Quyết định 41/2016/QĐ-UBND

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 237/1999/QĐ-UB về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp ký quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc trong Giấy khai sinh do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 237/1999/QĐ-UB Giám đốc Sở Tư pháp ký giấy khai sinh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2016/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 237/1999/QĐ-UB NGÀY 02/11/1999 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP KÝ CÁC QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC TRONG GIẤY KHAI SINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 113/TTr-STP ngày 12/8/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 237/1999/QĐ-UB ngày 02/11/1999 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp ký các quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc trong Giấy khai sinh.

Lý do: Không còn phù hp với Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB, Cục CTPN);
- TT.TU, TT.HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 2;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP;
- Lưu: VT, P.NC-NgV. DN63

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2016
Ngày hiệu lực22/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 237/1999/QĐ-UB Giám đốc Sở Tư pháp ký giấy khai sinh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 237/1999/QĐ-UB Giám đốc Sở Tư pháp ký giấy khai sinh Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành12/10/2016
        Ngày hiệu lực22/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 237/1999/QĐ-UB Giám đốc Sở Tư pháp ký giấy khai sinh Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 237/1999/QĐ-UB Giám đốc Sở Tư pháp ký giấy khai sinh Bình Phước

            • 12/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực