Quyết định 41/2016/QĐ-UBND

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2010/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ liên quan đến Giấy khai sinh và các loại hồ sơ cá nhân khác trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2010/QĐ-UBND quy chế giải quyết giấy khai sinh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2016/QĐ-UBND

An Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY KHAI SINH VÀ CÁC LOẠI HỒ SƠ CÁ NHÂN KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 10 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Căn cứ Thông tư số 123/2015/NĐ-CP">15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 726/TTr-STP ngày 29 tháng 7 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ liên quan đến Giấy khai sinh và các loại hồ sơ cá nhân khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và cá nhân có liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/08/2016
Ngày hiệu lực 25/08/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2010/QĐ-UBND quy chế giải quyết giấy khai sinh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2010/QĐ-UBND quy chế giải quyết giấy khai sinh An Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 41/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành 10/08/2016
Ngày hiệu lực 25/08/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2010/QĐ-UBND quy chế giải quyết giấy khai sinh An Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2010/QĐ-UBND quy chế giải quyết giấy khai sinh An Giang

  • 10/08/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/08/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực