Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều Quyết định 472/2005/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 472/2005/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 472/2005/QĐ-UBND NGÀY 18/8/2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHỮA BỆNH – GIÁO DỤC – LAO ĐỘNG XÃ HỘI THÀNH PHỐ LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 524/TTr-SNV ngày 10/9/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số Điều của Quyết định số 472/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội thành phố Lào Cai, cụ thể:

Bãi bỏ Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Quyết định số 472/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội thành phố Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lào Cai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019./.

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Như điều 2 (QĐ);
- Sở Nội vụ (3b);
- Sở Tư pháp;
- Báo Lào Cai;
- Công báo tỉnh;
-
Cổng TTĐT tỉnh;
-
Lưu: VT, VX2,3, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2019
Ngày hiệu lực01/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(26/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 472/2005/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 472/2005/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành16/09/2019
        Ngày hiệu lực01/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (26/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 472/2005/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 472/2005/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai

            • 16/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực