Quyết định 41/2020/QĐ-UBND

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về Quy chế vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2012/QĐ-UBND tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2020/QĐ-UBND

An Giang, ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2012/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH QUY CHẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG HỌP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 5 tháng 11 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 121/TTr-STTTT ngày 09 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TTTT;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- CVP, PCVP Mã Lan Xuân;
- Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Công báo - Tin học tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2020
Ngày hiệu lực12/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(25/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2012/QĐ-UBND tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2012/QĐ-UBND tỉnh An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýNguyễn Thanh Bình
       Ngày ban hành23/09/2020
       Ngày hiệu lực12/10/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 tháng trước
       (25/09/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2012/QĐ-UBND tỉnh An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2012/QĐ-UBND tỉnh An Giang

           • 23/09/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực