Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2007/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định phát huy giá trị di tích lịch sử Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2007/QĐ-UBNĐ NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 377/TTr-SVHTT ngày 12 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của UBND thành ph Đà Nng ban hành Quy định về quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân thành ph; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế-Bộ VHTTDL;
- Cục Ki
m tra VBQPPL-BTư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP Đà N
ng;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP Đà N
ng;
- Giám đốc các s
, ban, ngành;
- Quận, Huyện ủy; HĐND, UBND,
UBMTTQVH các quận, huyện; HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CA TPĐN, Đài PTTH ĐN, Cổng TTĐT TP;
- CVP Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố;
- Lưu: VT, VHXH, SVHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2019
Ngày hiệu lực04/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định phát huy giá trị di tích lịch sử Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định phát huy giá trị di tích lịch sử Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành24/09/2019
       Ngày hiệu lực04/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định phát huy giá trị di tích lịch sử Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định phát huy giá trị di tích lịch sử Đà Nẵng

           • 24/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực