Quyết định 4108/QĐ-UBND

Quyết định 4108/QĐ-UBND năm 2009 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4108/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo giải quyết đình công không đúng quy định pháp luật lao động doanh nghiệp thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4108/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ Luật lao động (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Chỉ thị ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ đình công không đúng quy định pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Trưởng Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó CT UBND TP;
- CVP, PVP Giao, Sơn, CT, LDCSXH;
- Lưu VT – CTt..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Nguyễn Huy Tưởng

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, quyền hạn, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Giải quyết các vụ đình công không đúng quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Các Thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các Sở, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, các đơn vị cá nhân liên quan chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ đình công không đúng quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

1. Chức năng:

Ban Chỉ đạo Giải quyết các vụ đình công không đúng quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội là cơ quan giúp UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời và có các biện pháp hữu hiệu giải quyết các vụ đình công không đúng quy định của pháp luật xảy ra ở các doanh nghiệp trên toàn Thành phố trên cơ sở pháp luật lao động hiện hành.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến nội dung pháp luật lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động lành mạnh tại các doanh nghiệp.

- Giúp UBND Thành phố thực hiện các biện pháp tích cực để giải quyết kịp thời vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động xảy ra ở các doanh nghiệp.

- Thành lập và chỉ đạo Tổ công tác Liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy trình phối hợp giải quyết các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo, đôn đốc Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Trưởng Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội thành lập tổ công tác liên ngành theo thẩm quyền để giúp Thành phố trực tiếp giải quyết kịp thời các vụ đình công trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Chương 2.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc chung của BCĐ, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc giải quyết các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động xảy ra trên địa bàn Thành phố.

- Phân công cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải quyết các vụ đình công không đúng quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của từng thành viên.

- Phối hợp với các cấp, các ngành của Thành phố, các Bộ, ngành Trung ương để giải quyết các vụ đình công không đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì và kết luận các cuộc họp Ban Chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất.

2. Phó Ban thường trực – Phó Giám đốc Sở Lao động - TBXH:

- Giúp việc Trưởng ban chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo, được Trưởng ban ủy quyền điều hành của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban đi vắng.

- Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, phối hợp với các ngành thành viên ban chỉ đạo, tổ chức các lớp tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn về quan hệ lao động, tranh chấp lao động, kỹ năng hòa giải các vụ tranh chấp lao động, nhằm hạn chế các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, Công an Thành phố, Sở Tư pháp và các ngành thành viên theo chức năng và thẩm quyền giúp đỡ các doanh nghiệp giải quyết khi các cuộc đình công tự phát xảy ra.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác liên ngành Thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất đánh giá tình hình đình công, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định.

3. Phó Ban Chỉ đạo – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động:

- Chỉ đạo các cấp công đoàn, tăng cường tuyên truyền pháp luật Lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, thành lập tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên mới trong các doanh nghiệp, nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp để công bố đoàn thực sự là người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân lao động.

- Phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tìm hiểu nguyện vọng của công nhân lao động giúp đỡ, hỗ trợ công đoàn hoặc đại diện người lao động trong việc đối thoại, thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện việc đối thoại, thương lượng trong giải quyết các vụ đình công.

- Nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình đình công trong các doanh nghiệp, nguyên nhân xảy ra đình công báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố.

4. Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó trưởng Ban Quản lý khu Công nghiệp – Chế xuất Hà Nội:

- Tăng cường phổ biến pháp luật lao động cho chủ doanh nghiệp và người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Thực hiện chức năng quản lý lao động trong doanh nghiệp theo Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ.

- Phối hợp với các ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo tham gia giúp các doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ, giảm thiểu các vụ tranh chấp lao động và đình công trái pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với tổ công tác liên ngành Thành phố giải quyết các vụ đình công không đúng quy định của pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

5. Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Giám đốc Công an Thành phố:

- Phối hợp với các ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo giữ ổn định tình hình an ninh, trật tự nơi xảy ra đình công, tại doanh nghiệp.

- Kiểm soát nhằm hạn chế các hành vi quá khích làm thiệt hại đến tài sản lợi ích của doanh nghiệp và người lao động trong các cuộc đình công.

6. Các ủy viên Ban Chỉ đạo (là lãnh đạo các Sở, Ngành Thành phố) theo chức năng thực hiện nhiệm vụ do BGĐ phân công khi có cuộc đình công không đúng pháp luật lao động xảy ra.

7. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã:

- Thành lập Tổ công tác liên ngành ở quận, huyện, thị xã phối hợp giải quyết bước đầu vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn quản lý (trừ doanh nghiệp khu Công nghiệp – Chế xuất).

- Chỉ đạo Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ được giao tại Bản quy trình giải quyết vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động kèm theo quyết định này.

- Chỉ đạo các cơ quan, chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn ngăn chặn, giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể diễn ra, hạn chế đình công không đúng quy định của pháp luật xẩy ra tại địa phương.

Điều 4. Trình tự giải quyết các vụ đình công không đúng quy định pháp luật ở các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố: Thực hiện theo Bản quy trình giải quyết bước đầu vụ đình công không đúng pháp luật đã được Trưởng ban chỉ đạo phê duyệt ban hành.

Điều 5. Chế độ làm việc, hội nghị:

- Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, vai trò chỉ đạo của Trưởng ban, phát huy trách nhiệm cá nhân các thành viên theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

- Trong quá trình xem xét giải quyết vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động phải trực tiếp đến cơ sở nắm bắt tình hình, nguyên nhân xảy ra đình công, có các biện pháp phù hợp giải quyết công việc theo quy định của pháp luật lao động.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Ban Chỉ đạo họp thường kỳ 6 tháng, 12 tháng để đánh giá kết quả hoạt động của Ban và Tổ công tác họp đột xuất khi có cuộc đình công xảy ra trên địa bàn.

- Các Thành viên Tổ công tác thường xuyên giữ mối liên hệ làm việc, phối hợp trong quá trình giải quyết các vụ đình công.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Điều khoản thi hành

- Thường trực Ban Chỉ đạo – Sở Lao động - TBXH có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc thực hiện quy chế này.

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện quy chế.

- Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thường trực Ban chỉ đạo tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4108/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4108/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2009
Ngày hiệu lực11/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4108/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4108/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo giải quyết đình công không đúng quy định pháp luật lao động doanh nghiệp thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4108/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo giải quyết đình công không đúng quy định pháp luật lao động doanh nghiệp thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4108/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành11/08/2009
        Ngày hiệu lực11/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4108/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo giải quyết đình công không đúng quy định pháp luật lao động doanh nghiệp thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4108/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo giải quyết đình công không đúng quy định pháp luật lao động doanh nghiệp thành phố Hà Nội

           • 11/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực