Quyết định 41/2017/QĐ-UBND

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2017/QĐ-UBND quy định quản lý sử dụng quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2017/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, min, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ bảo trì đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 732/TTr-STC ngày 01/12/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La, như sau:

1. Nguyên tắc

- Đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Luật phí và lệ phí; Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

- Cụ thể hóa những nội dung Bộ Tài chính phân cấp cho địa phương theo quy định ti Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017, để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Mức chi quản lý bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ: Đường tỉnh; Đường huyện; Đường đô thị, đảm bảo nm trong khung giá bảo dưỡng thường xuyên tài sản hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La, quy định tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La; đảm bo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

2. Mức cân đối bố trí ngun kinh phí quỹ bảo trì đường bộ tỉnh hàng năm:

- Hàng năm, căn cứ vào dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và mức cân đi btrí từ ngân sách tỉnh cho quỹ bảo trì đường bộ tỉnh đthực hiện nhiệm vụ quản lý bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ: Đường tỉnh; Đường huyện; Đường đô thị và kinh phí đảm bảo giao thông bước 1, trong phương án phân bchi ngân sách địa phương hàng năm, đảm bảo theo đúng nguyên tc nêu trên.

- Năm 2018, sử dụng nguồn kinh phí qubảo trì trung ương cân đối cho ngân sách địa phương, đthực hiện chi trả khi lượng các dự án đầu tư sửa chữa đảm bảo giao thông bước 1 năm 2015 - 2016.

3. Lập, giao dự toán chi của Quỹ bảo trì đường bộ.

3.1. Lập dự toán:

Hàng năm, căn cứ vào hiện trạng và điều kiện khai thác công trình đường bộ, định mức kinh tế kỹ thuật, nội dung chi được quy định tại Điều 2, Thông s60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính, đơn giá, định mức chi được cấp có thẩm quyền quy định; chế độ chi tiêu tài chính hiện hành:

- Sở Giao thông vận tải lập dự toán chi quản lý, bảo trì các tuyến đường tỉnh theo đúng quy định, đng thời đảm bảo b trí ti thiu 10% trên tng dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông bước 1, cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị, gửi Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ (qua Văn phòng Quỹ).

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập dự toán chi quản lý, bảo trì các tuyến đường giao thông nông thôn và đường đô thị theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo btrí tối thiểu 10% trên tổng dư toán kinh phí đthực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông bước 1, cùng thời đim xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị, gửi Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ (qua Văn phòng Quỹ).

- Văn phòng Qutổng hợp, lập kế hoạch chi quản lý bảo trì đường bộ địa phương (bao gồm cả chi hoạt động của Văn phòng Quỹ), kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán, định hướng, nguyên tắc phân bổ và xác định thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ chi báo cáo Hội đồng Quản lý quỹ xem xét, gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính.

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính, thẩm định dự toán chi của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo bố trí tối thiểu 10% trên tổng dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông bước 1, tổng hợp chung trong phương án dự toán ngân sách địa phương hàng năm trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3.2. Giao dự toán:

- Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách được HĐND; UBND tỉnh phê duyệt, Văn phòng Quỹ lập kế hoạch phân bkinh phí báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ thẩm định phê duyệt, thông báo kế hoạch chi quản lý bảo trì đường bộ cho các đơn vị quản lý đường bộ và chi hoạt động cho Văn phòng Quỹ; gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước phối hợp quản lý.

- Căn cứ kế hoạch chi được giao, các đơn vị quản lý đường bộ lập kế hoạch chi, chi tiết theo quý gửi Hội đồng quản lý Quỹ (qua Văn phòng Quỹ), Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải đphối hợp theo dõi thực hiện, tạm ứng và nghiệm thu, thanh toán kinh phí bảo trì đường bộ.

3.3. Cấp, tạm ứng, thanh toán kinh phí: Thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ bảo trì đường bộ

4. Lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán chi của Quỹ bảo trì đường bộ.

4.1. Lập báo cáo quyết toán.

- Các đơn vị được giao sử dụng kinh phí của Quỹ bảo trì đường bộ lập báo cáo quyết toán việc sử dụng kinh phí theo mẫu biu và yêu cầu quyết toán chi Ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành, gửi Quỹ bảo trì đường bộ, Sở Tài chính.

- Báo cáo quyết toán kèm theo báo cáo danh mục công trình đã được giao kế hoạch trong năm đề nghị quyết toán, chi tiết theo nội dung chi quy định ti Điu 2, Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ bảo trì đường bộ.

4.2. Nội dung, quy trình xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm.

Thực hiện theo Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp:

- Đối với nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư, thực hiện theo quy trình quản lý vn đầu tư, thì ngoài việc thực hiện quyết toán hàng năm theo quy định; khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, còn phải thực hiện quyết toán công trình hoàn thành theo quy định hiện hành.

- Trường hợp quyết toán công trình hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt có chênh lệch so với tng giá trị công trình đã quyết toán các năm; phần chênh lệch được điều chỉnh vào báo cáo quyết toán của đơn vị năm phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

4.3. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

- Quỹ bảo trì đường bộ kiểm tra báo cáo quyết toán năm của các đơn vị quản lý đường bộ; tổng hợp lập báo cáo quyết toán quỹ bảo trì đường bộ gửi Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính.

- Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt quyết toán năm của qubảo trì đường bộ và tng hợp chung trong tng quyết toán ngân sách địa phương.

- Kinh phí của Quỹ bảo trì đường bộ còn dư cuối năm, được chuyển sang năm sau, đ chi cho công tác quản lý, bảo trì công trình đường.

5. Công tác kiểm tra

Công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất về tình hình quản lý, sử dụng, thanh toán Quỹ bảo trì đường bộ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; Điều 8 Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ bảo trì đường bộ.

Điều 2. Chế độ báo cáo:

- Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố lập báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch được giao theo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, gửi Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, Sở Tài chính trước ngày 15 của tháng báo cáo.

- Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh lập báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ theo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính trước ngày 18 của tháng báo cáo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh về việc quy định quản lý, sử dụng, thanh quyết toán quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bc nhà nước; Chủ tịch UBND các huyn, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Như điều 4;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, Hà 45b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2017/QĐ-UBND quy định quản lý sử dụng quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2017/QĐ-UBND quy định quản lý sử dụng quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành06/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 41/2017/QĐ-UBND quy định quản lý sử dụng quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Sơn La

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2017/QĐ-UBND quy định quản lý sử dụng quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Sơn La

        • 06/12/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/01/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực