Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2019/QĐ-UBND công tác quản lý lao động là người nước ngoài tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2019/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2014/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương s 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư s 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một s điu của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đi, b sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi qun nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 140/TTr-LĐTBXH ngày 11/10/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tchức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đc các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Ngoại vụ, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và X
ã hội;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- C
ng thông tin Điện tử Chính ph;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT H
ĐND tnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh
;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chánh, các Phó CVP/UBND t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh
, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TCTM (NL250).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2019
Ngày hiệu lực10/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2019/QĐ-UBND công tác quản lý lao động là người nước ngoài tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2019/QĐ-UBND công tác quản lý lao động là người nước ngoài tỉnh Hòa Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
       Người kýBùi Văn Khánh
       Ngày ban hành30/10/2019
       Ngày hiệu lực10/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 41/2019/QĐ-UBND công tác quản lý lao động là người nước ngoài tỉnh Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2019/QĐ-UBND công tác quản lý lao động là người nước ngoài tỉnh Hòa Bình

           • 30/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực