Quyết định 41/2015/QĐ-UBND

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ban hành giá xây dựng mới nhà ở cấp II để thanh toán tiền trưng mua nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2015/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở để thanh toán tiền trưng mua nhà Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2015/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở CẤP II ĐỂ THANH TOÁN TIỀN TRƯNG MUA NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991;

Căn cứ Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991;

Căn cứ Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/ NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991;

Căn cứ Thông tư số 127/2005/NĐ-CP">19/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/ NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 380/TTr-SXD ngày 02 tháng 11 năm 2015 và giải trình tại Công văn số 1138/SXD-TTr ngày 10 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá xây dựng mới nhà ở cấp II để thanh toán tiền trưng mua nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với mức giá 6.660.000 đồng/01m2 sàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, địa phương liên quan căn cứ vào giá xây dựng mới nhà ở cấp II ban hành theo Quyết định này và chỉ số giá xây dựng hằng năm để xác định giá xây dựng mới nhà ở cấp II thực hiện thanh toán tiền trưng mua nhà trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo khi có trường hợp phát sinh cần giải quyết thanh toán tiền trưng mua nhà theo quy định pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/12/2015
Ngày hiệu lực 31/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2015/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở để thanh toán tiền trưng mua nhà Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở để thanh toán tiền trưng mua nhà Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Đinh Văn Thu
Ngày ban hành 21/12/2015
Ngày hiệu lực 31/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 41/2015/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở để thanh toán tiền trưng mua nhà Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2015/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở để thanh toán tiền trưng mua nhà Quảng Nam

  • 21/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/12/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực