Quyết định 41/QĐ-BCĐCCHC

Quyết định 41/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Nội dung toàn văn Quyết định 41/QĐ-BCĐCCHC kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính 2016


BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/QĐ-BCĐCCHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BCĐCCHC ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th
;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, BCĐCCHC (3b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
41/QĐ-BCĐCCHC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm hoàn thành các Mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

- Gắn kết công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2016 một cách hiệu quả.

- Đôn đốc triển khai có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2016.

- Xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

TT

Nhiệm vụ

Thời gian

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1.

Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2016:

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Theo đó, tăng cường công tác chỉ đạo, Điều hành cải cách hành chính của người đứng đầu: Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đánh giá, bố trí nguồn lực cho cải cách hành chính..

- Đẩy mạnh thực hiện có kết quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 theo kế hoạch đã phê duyệt.

Cả năm 2016

Bộ Nội vụ

Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2.

Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016.

Cả năm 2016

Các bộ được giao đầu mối tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ

Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.

Triển khai xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Bộ, quan ngang Bộ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quý II năm 2016

Bộ Nội vụ

Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4.

Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mnh triển khai các nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và chức danh lãnh đạo;

- Triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Nghiên cứu đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác thi tuyển công chức, viên chức.

Cả năm 2016

Bộ Nội vụ

Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5.

Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2016;

- Tiếp tục triển khai thực hiện để hoàn thành 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước;

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ, đặc biệt là thủ tục hành chính trên một slĩnh vực trọng tâm: Đất đai, kinh doanh, xây dựng, thuế, hải quan, đầu tư...

Cả năm 2016

Bộ Tư pháp

Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

6.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cả năm 2016

Bộ Nội vụ

Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

7,

Đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khoa học và công nghệ công lập:

- Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Cả năm 2016

Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ

Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8.

Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai các nội dung hin đi hóa hành chính:

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, Điều hành hoạt động của cơ quan hành chính thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử hành chính.

- Quy trình hóa việc giải quyết công việc của cơ quan hành chính theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Cả năm 2016

Văn phòng Chính phủ, B Thông tin và Truyn thông; Bộ Khoa học và Công nghệ

Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

9.

Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính các Bộ, ngành, địa phương: Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động kiểm tra cải cách hành chính tại Bộ, ngành và địa phương và tăng cường kiểm tra ci cách hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

Cả năm 2016

Bộ Nội vụ

Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nội vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm:

- Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch. Xây dựng, trình Trưởng Ban Chỉ đạo kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2016 của Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp với Bộ Tài chính để lập và phân bổ kinh phí hoạt động năm 2016 của Ban Chỉ đạo.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

- Chủ động chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2016 của Bộ, ngành mình.

- Trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo, cụ thể hóa thành các Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ được phân công.

- Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Chủ động đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo và Bộ Nội vụ về những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ cần có sự phối hợp, đôn đốc từ Ban Chỉ đạo./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/QĐ-BCĐCCHC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/QĐ-BCĐCCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2016
Ngày hiệu lực23/03/2016
Ngày công báo04/04/2016
Số công báoTừ số 273 đến số 274
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/QĐ-BCĐCCHC

Lược đồ Quyết định 41/QĐ-BCĐCCHC kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/QĐ-BCĐCCHC kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/QĐ-BCĐCCHC
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành23/03/2016
        Ngày hiệu lực23/03/2016
        Ngày công báo04/04/2016
        Số công báoTừ số 273 đến số 274
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 41/QĐ-BCĐCCHC kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/QĐ-BCĐCCHC kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính 2016

         • 23/03/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/04/2016

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/03/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực