nhà nước giao đất để khai thác quỹ đất, giao cho tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê đất gắn với kết cấu hạ tầng thì Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giá đất cụ thể cho từng dự án.

Điều 2. Các yếu tố để xác định giá đất ở tại đô thị

1. Giá đất chuẩn: Căn cứ vào giá đất thị trường trung bình và khung giá đất quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ, Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 8 về nhiệm vụ năm 2014; giá đất chuẩn tại đô thị được quy định tại Bảng giá số 1 (theo Phụ lục số 1 kèm theo Quy định này).

2. Loại đường phố: Căn cứ vào giá thị trường trung bình; mức độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng và điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh - dịch vụ và đời sống, loại đường phố được phân ra 5 loại sau đây (theo Phụ lục số 2 kèm theo Quy định này).

a) Đường phố, đoạn đường phố loại 1: Là đường phố, đoạn đường phố có điều kiện đặc biệt thuận lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh - dịch vụ và đời sống; có điều kiện sinh lợi cao và cơ sở hạ tầng đồng bộ (cấp điện, cấp nước, thoát nước, vỉa hè, thông tin liên lạc,...); có giá đất thị trường trung bình cao nhất trong thành phố.

b) Đường phố, đoạn đường phố loại 2: Là đường phố, đoạn đường phố có điều kiện rất thuận lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh - dịch vụ và đời sống; có cơ sở hạ tầng đồng bộ (cấp điện, cấp nước, thoát nước, vỉa hè, thông tin liên lạc,...); có giá đất thị trường trung bình thấp hơn giá đất thị trường trung bình của đường phố, đoạn đường phố loại 1.

c) Đường phố, đoạn đường phố loại 3: Là đường phố, đoạn đường phố có điều kiện thuận lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh - dịch vụ và đời sống; cơ sở hạ tầng đồng bộ hoặc tương đối đồng bộ; có giá đất thị trường trung bình thấp hơn giá đất thị trường trung bình của đường phố, đoạn đường phố loại 2.

d) Đường phố, đoạn đường phố loại 4: Là đường phố, đoạn đường phố có điều kiện thuận lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh - dịch vụ và đời sống; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; có giá đất thị trường trung bình thấp hơn giá đất thị trường trung bình của đường phố, đoạn đường phố loại 3.

đ) Đường phố, đoạn đường phố loại 5: Là đường phố, đoạn đường phố còn lại, có điều kiện không thuận lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh - dịch vụ và đời sống; có giá đất thị trường trung bình thấp hơn giá thị trường trung bình của đường phố, đoạn đường phố loại 4.

3. Hệ số đường phố, đoạn đường phố: Tuỳ theo vị trí, mức độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng và điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh - dịch vụ và đời sống mà vị trí đất ở mặt tiền đường phố hoặc đoạn đường phố có các hệ số khác nhau (theo Phụ lục số 2 và số 3 kèm theo Quy định này).

a) Hệ số này áp dụng cho cả vị trí 2 và vị trí 3 của đường phố, đoạn đường phố loại 1 và loại 2.

b) Hệ số này không áp dụng đối với các vị trí 2, 3, 4 và 5 của đường phố, đoạn đường phố loại 3, loại 4, loại 5 và các vị trí 4, vị trí 5 của đường phố, đoạn đường phố loại 1 và loại 2.

4. Vị trí đất:

a) Căn cứ vị trí đất ở mặt tiền đường phố, ven đường kiệt hoặc hẻm (sau đây gọi chung là kiệt) và độ rộng của đường kiệt mà phân loại theo 5 vị trí:

- Vị trí 1: Đất ở mặt tiền đường phố.

- Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.

- Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m.

- Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m.

- Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m.

b) Độ rộng của đường kiệt được xác định bằng mặt cắt ngang nơi hẹp nhất của khoảng cách hai bờ tường (hoặc hai bờ rào) đối diện của đường kiệt, bao gồm: vỉa hè, cống thoát nước có đanh đậy hai bên đường kiệt (phần mặt đường lưu thông được, thuộc đất công).

c) Đối với các đường kiệt là vị trí 2, vị trí 3 quy định tại điểm a khoản này, nhưng cơ sở hạ tầng ở đó không cho phép ô tô các loại lưu thông được thì giá đất tính bằng 0,8 so với giá đất ở các đường kiệt tương tự cùng vị trí (vị trí 4 và 5 không áp dụng hệ số này).

Ngoài các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định cụ thể.

d) Trường hợp không xác định được thửa đất mang tên đường phố nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.

đ) Căn cứ để xác định vị trí đất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các giấy tờ hợp lệ về nhà, đất; giấy tờ có ghi địa chỉ liên hệ hợp lý.

5. Hệ số khoảng cách: Tuỳ theo khoảng cách từ thửa đất đến đường phố mà các vị trí 2, 3, 4 và 5 có các hệ số như sau:

- Hệ số 1,0 : Áp dụng cho các thửa đất cách đường phố dưới 50m.

- Hệ số 0,95 : Áp dụng cho các thửa đất cách đường phố từ 50m đến dưới 100m.

- Hệ số 0,9 : Áp dụng cho các thửa đất cách đường phố từ 100m đến dưới 150m.

- Hệ số 0,85 : Áp dụng cho các thửa đất cách đường phố từ 150m đến dưới 200m.

- Hệ số 0,8 : Áp dụng cho các thửa đất cách đường phố từ 200m trở lên. Điểm mốc để tính khoảng cách áp dụng hệ số trên được tính từ mép trong vỉa hè (đối với đường có vỉa hè), hoặc mép đường (đối với đường không có vỉa hè).

6. Hệ số phân vệt theo chiều sâu và che khuất của thửa đất: Chỉ áp dụng đối với các thửa đất thuộc vị trí 1 và vị trí 2.

a) Đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu dưới 25m: Giá đất tính theo giá đất quy định tại các bảng phụ lục đính kèm.

Đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu từ 25m trở lên: giá đất tính bằng 0,7 giá đất quy định tại các bảng phụ lục đính kèm, nhưng chỉ áp dụng đối với trường hợp thửa đất không tiếp giáp với đường phố khác.

b) Đối với một thửa đất có phần diện tích đất bị che khuất mặt tiền bởi phần đất của chủ sử dụng khác thì phần đất bị che khuất tính bằng 0,6 giá đất quy định.

7. Trường hợp giáp ranh giữa các đường phố, đoạn đường phố:

a) Trường hợp trên cùng một trục đường phố được chia thành các đoạn có mức giá đất khác nhau thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 50m giáp ranh của đường phố, đoạn đường phố có giá đất thấp hơn được tính bình quân theo giá đất của hai đoạn giáp ranh đó.

b) Trường hợp các đường phố giao nhau có giá đất khác nhau thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 50m thuộc các đường phố có giá đất thấp hơn được nhân thêm hệ số 1,1 nhưng không vượt quá giá đất của đường phố có giá cao nhất tại nơi các đường phố giao nhau.

c) Trường hợp một thửa đất có thể vận dụng 2 cách tính (theo quy định tại điểm a và b khoản này) và cho 2 kết quả khác nhau thì lấy theo giá đất của cách tính có kết quả cao hơn.

d) Điểm mốc để tính phạm vi 50m quy định tại điểm a, b và c khoản 7 Điều này được tính từ mép trong vỉa hè (đối với đường có vỉa hè), hoặc mép đường (đối với đường không có vỉa hè).

8. Hệ số đối với thửa đất đặc biệt:

a) Ngoài hệ số giá đất giáp ranh quy định tại khoản 7 Điều này, nếu thửa đất có vị trí thuận lợi thì được áp dụng hệ số như sau:

- Vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố được nhân thêm hệ số 1,3;

- Vị trí đất nằm ở góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,5;

- Vị trí đất có 3 mặt tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,6;

- Vị trí đất có 2 mặt tiền (mặt trước và mặt sau) được nhân thêm hệ số 1,2;

- Vị trí đất tại góc bo cong (có 2 mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) được nhân thêm hệ số 1,2;

- Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông (với bề rộng đường từ 3m trở lên) được nhân thêm hệ số 1,1.

Diện tích đất áp dụng các hệ số trên chỉ tính trong phạm vi chiều ngang 25m và chiều sâu 25m tính từ góc ngã ba, ngã tư, góc đường bo cong. Các thửa đất có diện tích lớn thì tùy theo vị trí, diện tích có thể áp dụng các hệ số trên hoặc hệ số thấp hơn để tính toán xác định giá đất sao cho phù hợp với giá đất thị trường từng thời điểm. Trường hợp xác định giá đất cụ thể xác định theo giá thị trường thì tùy theo vị trí, diện tích và thời điểm, giao cho Hội đồng thẩm định giá đất thành phố tính toán, xác định cho phù hợp thị trường.

b) Trường hợp thửa đất có nhiều mặt tiền hướng ra nhiều đường phố nhưng không xác định được mặt tiền chính theo hướng đường phố nào thì lấy theo đường phố có giá đất cao nhất; đồng thời được nhân với hệ số quy định tại điểm a khoản này.

c) Trường hợp khi phân vệt để tính hệ số khoảng cách, giá đất giáp ranh, mà dẫn đến một thửa đất có vệt phân khoảng cách, vệt giáp ranh tạo ra hai hay nhiều hệ số giá đất thì toàn bộ thửa đất đó được tính theo giá đất có hệ số cao nhất.

9. Hệ số giá đất thấp hơn mặt đường: Đối với đất có độ cao trung bình thấp hơn độ cao tim đường thì áp dụng các hệ số sau:

- Hệ số 0,9: Đối với phần diện tích đất thấp hơn mặt đường từ 1,0m đến 2,0m.

- Hệ số 0,8: Đối với phần diện tích đất thấp hơn mặt đường trên 2,0m.

Các hệ số trên chỉ áp dụng để tính thu các loại thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì tuỳ theo mức độ thấp trũng mà tính trừ chi phí tôn tạo, san lấp mặt bằng cho phù hợp.

Điều 3. Giá đất ở ven trung tâm đô thị

1. Giá đất ở ven trung tâm đô thị quy định tại Phụ lục số 3 và chỉ áp dụng cho các thửa đất thuộc vị trí 1. Giá đất tại các vị trí còn lại áp dụng theo giá đất khu dân cư nông thôn tại Điều 4 Quy định này.

2. Đối với đất thuộc vị trí 1, hệ số phân vệt theo chiều sâu và che khuất của thửa đất; hệ số giáp ranh giữa các đường phố, đoạn đường phố; hệ số đối với thửa đất đặc biệt; hệ số đối với đất thấp hơn mặt đường áp dụng như quy định tại khoản 6, 7, 8 và 9 Điều 2 Quy định này.

Điều 4. Giá đất ở khu dân cư nông thôn

1. Giá đất ở tại khu dân cư nông thôn áp dụng cho các xã thuộc huyện Hoà Vang và một số khu vực thuộc các phường của quận Liên Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ.

2. Giá đất ở tại khu dân cư nông thôn được phân theo các khu vực và vị trí đất như sau:

a) Khu vực:

- Khu vực I: Đất ven các trục đường giao thông chính; đất thuộc trung tâm xã, phường; gần trường học, chợ, trạm y tế, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp; gần đầu mối giao thông; có giá đất thị trường trung bình cao nhất.

- Khu vực II: Đất ven các trục đường giao thông liên thôn, liên khu vực; đất tiếp giáp với đất khu vực I; có giá đất thị trường trung bình thấp hơn khu vực I.

- Khu vực III: Đất thuộc những vị trí còn lại trên các địa bàn phường, xã nêu trên; có giá đất thị trường trung bình thấp nhất.

b) Vị trí:

- Vị trí 1: Đất ven các trục đường giao thông chính, liên xã, liên phường có kết cấu hạ tầng rất thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh - dịch vụ và đời sống, có mức giá thực tế cao nhất trong khu vực được quy định tại các Phụ lục số 4, 5, 6 và 7 kèm theo Quy định này.

- Vị trí 2: Đất ven các đường rộng từ 5m trở lên (không thuộc vị trí 1 nêu trên).

- Vị trí 3: Đất ven các đường rộng từ 3,5m đến dưới 5m.

- Vị trí 4: Đất ven các đường rộng từ 2m đến dưới 3,5m.

- Vị trí 5: Đất ven các đường rộng dưới 2m.

Độ rộng mặt đường để xác định các vị trí là phần mặt đường (đất công) lưu thông được (không kể ta-luy âm hoặc dương).

3. Giá đất chuẩn đất ở khu dân cư nông thôn: Quy định tại Bảng giá số 3 (theo Phụ lục số 1 kèm theo Quy định này).

Mức giá chuẩn được áp dụng đối với đất ven đường bê tông hoặc đường nhựa.

- Đối với đất ven đường đá, sỏi, cấp phối thì nhân hệ số 0,9 so với giá đất ven đường bê tông hoặc đường nhựa cùng vị trí.

- Đối với đất ven đường đất nhân hệ số 0,8 so với giá đất ven đường bê tông hoặc đường nhựa cùng vị trí.

4. Hệ số đường: Tuỳ vị trí, khu vực, vùng, cơ sở hạ tầng và điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh - dịch vụ và đời sống mà các đường nông thôn có hệ số khác nhau (theo Phụ lục số 4, 5, 6 và 7 kèm theo Quy định này).

5. Hệ số khoảng cách: Đối với các đường có các thửa đất được xác định là vị trí 2, 3, 4 và 5 áp dụng theo giá đất khu vực nông thôn xuất phát từ các đường: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Thời Nhậm, Nguyễn Chánh, Phan Văn Định, Trường Chinh (trừ địa phận phường An Khê), Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, Cách mạng Tháng Tám (đoạn thuộc địa phận phường Hòa Thọ Đông), Âu Cơ (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Lạc Long Quân), Lê Văn Hiến (từ đường 45m bên cạnh trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn đến Trần Đại Nghĩa), Trần Đại Nghĩa, Huyền Trân Công Chúa, Hoàng Văn Thái (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường vào bãi rác Khánh Sơn), Phạm Như Xương (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến hết đồn Công an phường Hòa Khánh cũ) thì những thửa đất gần các đường nêu trên áp dụng thêm các hệ số sau:

a) Cách đường phố dưới 50m: nhân hệ số 1,4.

b) Cách đường phố từ 50m đến dưới 100m: nhân hệ số 1,3.

c) Cách đường phố từ 100m đến dưới 150m: nhân hệ số 1,2.

d) Cách đường phố từ 150m đến dưới 200m: nhân hệ số 1,1.

đ) Điểm mốc để tính khoảng cách áp dụng hệ số trên được tính từ mép trong vỉa hè (đối với đường có vỉa hè) hoặc mép đường (đối với đường không có vỉa hè).

6. Đối với đất thuộc vị trí 1 tại các đường: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B (thuộc địa bàn phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ và xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), đường ĐT 605 (đoạn từ QL 1A đến đường 409) thì áp dụng như quy định tại các khoản 6, 7, 8 và 9 Điều 2 Quy định này.

Điều 5. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn

1. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn có thời hạn sử dụng 70 năm thì được xác định bằng 70% giá đất ở cùng vị trí. Trường hợp, có thời hạn sử dụng đất dưới 70 năm, thì giảm thu tiền sử dụng đất của mỗi năm không được giao đất sử dụng là 1,2% của mức thu 70 năm.

2. Giá đất chuẩn đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn quy định tại Bảng giá số 2 và 4 (theo Phụ lục số 1 kèm theo Quy định này).

3. Ngoài giá đất chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, khi xác định giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn còn phải áp dụng thêm các hệ số khác như quy định đối với đất ở (nếu có):

a) Đối với đất đô thị, áp dụng các hệ số: đường phố, thấp hơn mặt đường, khoảng cách, hạ tầng, phân vệt chiều sâu, che khuất, giáp ranh, đặc biệt.

b) Đối với đất nông thôn, áp dụng các hệ số: khoảng cách, ven đường đất, đá, sỏi, cấp phối; vùng; khu vực; vị trí, đường. Các trường hợp theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Quy định này.

Điều 6. Giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất

1. Giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất được phân theo vùng và vị trí như sau:

a) Vùng đất:

- Vùng đồng bằng: Gồm các xã Hoà Châu, Hoà Tiến, Hoà Phước, Hoà Nhơn, Hoà Phong, Hoà Khương và Hòa Sơn thuộc huyện Hoà Vang; các phường Hoà Thọ Đông, Hoà Thọ Tây, Hòa Xuân, Hoà Phát, Hoà An thuộc quận Cẩm Lệ; các phường Hoà Hải, Hoà Quý thuộc quận Ngũ Hành Sơn, các phường Hoà Minh, Hoà Hiệp Bắc, Hoà Hiệp Nam, Hoà Khánh Bắc, Hoà Khánh Nam thuộc quận Liên Chiểu.

- Vùng miền núi: Gồm các xã Hoà Phú, Hoà Liên, Hoà Ninh và Hoà Bắc.

b) Vị trí: Căn cứ vào yếu tố khoảng cách so với nơi cư trú của người sử dụng đất, thị trường tiêu thụ nông sản phẩm, gần và thuận lợi về giao thông là những yếu tố tạo lợi thế cho người sản xuất giảm được chi phí đi lại, chi phí lưu thông (mua vật tư, bán sản phẩm), chi phí tiêu thụ sản phẩm và có kết hợp với các yếu tố tạo lợi thế cho sản xuất.

- Vị trí 1: Là vị trí có các yếu tố có lợi thế tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp bao gồm: địa hình bằng phẳng, điều kiện tưới tiêu chủ động, độ phì nhiêu của đất cao, thời tiết khí hậu thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

Vị trí 1 bao gồm khu vực đất cùng điều kiện kinh tế - xã hội, cùng kết cấu hạ tầng, cùng mục đích sử dụng đất, có từ 1 đến 3 yếu tố về khoảng cách liền kề hoặc gần nhất so với nơi cư trú, thị trường tiêu thụ, đường giao thông so với:

+ Nơi cư trú của người sử dụng đất (nơi cư trú được xác định là trung tâm của tổ dân phố, thôn nơi có đất).

+ Thị trường tiêu thụ nông sản phẩm (chợ nông thôn, chợ đô thị, nơi thu mua nông sản tập trung).

+ Đường giao thông gồm giao thông đường bộ; giao thông đường thủy.

- Vị trí 2: Bao gồm khu vực đất cùng điều kiện kinh tế - xã hội, cùng kết cấu hạ tầng, cùng mục đích sử dụng đất, có từ 1 đến 3 yếu tố về khoảng cách so với nơi cư trú, thị trường tiêu thụ, đường giao thông kết hợp với các lợi thế tốt cho sản xuất nông nghiệp nhưng kém hơn vị trí 1.

- Vị trí 3: Bao gồm khu vực đất cùng điều kiện kinh tế - xã hội, cùng kết cấu hạ tầng, cùng mục đích sử dụng đất, có từ 1 đến 3 yếu tố về khoảng cách so với nơi cư trú, thị trường tiêu thụ, thị trường giao thông kết hợp với các lợi thế tương đối tốt cho sản xuất nông nghiệp nhưng kém hơn vị trí 2.

Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản gồm có 3 vị trí (từ vị trí 1 đến vị trí 3).

Đất rừng sản xuất có 2 vị trí (từ vị trí 1 đến vị trí 2). Đất rừng sản xuất ở vùng núi thuộc phường, xã đồng bằng (như núi Sơn Trà, Phước Tường, Hải Vân,...) thì áp dụng giá đất rừng sản xuất xã miền núi.

2. Giá đất nông nghiệp trong khu vực nội thành tuỳ theo mục đích sử dụng được áp dụng theo mức giá vị trí 1 thuộc phường, xã đồng bằng.

3. Giá đất chuẩn: Quy định tại các Bảng giá số 5, 6, 7, 8 (theo Phụ lục số 1 kèm theo Quy định này).

Điều 7. Giá đất các khu dân cư đang xây dựng hoặc đã đưa vào sử dụng, các khu công nghiệp

1. Sở Tài chính - cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định giá đất chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện thẩm định giá đất tái định cư cụ thể cho từng dự án do các đơn vị chủ đầu tư dự án hoặc điều hành dự án đề xuất, trình UBND thành phố xem xét quyết định.

2. Đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các khu dân cư, các dự án đang đầu tư xây dựng hoặc đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố, đất tại các khu công nghiệp mà chưa được xác định giá tại Quy định này thì áp dụng theo giá đất tại Phụ lục số 8 để tính các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (giá đất tại Phụ lục số 8 không áp dụng cho trường hợp tính thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, tính giá trị tiền sử dụng đất để bồi thường thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hối đất).

Điều 8. Giá đất xây dựng các công trình khác

Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào các mục đích công cộng; đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng; đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa và đất phi nông nghiệp khác: căn cứ vào giá đất ở liền kề và giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) đã quyết định và căn cứ vào phương pháp xác định giá cụ thể cho từng loại đất để quyết định giá.

Điều 9. Điều chỉnh, bổ sung khi có biến động giá đất

1. Trường hợp có sự biến động về giá chuyển nhượng đất trên thị trường, biến động về cơ sở hạ tầng, khu vực cần phải điều chỉnh giá đất tại Quy định này, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án, báo cáo UBND thành phố để trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

2. Khi có sự bổ sung về đặt tên đường thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan nghiên cứu đề xuất Hội đồng Thẩm định giá đất để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bổ sung vào bảng giá đất hàng năm.

Điều 10. Xử lý một số trường hợp đặc biệt

1. Các trường hợp sau đây Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan đề xuất Hội đồng Thẩm định giá đất trình Uỷ ban nhân dân thành phố xử lý:

a) Đường mới được nâng cấp hoàn thiện do Ủy ban nhân dân quận, huyện đề xuất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Đất chưa quy định giá tại Quy định này được tính tương đương mức giá quy định tại Bảng giá chuẩn và theo phương pháp xác định giá đất đối với đất có vị trí và cơ sở hạ tầng tương tự.

2. Trường hợp bồi thường theo giá đất tại Quy định này thì chủ đầu tư hoặc điều hành dự án phối hợp Hội đồng Giải phóng mặt bằng đề xuất giá đất tái định cư theo Quy định này báo cáo Hội đồng Thẩm định giá đất thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt.

3. Trường hợp thửa đất có hình dạng và vị trí đặc biệt thì Sở Tài chính - cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

4. Trường hợp xác định giá đất để mời gọi đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất, giao cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư theo chủ trương của UBND thành phố thì Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố căn cứ giá đất quy định tại các vị trí, dự án liền kề hoặc lân cận và các phương pháp xác định giá đất theo quy định để xác định giá đất cụ thể theo thời điểm cho từng trường hợp báo cáo UBND thành phố quyết định.

5. Các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ nhà, đất để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nộp các khoản thuế, lệ phí khi chuyển dịch quyền sử dụng đất và được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì áp dụng theo Bảng giá các loại đất năm 2013.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC SỐ 1

BẢNG GIÁ CHUẨN CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Quyết định số: 41/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Bảng giá số 1: Giá đất ở tại đô thị

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

1

16.800

6.720

4.200

2.860

2.020

2

10.400

4.370

2.810

1.980

1.460

3

6.200

2.790

1.860

1.300

990

4

3.700

1.850

1.180

890

700

5

2.800

1.540

980

730

560

Bảng giá số 2: Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

1

11.760

4.704

2.940

2.002

1.414

2

7.280

3.059

1.967

1.386

1.022

3

4.340

1.953

1.302

910

693

4

2.590

1.295

826

623

490

5

1.960

1.078

686

511

392

Bảng giá số 3: Giá đất ở khu dân cư nông thôn đối với đường nhựa, bê tông xi măng

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Vùng

Vùng đồng bằng

Vùng miền núi

Khu vực

 

Vị trí

I

II

III

I

II

III

1

1.000

760

 

333

200

120

2

520

392

264

136

80

48

3

400

304

200

104

60

36

4

296

224

136

68

40

28

5

200

144

88

-

-

-

Bảng giá số 4: Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu dân cư nông thôn và ven đô thị đối với đường nhựa, bê tông xi măng

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Vùng

Vùng đồng bằng

Vùng miền núi

Khu vực

 

Vị trí

I

II

III

I

II

III

1

700

532

358

233

140

84

2

364

274

185

95

56

34

3

280

213

140

73

42

25

4

207

157

95

48

28

20

5

140

101

62

-

-

-

Bảng giá số 5: Giá đất trồng cây hàng năm

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Vị trí

Phường, xã đồng bằng

Xã miền núi

1

50,00

-

2

40,00

21,00

3

31,00

16,00

Bảng giá số 6: Giá đất trồng cây lâu năm

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Vị trí

Phường, xã đồng bằng

Xã miền núi

1

25,00

13,00

2

20,00

11,00

3

15,00

7,50

Bảng giá số 7: Giá đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (không kể mặt nước tự nhiên)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Vị trí

Phường, xã đồng bằng

Xã miền núi

1

30

-

2

25

15,0

3

20

12,0

Bảng giá số 8: Giá đất rừng sản xuất

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Vị trí

Phường, xã đồng bằng

Xã miền núi

1

4,4

2,4

2

2,4

1,0

 

Vùng

Vùng miền núi

 

I MN

II MN

III MN

1

333

200

120

2

136

80

48

3

104

60

36

4

68

40

28

5

-

-

-

Không in bản này, chỉ để tính toán các P

Không được xóa

 

Phụ lục khác

 

PHỤ LỤC SỐ 2

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ
(Kèm theo Quyết định số: 41/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

Tên đường phố

Loại đường

Hệ số đường

Đơn giá

1

2 Tháng 9

 

 

 

 

- Đoạn từ Bảo tàng Chàm đến Quảng trường Đài tưởng niệm

1

0,9

15.120

 

- Đoạn từ Quảng trường Đài tưởng niệm đến Xô Viết Nghệ Tĩnh

1

0,8

13.440

 

- Đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng Tháng Tám

2

1,0

10.400

2

3 Tháng 2

1

0,8

13.440

3

30 Tháng 4

2

1,0

10.400

4

An Bắc 1

5

0,7

1.960

5

An Bắc 2

5

0,7

1.960

6

An Bắc 3

5

0,7

1.960

7

An Cư 1

5

0,8

2.240

8

An Cư 2

5

0,8

2.240

9

An Cư 3

5

0,8

2.240

10

An Cư 4

5

1,1

3.080

11

An Cư 5

5

1,1

3.080

12

An Cư 6

5

1,1

3.080

13

An Cư 7

5

1,1

3.080

14

An Dương Vương

4

1,3

4.810

15

An Đồn

4

1,0

3.700

16

An Đồn 1

4

1,0

3.700

17

An Đồn 2

4

1,0

3.700

18

An Đồn 3

5

1,1

3.080

19

An Hải

4

0,9

3.330

20

An Hải 1

4

0,8

2.960

21

An Hải 2

4

0,8

2.960

22

An Hải 3

4

0,8

2.960

23

An Hải 4

4

0,8

2.960

24

An Hải 5

5

0,9

2.520

25

An Hải 6

 

 

 

 

- Đoạn 5,5m

5

1,0

2.800

 

- Đoạn 3,5m

5

0,8

2.240

26

An Hải 7

5

1,0

2.800

27

An Hải 8

5

1,0

2.800

28

An Hải 9

5

1,0

2.800

29

An Hải 10

5

0,8

2.240

30

An Hải 11

5

0,8

2.240

31

An Hải 12

5

0,8

2.240

32

An Hải 14

5

0,8

2.240

33

An Hải 15

5

0,8

2.240

34

An Hải 16

5

0,8

2.240

35

An Hải 17

5

0,8

2.240

36

An Hải 18

5

0,8

2.240

37

An Hải 19

5

0,8

2.240

38

An Hải 20

 

 

 

 

- Đoạn 5,5m

5

1,0

2.800

 

- Đoạn 3,5m

5

0,8

2.240

39

An Hải 21

5

0,8

2.240

40

An Hải Bắc 1

5

0,8

2.240

41

An Hải Bắc 2

5

0,8

2.240

42

An Hải Bắc 3

5

0,8

2.240

43

An Hải Bắc 4

5

0,8

2.240

44

An Hải Bắc 5

5

0,8

2.240

45

An Hải Bắc 6

5

0,8

2.240

46

An Hòa 1

4

1,0

3.700

47

An Hòa 2

5

1,0

2.800

48

An Hòa 3

5

0,9

2.520

49

An Hòa 4

4

1,0

3.700

50

An Hòa 5

5

0,9

2.520

51

An Hòa 6

5

1,0

2.800

52

An Hòa 7

5

1,0

2.800

53

An Hòa 8

5

1,0

2.800

54

An Hòa 9

4

1,0

3.700

55

An Hòa 10

5

0,9

2.520

56

An Hòa 11

5

0,9

2.520

57

An Hòa 12

4

1,0

3.700

58

An Mỹ

4

0,8

2.960

59

An Nhơn 1

5

1,0

2.800

60

An Nhơn 2

5

1,0

2.800

61

An Nhơn 3

5

1,0

2.800

62

An Nhơn 4

5

0,8

2.240

63

An Nhơn 5

5

0,8

2.240

64

An Nhơn 6

5

1,0

2.800

65

An Nhơn 7

 

 

 

 

- Đoạn 5,5m

5

1,0

2.800

 

- Đoạn 3,5m

5

0,8

2.240

66

An Nhơn 8

5

0,8

2.240

67

An Nhơn 9

5

0,8

2.240

68

An Nhơn 10

5

0,8

2.240

69

An Nhơn 11

5

0,8

2.240

70

An Nông

4

0,8

2.960

71

An Thượng 1

5

0,7

1.960

72

An Thượng 2

5

0,8

2.240

73

An Thượng 3

5

0,7

1.960

74

An Thượng 4

5

0,7

1.960

75

An Thượng 5

5

0,6

1.680

76

An Thượng 6

5

0,7

1.960

77

An Thượng 7

5

0,6

1.680

78

An Thượng 8

5

0,6

1.680

79

An Thượng 9

5

0,7

1.960

80

An Thượng 10

5

0,7

1.960

81

An Thượng 11

5

0,7

1.960

82

An Thượng 12

5

0,6

1.680

83

An Thượng 14

5

0,6

1.680

84

An Thượng 15

5

0,7

1.960

85

An Thượng 16

5

0,6

1.680

86

An Thượng 17

5

0,7

1.960

87

An Thượng 18

5

0,6

1.680

88

An Thượng 19

5

0,6

1.680

89

An Thượng 20

5

0,7

1.960

90

An Thượng 21

 

 

 

 

- Đoạn 5,5m

5

0,7

1.960

 

- Đoạn 3,5m

5

0,6

1.680

91

An Thượng 22

5

1,0

2.800

92

An Thượng 23

5

0,7

1.960

93

An Thượng 24

5

0,7

1.960

94

An Thượng 26

5

0,7

1.960

95

An Thượng 27

5

0,7

1.960

96

An Thượng 28

5

0,7

1.960

97

An Thượng 29

5

0,7

1.960

98

An Thượng 30

5

0,7

1.960

99

An Thượng 31

5

0,6

1.680

100

An Thượng 32

5

0,6

1.680

101

An Thượng 33

5

0,7

1.960

102

An Thượng 34

5

0,6

1.680

103

An Trung 1

4

1,0

3.700

104

An Trung 2

4

1,0

3.700

105

An Trung 3

3

0,8

4.960

106

An Tư Công Chúa

5

1,0

2.800

107

An Vĩnh

5

1,0

2.800

108

An Xuân

3

0,9

5.580

109

An Xuân 1

4

1,0

3.700

110

An Xuân 2

4

1,0

3.700

111

Anh Thơ

5

0,9

2.520

112

Ấp Bắc

5

0,5

1.400

113

Ba Đình

 

 

 

 

- Đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai

3

1,2

7.440

 

- Đoạn còn lại

3

1,0

6.200

114

Bà Huyện Thanh Quan

 

 

 

 

- Đoạn từ Ngũ Hành Sơn đến hết đường thâm nhập nhựa

4

1,2

4.440

 

- Đoạn còn lại (đường đất)

5

1,0

2.800

115

Bá Giáng 1

5

0,4

1.120

116

Bá Giáng 2

5

0,4

1.120

117

Bá Giáng 3

5

0,4

1.120

118

Bá Giáng 4

5

0,4

1.120

119

Bá Giáng 5

5

0,4

1.120

120

Bá Giáng 6

5

0,4

1.120

121

Bá Giáng 7

5

0,4

1.120

122

Bá Giáng 8

5

0,4

1.120

123

Bá Giáng 9

5

0,4

1.120

124

Bá Giáng 10

5

0,4

1.120

125

Bá Giáng 11

5

0,4

1.120

126

Bạch Đằng

 

 

 

 

- Đoạn từ Đống Đa đến Quang Trung

1

0,8

13.440

 

- Đoạn từ Quang Trung đến Nguyễn Văn Linh

1

1,0

16.800

127

Bạch Thái Bưởi

 

 

 

 

- Đoạn 6,0m

4

1,1

4.070

 

- Đoạn 5,5m

4

0,9

3.330

128

Bát Nàn Công Chúa

5

0,5

1.400

129

Bàu Mạc 1

5

0,8

2.240

130

Bàu Mạc 2

5

0,8

2.240

131

Bàu Mạc 3

5

0,8

2.240

132

Bàu Mạc 4

5

0,7

1.960

133

Bàu Mạc 5

5

0,8

2.240

134

Bàu Mạc 6

5

0,7

1.960

135

Bàu Mạc 7

5

0,7

1.960

136

Bàu Mạc 8

5

0,7

1.960

137

Bàu Hạc 1

4

1,1

4.070

138

Bàu Hạc 2

4

1,0

3.700

139

Bàu Hạc 3

4

1,0

3.700

140

Bàu Hạc 4

4

1,0

3.700

141

Bàu Hạc 5

4

1,0

3.700

142

Bàu Hạc 6

4

1,1

4.070

143

Bàu Làng

4

0,9

3.330

144

Bàu Tràm 1

5

1,0

2.800

145

Bàu Tràm 2

5

1,0

2.800

146

Bàu Tràm 3

5

1,0

2.800

147

Bàu Tràm Trung

5

1,0

2.800

148

Bàu Trảng 1

4

0,9

3.330

149

Bàu Trảng 2

4

0,9

3.330

150

Bàu Trảng 3

4

1,0

3.700

151

Bàu Trảng 4

4

1,0

3.700

152

Bàu Trảng 5

4

0,9

3.330

153

Bàu Trảng 6

4

1,0

3.700

154

Bàu Trảng 7

4

0,8

2.960

155

Bàu Vàng 1

4

0,7

2.590

156

Bàu Vàng 2

4

0,7

2.590

157

Bàu Vàng 3

4

0,7

2.590

158

Bàu Vàng 4

4

0,7

2.590

159

Bàu Vàng 5

4

0,7

2.590

160

Bàu Vàng 6

4

0,7

2.590

161

Bắc Đẩu

4

1,2

4.440

162

Bắc Sơn

4

1,1

4.070

163

Bãi Sậy

5

0,9

2.520

164

Bế Văn Đàn

3

1,0

6.200

165

Bình An 1

5

1,1

3.080

166

Bình An 2

5

1,1

3.080

167

Bình An 3

5

1,1

3.080

168

Bình An 4

5

1,1

3.080

169

Bình An 5

5

1,1

3.080

170

Bình An 6

5

1,1

3.080

171

Bình Giã

5

0,6

1.680

172

Bình Hòa 1

5

0,9

2.520

173

Bình Hòa 2

5

0,9

2.520

174

Bình Hòa 3

5

0,9

2.520

175

Bình Hòa 4

5

1,0

2.800

176

Bình Hòa 5

5

0,9

2.520

177

Bình Hòa 6

5

0,9

2.520

178

Bình Hòa 7

5

0,9

2.520

179

Bình Hòa 8

5

0,9

2.520

180

Bình Hòa 9

5

0,9

2.520

181

Bình Hòa 10

4

1,1

4.070

182

Bình Hòa 11

5

1,0

2.800

183

Bình Hòa 12

5

1,0

2.800

184

Bình Hòa 14

5

0,8

2.240

185

Bình Minh 1

3

1,0

6.200

186

Bình Minh 2

3

1,0

6.200

187

Bình Minh 3

3

1,0

6.200

188

Bình Than

4

1,0

3.700

189

Bùi Bỉnh Uyên

5

0,8

2.240

190

Bùi Dương Lịch

4

1,0

3.700

191

Bùi Hữu Nghĩa

5

0,8

2.240

192

Bùi Huy Bích

5

0,8

2.240

193

Bùi Kỷ

5

1,0

2.800

194

Bùi Lâm

 

 

 

 

- Đoạn 5,5m

5

1,0

2.800

 

- Đoạn 3,5m

5

0,8

2.240

195

Bùi Quốc Hưng

4

1,1

4.070

196

Bùi Tá Hán

4

1,1

4.070

197

Bùi Thị Xuân

4

1,0

3.700

198

Bùi Viện

5

1,0

2.800

199

Bùi Vịnh

 

 

 

 

- Đoạn 7,5m

4

0,9

3.330

 

- Đoạn 5,5m

4

0,7

2.590

200

Bùi Xuân Phái

3

0,8

4.960

201

Bùi Xương Trạch

5

1,0

2.800

202

Bùi Xương Tự

4

0,7

2.590

203

Ca Văn Thỉnh

4

0,9

3.330

204

Cách mạng Tháng Tám (đoạn từ đường 2 Tháng 9 đến ngã tư Cẩm Lệ)

3

1,2

7.440

205

Cao Bá Nhạ

5

0,9

2.520

206

Cao Bá Quát

4

0,8

2.960

207

Cao Lỗ

5

0,9

2.520

208

Cao Sơn Pháo

5

1,0

2.800

209

Cao Thắng

2

0,9

9.360

210

Cao Xuân Dục

3

0,8

4.960

211

Cao Xuân Huy

5

1,0

2.800

212

Cao Sơn 1

5

0,8

2.240

213

Cao Sơn 2

5

0,7

1.960

214

Cao Sơn 3

5

0,7

1.960

215

Cao Sơn 4

5

0,7

1.960

216

Cao Sơn 5

5

0,7

1.960

217

Cao Sơn 6

5

0,7

1.960

218

Cao Sơn 7

5

0,7

1.960

219

Cao Sơn 8

5

0,7

1.960

220

Cầm Bá Thước

4

1,1

4.070

221

Cẩm Bắc 1

4

0,8

2.960

222

Cẩm Bắc 2

4

0,8

2.960

223

Cẩm Bắc 3

4

0,8

2.960

224

Cẩm Bắc 4

5

0,8

2.240

225

Cẩm Bắc 5

5

0,8

2.240

226

Cẩm Bắc 6

5

0,7

1.960

227

Cẩm Bắc 7

5

0,7

1.960

228

Cẩm Bắc 8

5

0,8

2.240

229

Cẩm Bắc 9

5

0,8

2.240

230

Cẩm Bắc 10

5

0,7

1.960

231

Cẩm Bắc 11

5

0,8

2.240

232

Cẩm Bắc 12

5

0,8

2.240

233

Cẩm Chánh 1

5

0,7

1.960

234

Cẩm Chánh 2

5

0,7

1.960

235

Cẩm Chánh 3

5

0,7

1.960

236

Cẩm Chánh 4

5

0,7

1.960

237

Cẩm Chánh 5

5

0,7

1.960

238

Cẩm Nam 1

5

0,7

1.960

239

Cẩm Nam 2

5

0,7

1.960

240

Cẩm Nam 3

5

0,7

1.960

241

Cẩm Nam 4

5

0,7

1.960

242

Cẩm Nam 5

5

0,7

1.960

243

Cẩm Nam 6

5

0,7

1.960

244

Cẩm Nam 7

5

0,7

1.960

245

Cẩm Nam 8

5

0,7

1.960

246

Cần Giuộc

4

0,8

2.960

247

Châu Thị Vĩnh Tế

5

1,1

3.080

248

Châu Thượng Văn

4

1,0

3.700

249

Châu Văn Liêm

4

0,9

3.330

250

Chế Lan Viên

5

0,8

2.240

251

Chi Lăng

1

1,3

21.840

252

Chơn Tâm 1

5

0,8

2.240

253

Chơn Tâm 2

5

0,8

2.240

254

Chơn Tâm 3

5

0,8

2.240

255

Chơn Tâm 4

5

0,8

2.240

256

Chơn Tâm 5

5

0,8

2.240

257

Chơn Tâm 6

5

0,8

2.240

258

Chơn Tâm 7

5

0,8

2.240

259

Chơn Tâm 8

5

0,8

2.240

260

Chu Cẩm Phong

5

0,9

2.520

261

Chu Lai

5

0,5

1.400

262

Chu Huy Mân

 

 

 

 

- Đoạn từ Ngô Quyền đến Phạm Văn Xảo

4

1,2

4.440

 

- Đoạn từ Phạm Văn Xảo đến Khúc Thừa Dụ

4

1,1

4.070

 

- Đoạn còn lại

4

1,0

3.700

263

Chu Mạnh Trinh

5

1,0

2.800

264

Chu Văn An

3

1,2

7.440

265

Chúc Động

5

1,0

2.800

266

Chương Dương

3

1,1

6.820

267

Cô Bắc

3

1,1

6.820

268

Cô Giang

3

1,3

8.060

269

Cống Quỳnh

5

0,8

2.240

270

Cổ Mân Mai 1

5

0,7

1.960

271

Cổ Mân Mai 2

5

0,7

1.960

272

Cổ Mân 1

5

0,9

2.520

273

Cổ Mân 2

5

0,9

2.520

274

Cổ Mân 3

5

0,8

2.240

275

Cổ Mân 4

5

0,8

2.240

276

Cổ Mân 5

5

0,8

2.240

277

Cổ Mân 6

5

0,8

2.240

278

Cổ Mân 7

5

0,8

2.240

279

Cổ Mân 8

4

0,8

2.960

280

Cổ Mân 9

4

0,8

2.960

281

Cổ Mân Lan 4

5

0,7

1.960

282

Cổ Mân Cúc 4

5

0,7

1.960

283

Cồn Dầu 1

5

0,7

1.960

284

Cồn Dầu 2

5

0,7

1.960

285

Cồn Dầu 3

5

0,7

1.960

286

Cồn Dầu 4

5

0,7

1.960

287

Cồn Dầu 5

5

0,7

1.960

288

Cồn Dầu 6

5

0,7

1.960

289

Cồn Dầu 7

5

0,7

1.960

290

Cồn Dầu 8

5

0,7

1.960

291

Cù Chính Lan

3

1,0

6.200

292

Dã Tượng

4

1,0

3.700

293

Dũng Sĩ Thanh Khê

 

 

 

 

- Đoạn từ Trần Cao Vân đến cổng chùa Thanh Hải

3

0,9

5.580

 

- Đoạn còn lại

4

1,0

3.700

294

Duy Tân

2

0,9

9.360

295

Dương Bạch Mai

5

0,9

2.520

296

Dương Bá Cung

5

0,7

1.960

297

Dương Bá Trạc

4

0,9

3.330

298

Dương Bích Liên

5

1,0

2.800

299

Dương Cát Lợi

5

0,8

2.240

300

Dương Đình Nghệ

 

 

 

 

- Đoạn hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng

4

1,1

4.070

 

- Đoạn chưa nâng cấp

5

1,0

2.800

301

Dương Đức Hiền

5

0,9

2.520

302

Dương Đức Nhan

5

0,7

1.960

303

Dương Khuê

4

1,2

4.440

304

Dương Lâm

5

0,8

2.240

305

Dương Quảng Hàm

5

1,0

2.800

306

Dương Thạc

4

0,8

2.960

307

Dương Thanh

5

1,0

2.800

308

Dương Thị Xuân Quý

4

1,0

3.700

309

Dương Thưởng

4

0,9

3.330

310

Dương Trí Trạch

5

1,1

3.080

311

Dương Tôn Hải

5

0,8

2.240

312

Dương Tụ Quán

5

0,7

1.960

313

Dương Tử Giang

5

0,9

2.520

314

Dương Tự Minh

4

1,2

4.440

315

Dương Vân Nga

4

1,0

3.700

316

Dương Văn An

5

0,9

2.520

317

Đa Mặn 1

5

0,8

2.240

318

Đa Mặn 2

5

0,8

2.240

319

Đa Mặn 3

5

0,8

2.240

320

Đa Mặn 4

5

0,8

2.240

321

Đa Mặn 5

5

0,9

2.520

322

Đa Mặn 6

5

0,9

2.520

323

Đa Mặn 7

5

0,9

2.520

324

Đa Mặn 8

5

0,9

2.520

325

Đa Mặn 9

5

0,9

2.520

326

Đa Mặn 10

5

0,9

2.520

327

Đa Phước 1

5

0,9

2.520

328

Đa Phước 2

5

0,9

2.520

329

Đa Phước 3

5

0,9

2.520

330

Đa Phước 4

5

0,9

2.520

331

Đa Phước 5

5

0,9

2.520

332

Đa Phước 6

5

0,9

2.520

333

Đa Phước 7

5

0,9

2.520

334

Đá Mọc 1

5

0,8

2.240

335

Đá Mọc 2

5

0,8

2.240

336

Đá Mọc 3

5

0,8

2.240

337

Đá Mọc 4

5

0,8

2.240

338

Đá Mọc 5

5

0,8

2.240

339

Đàm Văn Lễ

4

1,0

3.700

340

Đào Cam Mộc

4

1,0

3.700

341

Đào Công Chính

 

 

 

 

- Đoạn có vỉa hè hai bên đường (3,0mx2)

5

0,8

2.240

 

- Đoạn có vỉa hè một bên đường

5

0,7

1.960

342

Đào Công Soạn

5

0,8

2.240

343

Đào Duy Anh

2

0,8

8.320

344

Đào Duy Kỳ

5

1,0

2.800

345

Đào Duy Tùng

4

0,9

3.330

346

Đào Duy Từ

 

 

 

 

- Đoạn từ Ông Ích Khiêm đến hết nhà số 21

1

1,1

18.480

 

- Đoạn còn lại

1

0,8

13.440

347

Đào Nguyên Phổ

5

0,8

2.240

348

Đào Nghiễm

5

0,6

1.680

349

Đào Sư Tích

 

 

 

 

- Đoạn 7m5

5

1,0

2.800

 

- Đoạn 5m5

5

0,8

2.240

350

Đào Tấn

3

1,0

6.200

351

Đào Trí

5

0,9

2.520

352

Đại An 1

5

0,4

1.120

353

Đại An 2

5

0,4

1.120

354

Đại An 3

5

0,5

1.400

355

Đại An 4

5

0,4

1.120

356

Đặng Dung

3

0,8

4.960

357

Đặng Đức Siêu

 

 

 

 

- Đoạn 5,5m

5

0,7

1.960

 

- Đoạn 7,5m

5

0,8

2.240

358

Đặng Đình Vân

5

0,9

2.520

359

Đặng Huy Trứ

5

1,1

3.080

360

Đặng Minh Khiêm

5

0,8

2.240

361

Đặng Như Mai

5

0,9

2.520

362

Đặng Nhơn

5

0,8

2.240

363

Đặng Nguyên Cẩn

5

1,0

2.800

364

Đặng Tất

4

1,1

4.070

365

Đặng Thai Mai

2

0,9

9.360

366

Đặng Thuỳ Trâm

4

1,2

4.440

367

Đặng Trần Côn

4

0,8

2.960

368

Đặng Tử Kính

4

1,5

5.550

369

Đặng Văn Ngữ

4

1,0

3.700

370

Đặng Xuân Bảng

5

1,1

3.080

371

Đặng Xuân Thiều

5

0,9

2.520

372

Đầm Rong 1

4

1,2

4.440

373

Đầm Rong 2

4

1,1

4.070

374

Điện Biên Phủ

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba Cai Lang đến Hà Huy Tập

1

1,0

16.800

 

- Đoạn từ Hà Huy Tập đến ngã ba Huế

1

0,8

13.440

375

Đinh Châu

4

0,9

3.330

376

Đinh Công Tráng

3

0,8

4.960

377

Đinh Công Trứ

4

1,0

3.700

378

Đinh Đạt

4

0,9

3.330

379

Đinh Lễ

5

0,9

2.520

380

Đinh Liệt

4

1,1

4.070

381

Đinh Nhật Thận

5

0,8

2.240

382

Đinh Núp

4

0,9

3.330

383

Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Ông Ích Khiêm đến kiệt Thuận Thành)

3

0,9

5.580

384

Đinh Thị Hòa

4

0,9

3.330

385

Đinh Gia Khánh

5

0,7

1.960

386

Đoàn Hữu Trưng

5

1,0

2.800

387

Đoàn Ngọc Nhạc

 

 

 

 

- Đoạn 7,5m

5

0,8

2.240

 

- Đoạn 5,5m

5

0,7

1.960

388

Đoàn Nguyễn Thục

5

0,9

2.520

389

Đoàn Nguyễn Tuấn

5

0,7

1.960

390

Đoàn Nhữ Hài

4

0,8

2.960

391

Đoàn Phú Tứ

5

1,0

2.800

392

Đoàn Quý Phi

4

0,8

2.960

393

Đoàn Thị Điểm

3

1,2

7.440

394

Đoàn Trần Nghiệp

4

1,1

4.070

395

Đoàn Khuê

4

0,9

3.330

396

Đô Đốc Bảo

5

0,8

2.240

397

Đô Đốc Lân

4

0,9

3.330

398

Đô Đốc Lộc

 

 

 

 

- Đoạn 10,5m

4

0,9

3.330

 

- Đoạn còn lại

5

0,8

2.240

399

Đô Đốc Tuyết

5

0,7

1.960

400

Đốc Ngữ

4

0,8

2.960

401

Đông Du

5

0,8

2.240

402

Đông Giang

3

0,9

5.580

403

Đông Hải 1

5

0,7

1.960

404

Đông Hải 2

5

0,7

1.960

405

Đông Hải 3

5

0,7

1.960

406

Đông Hải 4

5

0,7

1.960

407

Đông Hải 5

5

0,7

1.960

408

Đông Hải 6

5

0,7

1.960

409

Đông Hải 7

5

0,7

1.960

410

Đông Hải 8

5

0,7

1.960

411

Đông Hải 9

5

0,7

1.960

412

Đông Hải 10

5

0,7

1.960

413

Đông Hải 11

5

0,7

1.960

414

Đông Hải 12

5

0,7

1.960

415

Đông Lợi 1

5

1,0

2.800

416

Đông Kinh Nghĩa Thục

4

1,0

3.700

417

Đông Trí 1

5

0,5

1.400

418

Đông Trí 2

5

0,5

1.400

419

Đông Trí 3

5

0,6

1.680

420

Đông Trí 4

5

0,5

1.400

421

Đông Trí 5

5

0,6

1.680

422

Đông Trí 6

5

0,9

2.520

423

Đông Trà 1

5

0,5

1.400

424

Đông Trà 2

5

0,5

1.400

425

Đông Trà 3

5

0,5

1.400

426

Đông Trà 4

5

0,5

1.400

427

Đông Trà 5

5

0,5

1.400

428

Đông Trà 6

5

0,6

1.680

429

Đông Trà 7

5

0,5

1.400

430

Đồng Bài 1

4

1,1

4.070

431

Đồng Bài 2

4

1,1

4.070

432

Đồng Bài 3

4

1,1

4.070

433

Đồng Bài 4

4

1,1

4.070

434

Đồng Khởi

5

1,0

2.800

435

Đồng Thạnh 1

4

0,8

2.960

436

Đồng Thạnh 2

4

0,8

2.960

437

Đồng Thạnh 3

4

0,8

2.960

438

Đồng Phước Huyến

5

0,4

1.120

439

Đỗ Anh Hàn

4

1,1

4.070

440

Đỗ Bá

4

0,9

3.330

441

Đỗ Bí

5

0,7

1.960

442

Đỗ Hành

4

1,0

3.700

443

Đỗ Huy Uyển

4

1,0

3.700

444

Đỗ Năng Tế

5

0,9

2.520

445

Đỗ Nhuận

5

0,8

2.240

446

Đỗ Ngọc Du

 

 

 

 

- Đoạn 3,5m

5

0,8

2.240

 

- Đoạn 5,5m

5

1,1

3.080

447

Đỗ Đăng Tuyển

5

1,1

3.080

448

Đỗ Quang

2

0,9

9.360

449

Đỗ Tự

5

0,8

2.240

450

Đỗ Thế Chấp

4

1,0

3.700

451

Đỗ Thúc Tịnh

4

1,1

4.070

452

Đỗ Xuân Cát

3

1,0

6.200

453

Đỗ Xuân Hợp

4

0,8

2.960

454

Đội Cấn

5

1,0

2.800

455

Đội Cung

5

1,0

2.800

456

Đống Công Tường

5

0,7

1.960

457

Đống Đa

1

1,1

18.480

458

Đức Lợi 1

3

0,8

4.960

459

Đức Lợi 2

3

0,9

5.580

460

Giang Châu 1

5

0,9

2.520

461

Giang Châu 2

5

0,9

2.520

462

Giang Châu 3

5

0,9

2.520

463

Giang Văn Minh

4

1,0

3.700

464

Giáp Hải

5

0,9

2.520

465

Giáp Văn Cương

5

0,9

2.520

466

Hà Bổng

4

1,1

4.070

467

Hà Chương

4

1,0

3.700

468

Hà Duy Phiên

5

0,7

1.960

469

Hà Đặc

 

 

 

 

- Đoạn 5,5m

5

1,0

2.800

 

- Đoạn 3,5m

5

0,9

2.520

470

Hà Huy Giáp

4

1,0

3.700

471

Hà Huy Tập

 

 

 

 

- Đoạn từ Trần Cao Vân đến Điện Biên Phủ

2

0,9

9.360

 

- Đoạn từ Điện Biên Phủ đến Trường Chinh

3

1,0

6.200

472

Hà Khê

3

1,0

6.200

473

Hà Mục

4

0,8

2.960

474

Hà Thị Thân

4

1,0

3.700

475

Hà Tông Huân

4

0,8

2.960

476

Hà Tông Quyền

4

1,1

4.070

477

Hà Văn Trí

5

0,8

2.240

478

Hà Xuân 1

5

0,8

2.240

479

Hà Xuân 2

5

1,0

2.800

480

Hạ Hồi

5

1,0

2.800

481

Hải Hồ

3

1,0

6.200

482

Hải Phòng

 

 

 

 

- Đoạn từ Điện Biên Phủ đến ngã 3 đường đi Siêu thị

1

0,9

15.120

 

- Đoạn từ ngã 3 đường đi Siêu thị (nhà số 322) đến Nguyễn Chí Thanh

2

1,2

12.480

 

- Đoạn từ nhà số 248 đến nhà số 322 phía dãy nhà số chẵn có đường sắt chạy song song

 

3

 

1,0

 

6.200

 

- Đoạn nối dài cũ (phía không có đường sắt)

4

0,9

3.330

 

- Đoạn nối dài cũ (phía có đường sắt)

5

0,8

2.240

483

Hải Sơn

 

 

 

 

- Đoạn từ Hải Hồ đến Thanh Sơn

4

1,0

3.700

 

- Đoạn từ ngã 3 Hải Sơn đến giáp trường Lê Hồng Phong

5

1,0

2.800

 

- Đoạn từ trường Lê Hồng Phong đến hồ Đầm Rong (cũ)

5

0,8

2.240

484

Hải Triều

5

1,0

2.800

485

Hàm Nghi

1

1,3

21.840

486

Hàm Trung 1

5

0,9

2.520

487

Hàm Trung 2

5

0,8

2.240

488

Hàm Trung 3

5

0,8

2.240

489

Hàm Trung 4

5

0,8

2.240

490

Hàm Trung 5

5

0,8

2.240

491

Hàm Trung 6

 

 

 

 

- Đoạn có vỉa hè 5m

5

0,8

2.240

 

- Đoạn có vỉa hè 10m

5

0,9

2.520

492

Hàm Trung 7

5

0,8

2.240

493

Hàm Trung 8

5

0,8

2.240

494

Hàm Trung 9

5

0,8

2.240

495

Hàm Tử

5

1,3

3.640

496

Hàn Mạc Tử

 

 

 

 

- Đoạn có mặt cắt đường rộng 6 m

4

0,9

3.330

 

- Đoạn còn lại

4

0,8

2.960

497

Hàn Thuyên

4

1,2

4.440

498

Hằng Phương Nữ Sĩ

5

0,5

1.400

499

Hoa Lư

5

0,8

2.240

500

Hòa An 1

5

0,8

2.240

501

Hòa An 2

5

1,0

2.800

502

Hòa An 3

5

0,8

2.240

503

Hòa An 4

5

0,8

2.240

504

Hòa An 5

5

0,8

2.240

505

Hòa An 6

 

 

 

 

- Đoạn 5,5m

5

0,9

2.520

 

- Đoạn 5,0m

5

0,7

1.960

506

Hòa An 7

5

0,8

2.240

507

Hòa An 8

5

0,6

1.680

508

Hòa An 9

5

0,6

1.680

509

Hòa An 10

5

0,6

1.680

510

Hòa An 11

5

0,6

1.680

511

Hòa Bình 1

5

0,4

1.120

512

Hòa Bình 2

5

0,4

1.120

513

Hòa Bình 3

5

0,4

1.120

514

Hòa Bình 4

5

0,4

1.120

515

Hòa Bình 5

5

0,5

1.400

516

Hòa Bình 6

5

0,4

1.120

517

Hòa Bình 7

5

0,4

1.120

518

Hòa Minh 1

5

0,9

2.520

519

Hòa Minh 2

5

0,9

2.520

520

Hòa Minh 3

5

0,9

2.520

521

Hòa Minh 4

5

0,9

2.520

522

Hòa Minh 5

5

0,9

2.520

523

Hòa Minh 6

5

0,9

2.520

524

Hòa Minh 7

5

0,9

2.520

525

Hòa Minh 8

5

0,9

2.520

526

Hòa Minh 9

5

0,9

2.520

527

Hòa Minh 10

5

0,9

2.520

528

Hòa Minh 11

5

0,9

2.520

529

Hòa Minh 12

5

0,9

2.520

530

Hòa Minh 14

5

0,9

2.520

531

Hòa Minh 15

5

0,9

2.520

532

Hòa Minh 16

5

0,9

2.520

533

Hòa Minh 17

5

0,9

2.520

534

Hòa Minh 18

5

0,8

2.240

535

Hòa Minh 19

5

0,8

2.240

536

Hòa Minh 20

5

0,8

2.240

537

Hòa Minh 21

5

0,8

2.240

538

Hòa Minh 22

5

0,8

2.240

539

Hòa Minh 23

5

0,8

2.240

540

Hòa Mỹ 1

5

0,7

1.960

541

Hòa Mỹ 2

5

0,5

1.400

542

Hòa Mỹ 3

5

0,5

1.400

543

Hòa Mỹ 4

5

0,5