Quyết định 41/2016/QĐ-UBND

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 05/2014/QĐ-UBND sử dụng thẻ đi lại doanh nhân Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2016/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2014/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ XÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đi, b sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8472/SHKĐT- ĐKĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cục Quản ký XNC - Bộ Công an
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;

- Phòng Kinh tế; TTCB;
- Lưu: VT, (KT/Tri) XP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2016
Ngày hiệu lực19/10/2016
Ngày công báo01/12/2016
Số công báoSố 139
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 05/2014/QĐ-UBND sử dụng thẻ đi lại doanh nhân Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 05/2014/QĐ-UBND sử dụng thẻ đi lại doanh nhân Hồ Chí Minh 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thành Phong
       Ngày ban hành10/10/2016
       Ngày hiệu lực19/10/2016
       Ngày công báo01/12/2016
       Số công báoSố 139
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Quyền dân sự
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 05/2014/QĐ-UBND sử dụng thẻ đi lại doanh nhân Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 05/2014/QĐ-UBND sử dụng thẻ đi lại doanh nhân Hồ Chí Minh 2016

           • 10/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực