Quyết định 4103/QĐ-UBND

Quyết định 4103/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao/Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4103/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính văn hóa Sở Văn hóa Ủy ban huyện Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4103/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ THUỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 1876/TTr-SVHTT ngày 14/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định theo Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phụ lục 01 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở đã công bố tại Quyết định số 1307/QĐ- UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (Phụ lục 02 kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO/ UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ THUỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số: 4103/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

TTHC công bố theo Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Đăng ký tổ chức lễ hội

Trong 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh giải quyết, trả lời kết quả thẩm định

UBND tỉnh Bình Định

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

2

Thông báo tổ chức lễ hội

Trong 15 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo

UBND tỉnh Bình Định

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Mã số TTHC

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

TTHC bị bãi bỏ theo Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

B-BVH-278905-TT

Cấp phép tổ chức lễ hội

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

TTHC công bố theo Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Đăng ký tổ chức lễ hội

Trong 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện giải quyết, trả lời kết quả thẩm định

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ

2

Thông báo tổ chức lễ hội

Trong 15 ngày, kể từ ngày UBND cấp huyện nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện.

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

TTHC công bố theo Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông báo tổ chức lễ hội

Trong 15 ngày, kể từ ngày UBND cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã.

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ

 

PHỤ LỤC 2

BÃI BỎ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số: 4103/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Mã số TTHC

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

TTHC đã công bố tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bị bãi bỏ

 

T-BDI-282087-TT

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4103/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4103/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2018
Ngày hiệu lực22/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4103/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4103/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính văn hóa Sở Văn hóa Ủy ban huyện Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4103/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính văn hóa Sở Văn hóa Ủy ban huyện Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4103/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành22/11/2018
        Ngày hiệu lực22/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4103/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính văn hóa Sở Văn hóa Ủy ban huyện Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4103/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính văn hóa Sở Văn hóa Ủy ban huyện Bình Định

            • 22/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực