Quyết định 411/QĐ-UBND

Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2015 thực hiện quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 411/QĐ-UBND thực hiện quy định thu nộp quản lý sử dụng lệ phí địa chính Quảng Nam 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 4763/QĐ-UBND bãi bỏ 25 loại phí 14 loại lệ phí Quảng Nam 2016 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 411/QĐ-UBND thực hiện quy định thu nộp quản lý sử dụng lệ phí địa chính Quảng Nam 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa VIII, kỳ họp thứ 12) về ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 25/TTr-STC ngày 16/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại khoản 6, Điều 2, Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, khóa VIII.

Điều 2. Cơ quan thu lệ phí:

1. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Nam thu lệ phí địa chính đối với tổ chức.

2. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố thu lệ phí địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân.

Điều 3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, địa phương, đơn vị

1. Các cơ quan thu lệ phí:

- Tổ chức thu đúng mức lệ phí quy định; thông báo hoặc niêm yết công khai mức thu lệ phí tại trụ sở làm việc; mở sổ sách, biên lai kế toán theo dõi số thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thu được theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.

- Khi thu lệ phí phải lập và cấp biên lai thu lệ phí cho đối tượng nộp lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Cục Thuế; đồng thời, chịu trách nhiệm quản lý, kê khai, quyết toán biên lai thu lệ phí và nộp ngân sách số tiền lệ phí thu được theo đúng quy định.

- Quản lý, sử dụng khoản lệ phí được trích để lại theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC.

2. Các tổ chức, cá nhân, địa phương, đơn vị liên quan:

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện thu lệ phí đảm bảo đúng quy định.

- Cục Thuế chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thu lệ phí thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng biên lai thu lệ phí theo đúng quy định.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện nộp số lệ phí còn lại (sau khi trừ đi số lệ phí trích để lại cho đơn vị thu) vào ngân sách địa phương theo quy định hiện hành về phân cấp nguồn thu ngân sách Nhà nước.

- Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thu lệ phí theo đúng quy định.

- Các tổ chức, cá nhân vi phạm về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí sẽ bị xử lý theo Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính (B/c);
- TTT
U, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các TV UBND tỉnh;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng Kiểm tra văn bản - Sở Tư pháp;
- CPVP;
- TTTin học-Công báo t
nh;
- Lưu: VT, TH, KTN, NC, KTTH (Mỹ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 411/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu411/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2015
Ngày hiệu lực02/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 411/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 411/QĐ-UBND thực hiện quy định thu nộp quản lý sử dụng lệ phí địa chính Quảng Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 411/QĐ-UBND thực hiện quy định thu nộp quản lý sử dụng lệ phí địa chính Quảng Nam 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu411/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýTrần Đình Tùng
       Ngày ban hành02/02/2015
       Ngày hiệu lực02/02/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 411/QĐ-UBND thực hiện quy định thu nộp quản lý sử dụng lệ phí địa chính Quảng Nam 2015

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 411/QĐ-UBND thực hiện quy định thu nộp quản lý sử dụng lệ phí địa chính Quảng Nam 2015