Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định tỷ lệ % chất lượng của nhà tính lệ phí trước bạ Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2019/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 thng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chnh hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ ph trước bạ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu:

a) Nhà có thời gian đã sử dụng dưới 05 năm: 100%.

b) Nhà có thời gian đã sử dụng từ 05 năm trở lên thì áp dụng tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà có thời gian đã sử dụng tương ứng theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Kê khai nộp lệ phí trước bạ lần thứ 02 trở đi:

STT

Thời gian đã sử dụng

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại

Nhà biệt thự

Nhà cấp I

Nhà cấp II

Nhà cấp III

Nhà cấp IV

1

Dưới 05 năm

95

90

90

85

80

2

Từ 05 năm đến 10 năm

85

80

80

75

70

3

Trên 10 năm đến 20 năm

75

70

70

60

40

4

Trên 20 năm đến 50 năm

60

55

55

50

Không thu

5

Trên 50 năm

50

45

45

Không thu

Không thu

3. Về xác định cấp loại nhà thực hiện theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ giá thực tế một mét vuông sàn xây dựng mới đối với từng cấp nhà, hạng nhà để tham mưu y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định làm cơ sở tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

2. Cục Thuế hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 và thay thế Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2012 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại và nguyên tắc xác định giá nhà, xe và các loại tài sản khác làm cơ sở tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND tnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng;
- Lãnh đạo VPĐĐBQH, HĐND và UBND tnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2019
Ngày hiệu lực01/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(01/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định tỷ lệ % chất lượng của nhà tính lệ phí trước bạ Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định tỷ lệ % chất lượng của nhà tính lệ phí trước bạ Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành19/09/2019
       Ngày hiệu lực01/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 tháng trước
       (01/10/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định tỷ lệ % chất lượng của nhà tính lệ phí trước bạ Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định tỷ lệ % chất lượng của nhà tính lệ phí trước bạ Lâm Đồng

          • 19/09/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/10/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực