Quyết định 41/2015/QĐ-UBND

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND về vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2015/QĐ-UBND vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2015/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC VAY VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 296/TTr-STC ngày 14 tháng 8 năm 2015 về việc vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang bảo lãnh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đđầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo phương án vay vốn và trả nợ vay như sau:

1. Tổng mức vay vốn: 3.500 tỷ đồng, được phân kỳ vay vốn từng năm theo tiến độ giải ngân của dự án.

2. Thời hạn vay vốn: 15 năm.

3. Nguồn vốn hoàn trả nợ và lãi vay: Tỉnh sẽ cân đối hoàn trả nợ gốc và lãi vay từ nguồn tăng thu (nếu có) và nguồn thu xổ số kiến thiết hàng năm của ngân sách cấp tỉnh.

4. Thời gian trả nợ gốc: Khi hết thời gian ân hạn (bằng thời gian thi công hoàn thành dự án), tỉnh sẽ bắt đầu hoàn trả nợ gốc được phân kỳ hàng năm trong thời gian vay vốn còn lại (bằng 15 năm trừ thời gian ân hạn) theo thỏa thuận của hp đồng tín dụng ký kết giữa đơn vị vay vốn với Ngân hàng Thương mại Cphần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

5. Thời gian trả lãi suất vay vốn:

a) Trường hợp ngân sách tỉnh cân đối được nguồn vốn trả hết nợ gốc trong 05 năm đầu, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho địa phương được hưởng lãi suất ưu đãi đặc biệt bằng không phần trăm.

b) Trường hợp ngân sách tỉnh chưa cân đối được nguồn vốn trả nợ gốc trong 05 năm đầu, lãi suất cho vay được thực hiện theo hp đồng tín dụng.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức triển khai hiện việc vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đđầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý và chấp hành theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành tỉnh: Tài chính, Y tế, Kho bạc Nhà nước Kiên Giang, Bệnh Đa khoa tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
-
Cục Kiểm tra VBQPPL - B Tư pháp;
-
Website Chính phủ;
-
TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
-
TV UBND tỉnh;
-
UBMTTQ VN tỉnh;
-
Như Điều 3 của QĐ;
-
Công báo tỉnh;
-
LĐVP, CVNC;
-
Lưu: VT, nknguyen (02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/09/2015
Ngày hiệu lực 27/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2015/QĐ-UBND vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Kiên Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Lê Văn Thi
Ngày ban hành 17/09/2015
Ngày hiệu lực 27/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 41/2015/QĐ-UBND vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Kiên Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2015/QĐ-UBND vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Kiên Giang

  • 17/09/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/09/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực