Quyết định 41/2017/QĐ-UBND

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 40/2014/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2014/QĐ-UBND xử lý cán bộ vi phạm dân số Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2017/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2014/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2014 CỦA UBND TỈNH QUNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ (Tờ trình số: 370/TTr-SNV ngày 28/11/2017) và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp (Báo cáo s 342/BC-STP ngày 21/11/2017).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bQuyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân svà kế hoạch hóa gia đình.

Lý do: Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định nói trên không còn phù hợp với các quy định mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 07 tháng 01 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp
- TT
Tỉnh ủy; TT ND tnh;
- CT
, các PCT UBND tnh;
-
UBMTVN tnh;
- Ban Tổ chức T
nh y;
- Các Sở, Ban, ngàn
h, đoàn th cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm tin học tỉnh;
-
Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực07/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2014/QĐ-UBND xử lý cán bộ vi phạm dân số Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2014/QĐ-UBND xử lý cán bộ vi phạm dân số Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành28/12/2017
       Ngày hiệu lực07/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2014/QĐ-UBND xử lý cán bộ vi phạm dân số Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2014/QĐ-UBND xử lý cán bộ vi phạm dân số Quảng Trị

           • 28/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực