Quyết định 410/QĐ-BTP

Quyết định 410/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 410/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" và hướng dẫn Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các thành viên Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Tư pháp và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách CĐCV, CC; (để b/cáo)
- Bộ Nội vụ; (để b/cáo)
- Đảng ủy BTP;
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để chỉ đạo t/hiện);
- Thành viên BCĐ CCCĐCV,CC BTP;
- Tổ giúp việc BCĐ của BTP;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, TGVBCĐ.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2014 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 410/QĐ-BTP ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong toàn ngành Tư pháp giai đoạn 2014 - 2015 trên cơ sở Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và nền công vụ Tư pháp "Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Tư pháp được giao đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Xác định đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Bộ và của từng đơn vị trong Ngành.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải được thực hiện đồng bộ và là một bộ phận của công tác cải cách hành chính của Bộ và của các đơn vị trong Ngành.

- Quá trình thực hiện cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cải cách chế độ công vụ, công chức và có lộ trình, bước đi phù hợp với đặc thù của Ngành và của từng cơ quan, đơn vị.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

I. Các nhiệm vụ, giải pháp thường xuyên

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo và đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành về thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

1.1. Tiếp tục quán triệt nội dung Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức của đơn vị để thống nhất nhận thức, nắm vững mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đến hết năm 2015 và quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động cải cách chế độ công vụ, công chức

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

1.2. Xây dựng chuyên mục "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để cập nhật thông tin về hoạt động cải cách chế độ công vụ, công chức của Ngành và thu hút các sáng kiến cải cách chế độ công vụ, công chức

- Đơn vị thực hiện: Cục Công nghệ thông tin

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

1.3. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản của Đảng và Nhà nước về cải cách chế độ công vụ, công chức và hoạt động cải cách chế độ công vụ, công chức của các đơn vị trong Ngành để tạo nhận thức sâu sắc và xây dựng phong trào trong việc tổ chức thực hiện

- Đơn vị thực hiện: Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTP ngày 24/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường quản lý công chức, viên chức của Bộ Tư pháp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ

- Đơn vị thực hiện: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

3. Kịp thời áp dụng các chế độ, chính sách mới về công vụ, công chức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành phù hợp với thực tiễn của Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

4. Triển khai thực hiện Đề án tổng thể xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật và Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn về đào tạo các chức danh tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn hoàn thành: Theo yêu cầu của các Đề án.

5. Lưu giữ đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

II. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể năm 2014

1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế về chế độ công vụ, công chức

1.1. Nghiên cứu, xây dựng Quy chế phân cấp quản lý công chức các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước để đẩy manh phân cấp, tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong quản lý, sử dụng công chức

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phân cấp quản lý công chức các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp

- Thời hạn thực hiện: Quý II/2014.

1.2. Nghiên cứu, hoàn thiện Tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Tư pháp quản lý

- Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Sản phẩm: Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức do Bộ Tư pháp quản lý

- Thời hạn thực hiện: Quý III/2014.

1.3. Nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

- Thời hạn thực hiện: Quý III/2014.

1.4. Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế đưa công chức trẻ đi thực tế ở địa phương và các tổ chức hành nghề Luật sư

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đưa công chức trẻ đi thực tế ở địa phương và các tổ chức hành nghề Luật sư

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2014.

1.5. Xây dựng Quy chế báo cáo thống kê công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế báo cáo thống kê công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

- Thời hạn thực hiện: Quý II/2014.

2. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

2.1. Hoàn thành Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện:

+ Các đơn vị thuộc Bộ hoàn thành Đề án của đơn vị: Quý I/2014

+ Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thành Đề án của Bộ: Quý II/2014.

2.2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để tiến tới áp dụng hình thức thi tuyển qua phần mềm trên máy vi tính trong tuyển dụng công chức, viên chức

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ có thẩm quyền tuyển dụng

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: Quý III/2014.

2.3. Tiếp tục thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Đề án đã được ban hành; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đế mở rộng việc thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện:

+ Tổ chức thí điểm thi tuyển: Quý I/2014

+ Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm: Quý II/2014.

2.4. Xây dựng Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu từ nay đến năm 2020

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Quý I+II/2014.

2.5. Triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu nhân sự ngành Tư pháp do Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng cục Thi hành án dân sự đang quản lý theo phân cấp tại Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: Năm 2014.

III. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2015

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công vụ, công chức

1.1. Xây dựng quy định về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy định về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Thời hạn thực hiện: Quý II/2015.

1.2. Xây dựng Quy chế đánh giá công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế đánh giá công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

- Thời hạn hoàn thành: Quý III/2015.

1.3. Xây dựng Quy chế luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp

- Thời hạn thực hiện: Quý IV/2015.

2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

2.1. Nghiên cứu, xây dựng bộ câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức, viên chức đối với tùng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lực của cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tuyển dụng

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ được giao thẩm quyền tuyển dụng

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: Theo kỳ tuyển dụng của năm.

2.2. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nâng cao chất lượng thi tuyển công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện thi tuyển qua phần mềm trên máy vi tính trong tuyển dụng công chức, viên chức

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ được giao thẩm quyền tuyển dụng

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Thời hạn thực hiện: Theo kỳ tuyển dụng của năm.

2.3. Mở rộng thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: Theo yêu cầu của Đề án.

2.4. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

a) Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu đến năm 2020 sau khi được phê duyệt

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn thực hiện: Theo tiến độ thực hiện Quy hoạch.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đưa công chức trẻ đi thực tế ở các địa phương và tổ chức hành nghề Luật sư

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan Tư pháp địa phương

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ thực hiện Kế hoạch.

2.5. Triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu nhân sự ngành Tư pháp do các đơn vị thuộc Bộ quản lý theo phân cấp tại Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp, hình thành hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức trong toàn ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Năm 2015

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, có chất lượng và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo) về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch của đơn vị.

Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện đẩy manh cải cách chế độ công vụ, công chức hàng năm của hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch; định kỳ 6 tháng, hàng năm, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo) về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự.

2. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng và hàng năm, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả thực hiện của các đơn vị thuộc Bộ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có tài khoản riêng có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về kinh phí để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc đã được xác định tại Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 410/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu410/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 410/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 410/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 410/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu410/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực21/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 410/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 410/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức

           • 21/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực